Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Radiogenomika II stopnia – magisterskie

Radiogenomika to nowy kierunek w ofercie studiów drugiego stopnia Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Kierunek ten został utworzony w odpowiedzi na ciągle rosnącą potrzebę kształcenia ekspertów o interdyscyplinarnych umiejętnościach z pogranicza nauk ścisłych, medycyny i farmacji. Specjalnie skonstruowany program studiów, kładący nacisk na rozwiązywanie problemów badawczych metodą projektów, oferuje zdobycie unikatowej wiedzy szczególnie z zakresu chemii jądrowej, obrazowania i modelowania molekularnego, genomiki, w tym badań genetycznych, określania podłoża genetycznego różnych chorób, zasad prowadzenia badań w fazie przedklinicznej i klinicznej.

Zgodnie z założeniami programu studiów, absolwenci nowego kierunku zdobędą doświadczenie w zakresie prowadzenia zespołowych prac badawczych, prezentacji uzyskanych wyników oraz oceny możliwości ich zastosowania praktycznego. Dla najlepszych studentów przewidziane są programy stażowe organizowane wspólnie z firmami z otoczenia badań na pograniczu chemii, farmacji i medycyny.

Połączenie wiedzy o zapisanej w genomie informacji genetycznej z najnowszymi technikami obrazowania stanowi jedno z podstawowych założeń medycyny spersonalizowanej, czyli opracowywania terapii dopasowanej do indywidualnego pacjenta.

Studia II stopnia trwają dwa lata i kończą się nadaniem stopnia magistra. Do ich podjęcia nie jest wymagane ukończenie studiów I stopnia na kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa – konieczny jest jedynie licencjat z chemii, fizyki lub nauk pokrewnych, zdobyty na dowolnej uczelni.

Koncepcja kierunku

Jednym z głównych wyzwań współczesnej medycyny jest odpowiedni dobór metod diagnostycznych oraz działań profilaktycznych i terapeutycznych w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia chorób i maksymalizacji efektów terapii. Dotyczy to zwłaszcza chorób cywilizacyjnych o podłożu genetycznym, których odpowiednio wczesne wykrycie i leczenie wymaga doświadczenia w analizowaniu informacji genetycznej pacjenta, jak i zastosowania zaawansowanych metod obrazowania, w tym technik medycyny nuklearnej. Połączenie tych zagadnień w pracy naukowej, czy lecznictwie, wymaga wiedzy z obszaru nauk ścisłych, przyrodniczych, medycyny i farmacji, oraz umiejętności jej zastosowania w praktyce.

Kierunek Radiogenomika powstał na Wydziale Chemii UW w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB). Koncepcja kierunku została przygotowana przez zespół ekspertów z Wydziałów Biologii, Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Potrzeba utworzenia nowego kierunku studiów wynikała z konieczności dopasowania programu studiów do zapotrzebowania na wyspecjalizowaną kadrę naukowo-badawczą zgłaszanego ze strony jednostek badawczych oraz firm komercyjnych związanych z tematyką badań genetycznych, obrazowania molekularnego czy produkcji radiofarmaceutyków. Bogaty program studiów był szeroko konsultowany i zyskał akceptację pracowników naukowo-badawczych, studentów oraz firm zainteresowanych interdyscyplinarnym rozwojem młodych naukowców.

To właśnie interdyscyplinarny i zindywidualizowany charakter zarówno zajęć z podstawowej oferty programowej, jak i zajęć dodatkowych będzie podstawą do zdobycia przez studentów niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej do rozpoczęcia własnej ścieżki naukowej lub zawodowej. Elastyczne podejście do programu studiów oraz szeroka gama zajęć do wyboru umożliwi studentom zapoznanie się z nowoczesnymi technikami badawczymi, aparaturą i wiedzą ekspercką specjalistów z całego świata. Pomoże to studentom na odważne przekraczanie granicy pomiędzy biernym zdobywaniem wiedzy, a kreatywnym uczestnictwem w rozwiązywaniu problemów współczesnej nauki, także poprzez realizowane w ramach studiów zajęcia o charakterze miniprojektów naukowych. W osiągnięciu zamierzonego efektu kluczowa będzie także bezpośrednia współpraca z podmiotami gospodarczymi związanymi z branżą medyczną, diagnostyczną i farmaceutyczną, m.in. w ramach praktyk i staży.

Absolwenci kierunku Radiogenomika osiągną efekty kształcenia niezbędne do uzyskania szerokiej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu chemii jądrowej i technik obrazowych, w tym badań izotopowych, obrazowania molekularnego i medycyny nuklearnej oraz genomiki m.in. badań genetycznych i określania podłoża genetycznego różnych chorób, ich diagnostyki i doboru spersonalizowanego leczenia.

Perspektywy

Program studiów na kierunku Radiogenomika był konsultowany z przedsiębiorstwami działającymi w branży radiofarmaceutycznej oraz diagnostyki obrazowej i przygotowany w taki sposób, by w jak największym stopniu odpowiedzieć na zapotrzebowania rynku pracy. Studenci kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach naukowo-badawczych, firmach farmaceutycznych lub ośrodkach badań przedklinicznych.

Kierunek Radiogenomika bardzo dobrze odpowiada na zapotrzebowanie rynkowe nakreślone przez przedsiębiorstwa zajmujące się tą tematyką, a sylwetka absolwentów kierunku odpowiada ich wymaganiom rekrutacyjnym. Studenci będą mieli możliwość wejścia w aktywną współpracę z potencjalnymi pracodawcami już w trakcie odbywania studiów w ramach realizowanych zajęć, praktyk programowych, czy staży w trakcie ostatniego semestru studiów.

Zainteresowani dalszym rozwojem naukowym absolwenci kierunku Radiogenomika będą mogli kontynuować kształcenie w ramach studiów doktoranckich. Interdyscyplinarne wykształcenie pozwoli absolwentom kierunku na podjęcie nowych, ambitnych badań przy opracowywaniu rozwiązań różnych problemów i wyzwań naukowych w wiodących ośrodkach badawczych w kraju i za granicą.