Wyjazd typu Studia

Kwalifikacja na wyjazd

Rekrutacja na wyjazd na studia w ramach programu ERASMUS+ na rok akademicki 2019/20120 odbywa się za pośrednictwem systemu USOS.

W systemie USOS znajduje się ona pod zakładką WYMIANA STUDENCKA. Studenci Wydziału Chemii i kierunków stowarzyszonych znajdą będą mieli dostęp jednie do tych umów, z których mogą skorzystać. Można wprowadzić dwóch wskazania miejsca wyjazdu. Pierwsze jest traktowane jako priorytet. Ostatecznie student zostaje zakwalifikowany na wyjazd w tylko jedno miejsce.

Wybrane uwagi odnośnie procedury:

– Oceny do pochwalenia się – mogą mieć być wskazaniem dla komisji w przypadku wyboru przez wielu kandydatów jednego miejsca wyjazdu. Wybieramy przedmioty, które wiążą się z naszymi zainteresowaniami i/lub potwierdzają nasze umiejętności.

– Do koordynatora ds. mobilności drogą mailową (marcin@chem.uw.edu.pl) należy przesłać potwierdzenie znajomości języka na poziomie wymaganym przez określoną umowę dwustronną. Wystarczy skan uzyskania pozytywnej oceny na uniwersyteckim egzaminie na odpowiednim poziomie, skan certyfikatu językowego itp.

– Informacja o średniej ocen za ostatni rok akademicki zostanie pobrana z dziekanatu. Osoby, które przeniosły się na UW i nie posiadają w systemie stosownych informacji zobowiązane są do przesłania skanu karty przebiegu studiów za ostatni rok akademicki.

– wypełniając pozycję życiorysu, proszę o przedstawienie podstawowych jedynie informacji związanych głównie z Państwa studencką karierą.

– list motywacyjny – proszę w tym miejscu w 2-3 zdaniach wskazać uzasadnienie dla miejsca wyboru wyjazdu (np. zgodność Państwa zainteresowań z rozwijanymi specjalizacjami na danej uczelni, możliwości szkolenia języka itp.)

– w przypadku, gdy byli Państwo na wyjeździe w ramach programu ERASMUS system USOS to zauważy i wskaże taki wyjazd. Informacja ta musi być przepisana/skopiowania w stosowną zakładkę. Niestety system nie pobiera tej informacji automatycznie. Osoby, które wyjazd taki odbyły w ramach innej uczelni zobowiązane są dodać stosowną informację.

Podstawowe kryteria oceny wniosków stanowią:

 • średnia powyżej 3,49, oraz brak znacznych zaległości w studiowaniu (dopuszczalne jest posiadanie 1-go warunku w momencie składania zgłoszenia),
 • zgodność programu studiów w uczelni partnerskiej z programem studiów w Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,
 • znajomość języka, w którym mają odbywać się studia w uczelni partnerskiej.

Wybrane zasady realizacji wyjazdów:

 • W rekrutacji mogą uczestniczyć studenci I, II, III stopnia studiów lub jednolitych studiów magisterskich (zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych) pod warunkiem, że w chwili rozpoczęcia i zakończenia stypendium będą nadal studentami Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Student może zostać skierowany jedynie do uczelni, z którą macierzysta jednostka uzgodniła i zawarła międzyinstytucjonalną umowę Erasmus+.
 • Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów są: średnia ocen i znajomość właściwego języka obcego oraz poziom jego znajomości (zgodnie z umową międzyinstytucjonalną Erasmus+).
 • W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich UW. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (np. w ramach wspólnie prowadzonych studiów z uczelnią zagraniczną na podstawie zawartego odrębnego porozumienia) do kwalifikacji mogą przystąpić studenci pierwszego roku każdego stopnia studiów.
 • W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci trzeciego roku studiów I stopnia, pod warunkiem udokumentowania przed wyjazdem, że zostali przyjęci przez Uniwersytet Warszawski na studia drugiego stopnia na tym samym kierunku. Ze względu na terminowe wypłaty stypendium zaleca się, aby studenci w takich przypadkach byli kwalifikowani na wyjazdy w semestrze letnim. Stypendium może zostać przyznane studentowi tylko od daty decyzji o przyjęciu na studia kolejnego stopnia.

Regulamin aktualny na dany rok akademicki znajduje się w na stronach BWZ. (http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/12/2019SMS_og_zas_kwalifkacji.pdf)

PRZED WYJAZDEM

 • Wydział zgłasza kandydatury studentów do Biura Współpracy z Zagranicą UW (BWZ), załączając protokół z kwalifikacji oraz wypełniony przez studenta i właściwie podpisany i opieczętowany formularz zgłoszeniowy (generowany w systemie USOS).
 • Po pozytywnej kwalifikacji przez BWZ, postępujemy zgodnie z wytycznymi BWZ. Przygotowujemy w porozumieniu z koordynatorem „Porozumienie o programie zajęć” (Learning Agreement, LA). Wybór przedmiotów powinien uwzględniać wewnętrzne wymagania kierunku, tak by dobór możliwie najlepiej pokrywał się lokalnym z planem semestralnym, przypada na moment wyjazdu

REZYGNACJA Z WYJAZDU

 • Jeżeli z ważnych przyczyn wyjazd nie może być zrealizowany, student zobowiązany jest poinformować o tym jak najszybciej wydziałowego koordynatora oraz złożyć stosowne podanie do BWZ.
 • Student powinien upewnić się, że o rezygnacji wie Uczelnia zagraniczna i że nie grozi studentowi obciążenie kosztami np. z tytułu rezerwacji miejsca w akademiku.

PO POWROCIE

 • Student przedkłada w Biurze Współpracy z Zagranicą UW (BWZ UW) wymagane przez Biuro dokumenty i wypełnia stosowne ankiety.
 • W dziekanacie Wydziału Chemii (lub swojej macierzystej jednostce) student przedstawia dokumenty potwierdzające wyjazd (Letter of Confirmation, Transcript of Records) i składa podanie o zaliczenie semestru na podstawie uzyskanych za granicą wyników.
 • Kopia Transcript of Records powinna zostać dostarczona do koordynatora programu, który dokona przeliczenia ocen i ich wpisu do systemu USOS. Przedmioty, które pojawiają się u nas jako obowiązkowe będą akceptowane jako równoważne lokalnym jeśli ich tematyczna zgodność będzie nie mniejsza niż 70%. W sytuacjach wątpliwych ostateczna decyzja o zatwierdzeniu przedmiotu należy do Prodziekan ds. studenckich.