Rada Dydaktyczna

Terminy posiedzeń Rady Dydaktycznej w roku akademickim 2020/2021

29.10.2020 czwartek, g. 16.00
18.11.2020 środa, g. 16.00
16.12.2020 środa, g. 16.00
20.01.2021 środa, g. 16.00
10.02.2021 środa, g. 16.00
10.03.2021 środa, g. 16.00
14.04.2021 środa, g. 16.00 – odwołana
12.05.2021 środa, g. 16.00
16.06.2021 środa, g. 16.00
15.09.2021 środa, g. 16.00 – ODWOŁANA!

Zgodnie z § 69 ust. 3, w związku z § 165 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego z 26 czerwca 2019 r. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2019 r. wybrała nauczycieli akademickich do Rady Dydaktycznej Wydziału Chemii.

W jej skład weszło: 12 nauczycieli akademickich, 6 studentów, 2 doktorantów oraz obserwator bez prawa głosu delegowany przez Wydział Fizyki. Prodziekan ds. Studenckich z urzędu jest przewodniczącą Rady Dydaktycznej i wchodzi w jej skład. Pierwsza kadencja Rady Dydaktycznej upływa z dniem 31 grudnia 2020 r. Do zadań Rady należy projektowanie i monitorowanie procesu kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na naszym Wydziale.

UCHWAŁA NR 2 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zasad działania rad dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim

Skład Rady Dydaktycznej:

Przewodnicząca Rady – prof. dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga
Zastępca Przewodniczącej Rady – dr hab. Anna Piątek (koordynator kierunku: chemia, chemia stosowana)
prof. dr hab. Barbara Pałys (Pełnomocnik RDCh ds. monitoringu procesu dyplomowania)
dr hab. Krzysztof Miecznikowski, prof. ucz.
dr hab. Tatiana Korona, prof. ucz.
dr hab. Maciej Chotkowski (koordynator kierunku: energetyka i chemia jądrowa)
dr Małgorzata Jeziorska
dr hab. Marzena Jankowska-Anyszka, prof. ucz. (koordynator kierunku: chemia medyczna)
dr Joanna Juhaniewicz-Dębińska (koordynator kierunku: chemiczna analiza instrumentalna)
dr Agnieszka Siporska
dr Anna Zawadzka
dr Anna Zawadzka-Kazimierczuk

Stali goście:
dr hab. Krzysztof Turzyński, prof. ucz. (Prodziekan ds. studenckich FUW)
dr hab. Agnieszka Więckowska (Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej WCh)
dr hab. Maciej Mazur, prof. ucz. (Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia)

Doktoranci:
mgr Guza Marcin
mgr Justyna Skoczek

Studenci:
Sylwia Jopa
Piotr Łętowski
Michał Żebrowski
Patrycja Żukowska
Jan Orliński