Instrukcja

 1. Zapoznaj się z Zasadami odbywania praktyk obowiązującymi w Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (pdf), wypełnij Oświadczenie (doc) zapoznania się z tymi zasadami, wydrukuj i podpisz.
 2. Zapoznaj się z Zaleceniami do programu praktyk (pdf) wydrukuj. Przedstaw je Opiekunowi Praktyk ze strony Firmy/Instytucji na pierwszym spotkaniu.
 3. Wybierz Instytucję/Firmę: poszukaj samodzielnie lub skorzystaj z bazy ofert Wydziału Chemii UW. Skontaktuj się z tą Instytucją/Firmą w celu uzgodnienia Opiekuna Praktyk ze strony Instytucji/Firmy.
 4. Z Opiekunem praktyk ze strony Instytucji/Firmy uzgodnij Ramowy program praktyk (doc), uzyskaj akceptację tego programu przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich.
 5. Wypełnij i wydrukuj podanie o skierowanie na praktyki (doc), skierowanie na praktyki (doc) oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (doc).
 6. Wydrukuj i wypełnij dwa egzemplarze Porozumienia w sprawie organizacji praktyki osoby (doc). Jeden egzemplarz (po podpisaniu przez Pełnomocnika Dziekana) ma zostać przekazany instytucji, w której będzie realizowana praktyka, a drugi egzemplarz zarchiwizowany na Wydziale po zakończeniu praktyk.
 7. W trakcie praktyk prowadź kartę praktyk (doc) oraz dziennik praktyk (doc). Karta praktyk ma być podpisana przez studenta i opiekuna praktyk, a dziennik praktyk wyłącznie przez studenta.
 8. Wydrukuj i wypełnij Zaświadczenie o odbyciu praktyk (doc). Dokument musi być podpisany przez upoważnioną osobę z instytucji, w której odbywałeś praktykę.
 9. Wydrukuj i wypełnij ankietę praktyki (doc).
 10. Z tak zgromadzonym kompletem dokumentów udaj się do Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich. Dokumenty dostarcz osobiście do Pełnomocnika ds. Praktyk w ciągu 2 tygodni od zakończenia praktyk.
 11. Studenci mogą uzyskać zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek (doc) wraz z innymi dokumentami należy złożyć do Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich. Rozpatrzenie podania nastąpi w terminie 14 dni od daty złożenia.
 12. Zaliczenie praktyk, po weryfikacji dokumentów i rozmowie z Pełnomocnikiem ds. Praktyk, nastąpi poprzez wpis do systemu USOS.