Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Rekrutacja

Rekrutacja na Program MOST odbywa się dwa razy w roku:

  1. od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  2. od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link www.most.uka.uw.edu.pl, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Ofertę można przeglądać wg kryterium kierunku (z podziałem na tryby studiów), uczelni lub hasła przedmiotowego. Jest to możliwe poprzez otwarcie zakładki „katalog”, a następnie wybór jednej z podkategorii: „kierunki”, „uczelnie”, „wyszukiwanie”. Na wstępie należy założyć konto w systemie IRK MOST. Po założeniu konta, Student ma możliwość wyboru kierunku/kierunków oraz uczelni, na której chciałby realizować program. W Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST (tzw. IRK MOST) należy wpisać wymagane dane osobowe oraz dane dotyczące studiów, a następnie wydrukować formularz. Z wnioskiem Student zobowiązany jest udać się do Prodziekana ds. studenckich Wydziału Chemii UW w celu otrzymania pisemnej zgody na udział w Programie MOST.

Kwalifikacja do Programu MOST na nowy rok akademicki rozpoczyna się od przesłania do poszczególnych jednostek pisma z zapytaniem o liczbę przeznaczonych miejsc dla studentów przyjeżdżających do Uniwersytetu Warszawskiego oraz z informacją o terminie składania formularzy zgłoszeniowych przez studentów UW wyjeżdżających do innych uczelni do Koordynatora Programu MOST na UW.

Pomiędzy 15 kwietnia a 15 maja studenci zakładają konta w systemie IRK MOST, wpisują dane osobowe oraz wybrany kierunek/kierunki studiów na który chcieliby wyjechać w ramach Programu MOST (maksymalnie 3-4 możliwości wyboru). Do 19 maja Koordynator Programu MOST w UW przyjmuje od studentów UW chcących wyjechać do innych uczelni na semestr zimowy lub cały rok akademicki formularze zgłoszeniowe zaopiniowane przez Prodziekana ds. studenckich Wydziału Chemii UW.

Pomiędzy 31 października a 30 listopada studenci zakładają konta w systemie IRK MOST, wpisują dane osobowe oraz wybrany kierunek/kierunki studiów, na który chcieliby wyjechać w ramach Programu MOST (maksymalnie 3-4 możliwości wyboru). Do 2 grudnia Koordynator UW przyjmuje od studentów UW chcących wyjechać do innych uczelnia semestr letni formularze zgłoszeniowe zaopiniowane przez Prodziekana ds. studenckich Wydziału Chemii UW.

Formularze zgłoszeniowe student może składać osobiście bądź mogą być one przesyłane zbiorczo przez poszczególne jednostki.

Koordynator UW przekazuje wnioski do akceptacji Prorektora ds. studenckich UW, a następnie wgrywa do systemu IRK MOST.

Studia w ramach Programu MOST może podjąć student:

– nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich,

– nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia,

– nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia.

Student może ubiegać się o przyjęcie na dowolny kierunek studiów nie związany z kierunkiem studiowanym na uczelni macierzystej.

Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego.

Przez zaliczenie roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni rozumie się także uzyskanie przez studenta zgody na warunkowe kontynuowanie studiów. Niemniej dopuszcza się z tego tytułu możliwość niewyrażenia zgody przez dziekana wydziału (dyrektora instytutu, kierownika katedry) na uczestnictwo w Programie MOST.

O wynikach kwalifikacji studenci są informowani listownie pomiędzy lipcem a wrześniem.

Po otrzymaniu z UKA listy przyjętych, Koordynator UW przekazuje dokumentację zakwalifikowanych studentów do jednostek oraz zawiadamia macierzyste jednostki o ich studentach zakwalifikowanych do odbywania Programu MOST w innym Uniwersytecie.