Wyjazd typu Studia

Kwalifikacja na wyjazd

Kwalifikacja kandydatów na Wydziale Chemii UW odbywa się w terminie podanym przez koordynatora programu ERASMUS+. W podanym terminie złożone powinny zostać następujące dokumenty do wydziałowego koordynatora programu Erasmus+:

  • podanie o zakwalifikowanie na studia w uczelni partnerskiej skierowane do dziekana ds. studenckich. Studenci kierunków spokrewnionych z Wydziałem Chemii (Energetyka i Chemia Jądrowa, Inżynieria Nanostruktur, Environmental Management, MSOŚ, MISMaP) na dokumencie muszą uzyskać zgodę kierownika ich macierzystego kierunku.
  • dokument potwierdzający znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym studiowanie,
  • informacja z dziekanatu d.s. studenckich o średniej uzyskanej w poprzednim roku akademickim, oraz informacja o ewentualnych zaliczeniach warunkowych.

Podstawowe kryteria oceny wniosków stanowią:

 • zgodność programu studiów w uczelni partnerskiej z programem studiów w Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,
 • średnia powyżej 3,49, oraz brak zaległości w studiowaniu,
 • znajomość języka, w którym mają odbywać się studia w uczelni partnerskiej.

Wybrane zasady realizacji wyjazdów:

 • W rekrutacji mogą uczestniczyć studenci I, II, III stopnia studiów lub jednolitych studiów magisterskich (zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych) pod warunkiem, że w chwili rozpoczęcia i zakończenia stypendium będą nadal studentami Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Student może zostać skierowany jedynie do uczelni, z którą macierzysta jednostka uzgodniła i zawarła międzyinstytucjonalną umowę Erasmus+.
 • Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów są: średnia ocen i znajomość właściwego języka obcego oraz poziom jego znajomości (zgodnie z umową międzyinstytucjonalną Erasmus+).
 • W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich UW. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (np. w ramach wspólnie prowadzonych studiów z uczelnią zagraniczną na podstawie zawartego odrębnego porozumienia) do kwalifikacji mogą przystąpić studenci pierwszego roku każdego stopnia studiów.
 • W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci trzeciego roku studiów I stopnia, pod warunkiem udokumentowania przed wyjazdem, że zostali przyjęci przez Uniwersytet Warszawski na studia drugiego stopnia na tym samym kierunku. Ze względu na terminowe wypłaty stypendium zaleca się, aby studenci w takich przypadkach byli kwalifikowani na wyjazdy w semestrze letnim. Stypendium może zostać przyznane studentowi tylko od daty decyzji o przyjęciu na studia kolejnego stopnia.

Regulamin aktualny na dany rok akademicki znajduje się w zakładce Aktualności

PRZED WYJAZDEM

 • Wydział zgłasza kandydatury studentów do Biura Współpracy z Zagranicą UW (BWZ), załączając protokół z kwalifikacji oraz wypełniony przez studenta i właściwie podpisany i opieczętowany formularz zgłoszeniowy (generowany w systemie USOS).
 • Po pozytywnej kwalifikacji przez BWZ, postępujemy zgodnie z wytycznymi BWZ. Przygotowujemy w porozumieniu z koordynatorem „Porozumienie o programie zajęć” (Learning Agreement, LA). Wybór przedmiotów powinien uwzględniać wewnętrzne wymagania kierunku, tak by dobór możliwie najlepiej pokrywał się lokalnym z planem semestralnym, przypada na moment wyjazdu.

REZYGNACJA Z WYJAZDU

 • Jeżeli z ważnych przyczyn wyjazd nie może być zrealizowany, student zobowiązany jest poinformować o tym jak najszybciej koordynatora wydziałowego oraz złożyć stosowne podanie do BWZ.
 • Student powinien upewnić się, że o rezygnacji wie Uczelnia zagraniczna i że nie grozi studentowi obciążenie kosztami np. z tytułu rezerwacji miejsca w akademiku.

PO POWROCIE

 • Student przedkłada w Biurze Współpracy z Zagranicą UW (BWZ UW) wymagane przez Biuro dokumenty i wypełnia stosowne ankiety.
 • W dziekanacie Wydziału Chemii (lub w macierzystej jednostce) student przedstawia dokumenty potwierdzające wyjazd (Letter of Confirmation, Transcript of Records).
 • Kopia Transcript of Records powinna zostać dostarczona do koordynatora programu, który dokona przeliczenia ocen i ich wpisu w systemie USOS. Przedmioty będą akceptowane jako równoważne lokalnym jeśli ich tematyczna zgodność będzie nie mniejsza niż 70%. W sytuacjach wątpliwych ostateczna decyzja o zatwierdzeniu przedmiotu należy do Prodziekan ds. studenckich.