Program MOST

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST na Wydziale Chemii UW

W roku akademickim 2017/2018 dla uczestników Programu MOST na Wydziale Chemii UW oferowana jest następująca liczba miejsc:

  1. na studiach I stopnia: 20
  2. na studiach II stopnia: 20

Ogólna informacja

Program MOST jest adresowany do studentów, którzy pragną realizować swoje zainteresowania naukowe poza macierzystym Uniwersytetem. Ogólnopolskim koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna (UKA).

Studia w ramach Programu MOST może podjąć Student nie wcześniej niż po zakończeniu drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 30 ECTS w semestrze lub zaliczenie wybranego przedmiotu i uzyskanie pozostałych punktów w macierzystej uczelni.

Pozwala on na odbycie semestralnych lub rocznych studiów, a także zaliczenie co najmniej jednego przedmiotu (wówczas pozostałe przedmioty student zalicza w Uczelni macierzystej) na innym polskim Uniwersytecie biorącym udział w programie. System Mobilności Studentów wzorowany jest na programie Erasmus. W zeszłych semestrach studiami na Wydziale Chemii UW w ramach MOST-u zainteresowani byli szczególnie studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

Rekrutacja do Programu MOST

Rekrutacja na Program MOST odbywa się dwa razy w roku:

  1. od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  2. od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link www.most.uka.uw.edu.pl, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Ofertę można przeglądać wg kryterium kierunku (z podziałem na tryby studiów), uczelni lub hasła przedmiotowego. Jest to możliwe poprzez otwarcie zakładki „katalog”, a następnie wybór jednej z podkategorii: „kierunki”, „uczelnie”, „wyszukiwanie”. Na wstępie należy założyć konto w systemie IRK MOST. Po założeniu konta, Student ma możliwość wyboru kierunku/kierunków oraz uczelni, na której chciałby realizować program.

Kwalifikacja do Programu MOST na nowy rok akademicki rozpoczyna się od przesłania do poszczególnych jednostek pisma z zapytaniem o liczbę przeznaczonych miejsc dla studentów przyjeżdżających do Uniwersytetu Warszawskiego oraz z informacją o terminie składania formularzy zgłoszeniowych przez studentów UW wyjeżdżających do innych uczelni do Koordynatora Programu MOST na UW.

Pomiędzy 15 kwietnia a 15 maja studenci zakładają konta w systemie IRK MOST, wpisują dane osobowe oraz wybrany kierunek/kierunki studiów na który chcieliby wyjechać w ramach Programu MOST (maksymalnie 3-4 możliwości wyboru). Do 18 maja Koordynator UW przyjmuje od studentów UW chcących wyjechać do innych uczelni na semestr zimowy lub cały rok akademicki formularze zgłoszeniowe zaopiniowane przez Prodziekana/Dyrektora/Kierownika ds. studenckich jednostki macierzystej.

Pomiędzy 31 października a 30 listopada studenci zakładają konta w systemie IRK MOST, wpisują dane osobowe oraz wybrany kierunek/kierunki studiów, na który chcieliby wyjechać w ramach Programu MOST (maksymalnie 3-4 możliwości wyboru). Do 2 grudnia Koordynator UW przyjmuje od studentów UW chcących wyjechać do innych uczelnia semestr letni formularze zgłoszeniowe zaopiniowane przez Prodziekana ds. studenckich/Dyrektora/Kierownika ds. studenckich jednostki macierzystej.

Formularze zgłoszeniowe student może składać osobiście bądź mogą być one przesyłane zbiorczo przez poszczególne jednostki.

Koordynator UW przekazuje wnioski do akceptacji Prorektora ds. studenckich UW, a następnie wgrywa do systemu IRK MOST.

Studia w ramach Programu MOST może podjąć student:

– nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich,

– nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia,

– nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia.

Student może ubiegać się o przyjęcie na dowolny kierunek studiów nie związany z kierunkiem studiowanym na uczelni macierzystej.

Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego.

Przez zaliczenie roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni rozumie się także uzyskanie przez studenta zgody na warunkowe kontynuowanie studiów. Niemniej dopuszcza się z tego tytułu możliwość niewyrażenia zgody przez dziekana wydziału (dyrektora instytutu, kierownika katedry) na uczestnictwo w Programie MOST.

O wynikach kwalifikacji studenci są informowani listownie pomiędzy lipcem a wrześniem.

Po otrzymaniu z UKA listy przyjętych, Koordynator UW przekazuje dokumentację zakwalifikowanych studentów do jednostek oraz zawiadamia macierzyste jednostki o ich studentach zakwalifikowanych do odbywania Programu MOST w innym Uniwersytecie.

Zakwaterowanie

Studenci uczestniczący w Programie MOST mogą aplikować o miejsce w domach studenckich UW. Szczegółowych informacji o możliwości uzyskania miejsca w domu studenckim udziela Dziekanat Studencki Wydziału Chemii UW, e-mail: dziekanat_studencki@chem.uw.edu.pl, pokój 169, tel.: 22 55 26207 (Pan Jan Niedziński).

Pomocne linki

  1. Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna MOST: http://most.amu.edu.pl
  2. Opis Programu MOST na stronie Sekcji Toku Studiów Biura ds. Studenckich UW: http://bss.uw.edu.pl/sekcja-toku-studiow/most/
  3. Regulamin Programu Mobilności Studentów MOST: http://most.amu.edu.pl/index.php/program-most/regulamin-programu-most
  4. Program MOST na Facebooku: https://www.facebook.com/programmost2000

Koordynator Programu MOST na Wydziale Chemii UW

dr Elżbieta Wagner-Czauderna

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Wydział Chemii UW, pokój 265

tel. 22 55 26 250

e-mail: ewagner@chem.uw.edu.pl

dyżury: poniedziałki 13.00-15.00

http://www.chem.uw.edu.pl/people/EWagner-Czauderna/most.htm

Koordynator Programu MOST w UW

mgr Joanna Waszkiewicz

Biuro Spraw Studenckich UW

Krakowskie Przedmieście 26/28

Pałac Kazimierzowski, pokój 21

tel. 22 55 24 093

e-mail: joanna.waszkiewicz@adm.uw.edu.pl

Biuro Spraw Studenckich UW

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Pałac Kazimierzowski, pokój 21

tel. 22 55 20 557,

e-mail: bsstud@adm.uw.edu.pl