Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Nagroda im. Piotra Wrony

Medal im. Piotra Wrony (Autorka: Ewa Olszewska-Borys)

Nagroda im. Piotra Wrony

Nagroda została ustanowiona dla uczczenia pamięci Profesora Piotra Wrony, wybitnego chemika nieorganika i elektrochemika, znakomitego Nauczyciela zasłużonego dla naszego Wydziału. Był nie tylko naukowcem o rozległych zainteresowaniach i oddanym swojej pracy, ale przede wszystkim Człowiekiem wielkiej prawości, przyjacielem młodzieży.

Nagroda przyznawana jest najlepszemu absolwentowi naszego Wydziału lub magistrowi, który odbył studia w trybie indywidualnym (np. w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych – MISMaP) i wykonał pracę magisterską na Wydziale Chemii UW. Przy wyborze laureata pod uwagę bierze się trzy elementy: (i) poziom pracy magisterskiej, (ii) średnią ocen ze studiów oraz (iii) zaangażowanie w pracę naukową lub inne formy działalności świadczące o wszechstronności uzdolnień i zainteresowań kandydata; duże znaczenie ma też praca społeczna na rzecz Wydziału i środowiska. Właśnie wszechstronność zainteresowań i zaangażowanie w sprawy Wydziałowej społeczności wyróżniały Profesora Wronę.

Na Nagrodę składa się wypłacane jednorazowo stypendium w wysokości przynajmniej 2000 zł i dodatkowo (od 2008 roku) medal ustanowiony na tę okazję. Staramy się, w miarę dostępnych środków, aby Nagroda ta była przyznawana co roku.

Środki finansowe pochodzą w połowie z wpłat Ofiarodawców (gromadzonych na rachunku Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego) i w połowie ze środków naszego Wydziału.

Wydział jest bardzo wdzięczny za dotychczasowe wpłaty. Licząc na dalszą Państwa przychylność, uprzejmie prosimy o wpłaty na konto:

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Nr rachunku: 30 1020 1156 0000 7502 0008 7213

(PKO BP SA XV O/W-wa)

podając jako tytuł przelewu: z przeznaczeniem dla Wydziału Chemii / Nagroda Wrony.

Fundacja UW jest organizacją pożytku publicznego (nr KRS 0000218937), dlatego możliwe jest dokonywanie (i) wpłat w ramach 1 % podatku dochodowego (do dnia złożenia zeznania za ubiegły rok), (ii) darowizn odliczanych od przychodów (wg zasad dla darowizn, w okresie całego roku), (iii) dowolnych wpłat nie kwalifikujących się do odliczeń, w tym także od instytucji, firm itp.). Informacje na ten temat dostępne są na stronie: http://www.fuw.pl i pod numerem telefonu Fundacji UW: 022 5520882.

Regulamin Nagrody im. Piotra Wrony

zatwierdzony przez Radę Wydziału Chemii UW, na posiedzeniu w dniu 18 marca 2020 r.

 1. Nagroda im. Piotra Wrony (dalej: Nagroda) została ustanowiona dla uczczenia pamięci Piotra Wrony, wybitnego elektrochemika i chemika nieorganika, profesora Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (dalej: WCh UW).
 2. Nagroda jest przyznawana przez komisję konkursową najlepszemu absolwentowi Uniwersytetu Warszawskiego, który obronił pracę magisterską w WCh UW.
 3. Na Nagrodę składa się medal im. Piotra Wrony ustanowiony na tę okazję oraz, w miarę dostępnych środków, nagroda finansowa.
 4. Jedna osoba może otrzymać Nagrodę tylko jeden raz. Komisja konkursowa może też nie przyznać Nagrody w danym roku.
 5. Medal wręczany jest Laureatowi na uroczystości gradacji lub na posiedzeniu Rady Wydziału Chemii, a ewentualna nagroda finansowa wypłacana jest jednorazowo.
  a. Nagroda finansowa pochodzi ze środków finansowych wpłacanych na ten cel przez osoby fizyczne i prawne na konto Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego (dalej: FUW) oraz ze środków WCh UW. Wysokość nagrody finansowej każdorazowo ustala komisja konkursowa, w zależności od funduszy posiadanych przez FUW i WCh UW.
  b. Nagroda finansowa wypłacana będzie naprzemiennie: raz przez FUW, a następnym razem przez WCh UW. Jako pierwszy nagrodę finansową wypłaca WCh UW (za 2019).
 6. Kandydatem do Nagrody może być absolwent studiów magisterskich (studiów II stopnia), który zdał egzamin magisterski na WCh UW, w okresie od terminu składania wniosków o nagrodę w poprzedniej edycji do terminu składania wniosków w edycji obecnej.
 7. Kandydat musi uzyskać bardzo dobrą ocenę z pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego oraz ogólną ocenę bardzo dobrą ze studiów, aby mógł się ubiegać o Nagrodę.
 8. Wnioski w sprawie przyznania Nagrody składa się do Dziekana WCh UW, do końca października każdego roku. Kandydatów zgłaszają nauczyciele akademiccy zatrudnieni na WCh UW. Jeden nauczyciel akademicki może zgłosić najwyżej dwie kandydatury.
 9. Do wniosku o kandydowanie do Nagrody wnioskodawca dołącza egzemplarz pracy magisterskiej, zgodę kandydata, opinię kierownika i recenzenta pracy magisterskiej oraz przygotowane przez kandydata omówienie jego osiągnięć w pracy naukowej (z wykazem ewentualnych publikacji), społecznej na rzecz WCh UW i środowiska, kulturalnej, popularyzacji nauki itp.
 10. W skład komisji konkursowej wchodzi przedstawiciel Fundatorów, Dziekan WCh UW oraz przedstawiciel Rady WCh UW. Komisja może podjąć decyzję o dołączeniu do swojego składu jeszcze dwóch dodatkowych osób, wyłonionych spośród Fundatorów i nauczycieli akademickich WCh UW. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego komisji.
 11. Przy ocenie kandydata komisja konkursowa bierze się pod uwagę: pracę magisterską, wyniki ze studiów oraz naukową i społeczną działalność kandydata.
 12. Przy ocenie pracy magisterskiej komisja konkursowa może zwrócić się o opinię dodatkowego recenzenta powołanego spośród samodzielnych pracowników naukowych WCh UW.
 13. Przy ocenie działalności naukowej i społecznej komisja konkursowa może zwrócić się o opinię osób kierujących tego typu działalnością kandydata.
 14. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący komisji.
  a. Wypłata nagrody finansowej na WCh UW odbywa się na podstawie protokołu komisji konkursowej oraz przygotowanej na tej podstawie listy płatniczej, pod warunkiem posiadania przez WCh UW środków finansowych.
 15. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 16. Laureaci konkursu są informowani mailowo lub telefoniczne o wynikach konkursu wraz z informacją o ewentualnej wysokości nagrody finansowej.

Laureaci

2006/2007

Łukasz Zawadzki – pracę magisterską: „Synteza diprolinowych pochodnych tiamin aromatycznych jako potencjalnych organokatalizatorów” wykonał pod kierunkiem prof. J. Jurczaka. Uzyskał bardzo wysoką średnią ocen ze studiów (4,93), był zaangażowany w pracę Samorządu Studentów na naszym Wydziale, studiował farmację na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie.

Joanna Bąk  pracę magisterską: „Porównanie neutronowej i rentgenowskiej analizy strukturalnej na przykładzie kryształu (NH4)3H(SO4)2” wykonała pod kierunkiem prof. K. Woźniaka. Z zaangażowaniem działała w harcerstwie, organizowała też i prowadziła w szkole zajęcia pozalekcyjne z chemii, była doktorantką naszego Wydziału. W 2011 r. uzyskała stopień doktora.

2007/2008

Mateusz Donten – pracę magisterską: „Analiza struktury dwuskładnikowych monowarstw tioli projektowanych do immobilizacji cytochromu C, z wykorzystaniem metod elektrochemicznych, skaningowej mikroskopii tunelowej i spektroskopii ramanowskiej” wykonał pod kierunkiem prof. J. Bukowskiej. Wykazywał dużą inicjatywę przy wyborze miejsc pogłębiania wiedzy (również na stażach zagranicznych), studiował na Wydziale Fizyki UW. Ma duży dorobek publikacyjny oraz wkład w popularyzację nauki. W 2013 r. uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie w Zurychu.

2008/2009

Joanna Juhaniewicz  pracę magisterską: „Synteza pochodnych tiolowych wybranych peptydów i ich samoorganizacja na podłożu złotym” wykonała pod kierunkiem dra S. Sęka. Uzyskała wysoką średnią ocen ze studiów, była bardzo zaangażowana w pracę społeczną na Wydziale Chemii UW, przede wszystkim w komisji stypendialnej, była doktorantką na naszym Wydziale. W 2013 r. uzyskała stopień doktora.

Jan Stanek  pracę magisterską: „Iteracyjny algorytm dyskretnej transformaty Fouriera dla losowo próbkowanych wielowymiarowych widm NMR” wykonał pod kierunkiem dra hab. W. Koźmińskiego, prof. UW. Praca ta została oceniona bardzo wysoko jako wyjątkowo twórcze i pogłębione rozwiązanie trudnego zagadnienia badawczego. Laureat uzyskał też bardzo wysoką średnią ocen ze studiów, uzyskał stopień doktora na naszym Wydziale.

2009/2010

Sebastian Wojtysiak – pracę magisterską: „Projektowanie nowych katalizatorów do elektrochemicznego utleniania metanolu w ogniwie paliwowym”, o charakterze teoretycznym i eksperymentalnym, wykonał pod kierunkiem dra A. Lewery i uzyskał dyplom z wyróżnieniem. Jako przedstawiciel Samorządu był bardzo zaangażowany w pracę społeczną, zarówno na Uniwersytecie jak i na Wydziale Chemii. Był współzałożycielem i aktywnym działaczem Koła Naukowego „Fulleren”. Prowadził też zajęcia dla młodzieży, a także udzielał się w pracy społecznej poza Uniwersytetem. Został przyjęty na studia doktoranckie na naszym Wydziale.

2010/2011

Joanna Jankowska  pracę magisterską: „Badanie oddziaływań międzycząsteczkowych w kompleksie molekularnym HXeF….HF z uwzględnieniem korelacji elektronowej oraz efektów relatywistycznych” wykonała pod kierunkiem prof. dr hab. J. Sadlej i uzyskała dyplom z wyróżnieniem. Ukończyła studia (w ramach Kolegium MISMaP) w ciągu czterech lat i z pierwszą lokatą zdała egzamin na Studia Doktoranckie na Wydziale Chemii UW. Laureatka jednocześnie studiowała na Wydziale Fizyki, poza tym uczestniczyła w konferencjach i stażach naukowych, wyróżniła się też aktywnością naukową i społeczną – m.in. w zarządzie koła naukowego. Uzyskała stopień doktora na naszym Wydziale.

2011/2012

Kamil Strzelak  pracę magisterską: „Wielozaworowy system przepływowy do oznaczania aktywności fosfoesteraz” wykonał pod kierunkiem dra Ł. Tymeckiego, w zespole prof. dra hab. R. Konckiego, i uzyskał dyplom z wyróżnieniem. Po ukończeniu studiów został przyjęty na Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na UW, w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. W czasie studiów Laureat wyróżniał się dużą aktywnością naukową, o czym świadczą publikacje i prezentacje konferencyjne. Uzyskał stopień doktora na naszym Wydziale.

2012/2013

Piotr Piotrowski  pracę magisterską: „Nano- i mikrometryczne czujniki pH wykorzystujące widma SERS 3-amino-5-merkapto-1,2,3-triazolu” wykonał pod kierunkiem prof. dr hab. J. Bukowskiej. Autor zaproponował innowacyjne rozwiązanie umożliwiające miniaturyzację czujników pH i dzięki temu pozwalające na pomiar pH w różnych obszarach komórki. Praca uzyskała ocenę celującą, a sam Laureat otrzymał dyplom z wyróżnieniem. Po ukończeniu studiów został przyjęty na Studia Doktoranckie na UW, był jednocześnie studentem Wydziału Fizyki. W czasie studiów Laureat wyróżniał się dużą aktywnością naukową. Od kilkunastu lat jest intensywnie zaangażowany w działalność chóru Pueri Cantores Plocenses.

2013/2014

Krzysztof Bąk  pracę magisterską: „Otrzymywanie i badanie właściwości kompleksotwórczych nowych ligandów użytecznych w templatowanej anionem siarczanowym syntezie fluorescencyjnych katenanów” wykonał pod kierunkiem dra Michała Chmielewskiego. Autor zaproponował nowatorskie rozwiązanie dotyczące syntezy i badania właściwości kompleksotwórczych pochodnych 1,8-diaminokarbazolu, które mogą posłużyć do templatowanej anionem siarczanowym syntezy fluorescencyjnych katenanów o właściwościach sensorowych. Praca uzyskała ocenę celująca, a Laureat otrzymał dyplom z wyróżnieniem (średnia ocen ze studiów II stopnia: 4,85). Jest doktorantem na naszym Wydziale, w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia doktoranckie zajął I lokatę. Jest też zaangażowany w pracę społeczną polegającą na prowadzeniu zajęć dla zainteresowanych chemią uczniów II LO w Szczecinie, pomagał też w organizacji warsztatów i staży w Pracowni Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej Wydziału Chemii UW dla zdolnych uczniów z Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

2014/2015

Kaja Fac  pracę magisterską: „Wykorzystanie reakcji S-alkilowania do syntezy nowych dinukleotydowych oraz oligonukleotydowych analogów końca 5’ mRNA” wykonała pod kierunkiem dra hab. Jacka Jemielitego, prof. UW. Praca była fragmentem większego projektu zmierzającego do opracowania wydajnej, posttranskrypcyjnej metody chemicznej ligacji kapu do mRNA. Autorka m.in. zoptymalizowała reakcje S-alkilowania reszty trifosforanowej nukleotydów, potwierdziła eksperymentalnie struktury otrzymanych związków, scharakteryzowała użyteczność badanych związków. Praca magisterska uzyskała ocenę celująca, a Autorka otrzymała dyplom z wyróżnieniem. Została przyjęta na studia doktoranckie MISDoMP, m.in. na Wydziale Chemii UW, opiekunem pracy z naszego Wydziału jest dr hab. Maciej Mazur. Aktywnie działała w kole naukowym „Nukleotyd’, którego została prezesem, uczestniczyła też w Piknikach Naukowych Polskiego Radia.

2015/2016

Maciej Dzwonek  pracę magisterską: „Klastery złota, właściwości i samoorganizacja w warstwy na elektrodach” wykonał pod kierunkiem prof. dr hab. Renaty Bilewicz i dr Agnieszki Więckowskiej. Laureat opracował różne metody syntezy nanocząstek złota i zrealizował je w praktyce, ponadto scharakteryzował je z użyciem wielu nowoczesnych technik eksperymentalnych. Pan Maciej Dzwonek uzyskał dyplom magisterski z wyróżnieniem i został przyjęty na studia doktoranckie na naszym Wydziale po uzyskaniu jednej z najwyższych ocen na egzaminie wstępnym. Laureat uzyskał certyfikaty dotyczące m.in. pracy z radioizotopami oraz dobrej praktyki klinicznej. Był też zaangażowany w pracę społeczną na rzecz naszego Wydziału, ponadto prowadził zajęcia w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach.

2016/2017

Urszula Budniak  pracę magisterską: „Thermal characterization of 2,6-diaminopurine monohydrate crystals” wykonała pod kierunkiem dr hab. Pauliny Dominiak. Laureatka w swoich badaniach umiejętnie łączyła pracę typowo doświadczalną / syntetyczną z wyznaczaniem struktury krystalicznej oraz stosowaniem różnych modeli kwantowo-chemicznych w celu pełniejszego opisu badanych zjawisk. Pani Budniak w ramach Kolegium MISMaP, ukończyła studia I i II stopnia na dwóch kierunkach – biotechnologii i chemii, studia magisterskie na kierunku chemia ukończyła z oceną celującą. Na kierunku „chemia” uzyskała bardzo wysokie średnie ocen: 4,77 i 4,97, odpowiednio na studiach I i II stopnia. W 2013 r. została przyjęta na studia doktoranckie na naszym Wydziale. Laureatka była też zaangażowana w pracę społeczną na rzecz naszego Wydziału, w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach dla młodzieży oraz w masowych imprezach popularyzujących naukę, w których Wydział Chemii brał udział.

2017/2018

Joanna Macnar  jest autorką pracy magisterskiej: „Analiza oddziaływania inhibitorów metylotransferazy tRNA metodami in silico i in vitro”, wykonanej pod kierunkiem dra hab. Dominika Gronta. Laureatka nie tylko przeprowadziła zaawansowane obliczenia metodami chemii kwantowej, ale otrzymała też badane związki wykorzystując metody syntezy organicznej. Pani Macnar ukończyła studia magisterskie (II stopnia) z bardzo wysoką średnią ocen (4,81), uzyskała dyplom z wyróżnieniem oraz ocenę celującą na dyplomie studiów magisterskich. W 2017 r. została przyjęta na studia doktoranckie MISDoMP, zajmując drugie miejsce na liście rankingowej. Laureatka jest współautorką wielu wystąpień konferencyjnych, odbyła liczne staże i praktyki, również w wiodących naukowych ośrodkach zagranicznych. Była też zaangażowana w pracę społeczną na rzecz naszego Wydziału, w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach dla młodzieży oraz w masowych imprezach popularyzujących naukę, w których nasz Wydział brał udział, w tym w zajęciach dla młodzieży z Funduszu na Rzecz Dzieci. Prowadziła też działalność społeczną na rzecz swojej społeczności lokalnej w Jarosławiu.

2018/2019

Barbara Gruza  pracę magisterską: „Analysis of intermolecular interactions in dihydrate and anhydrous forms of cyanuric acid on the basis of electron density x-ray diffraction measurement and periodic calculations” wykonała pod kierunkiem dr hab. Pauliny Dominiak, prof. UW. Laureatka w swoich badaniach połączyła pracę typowo doświadczalną / syntetyczną z wyznaczaniem struktury krystalicznej oraz stosowaniem różnych modeli kwantowo-chemicznych w celu pełniejszego opisu badanych zjawisk. Pani Gruza ukończyła studia magisterskie na kierunku chemia z oceną celującą. Uzyskała bardzo wysokie średnie ocen: 4,66 i 4,88, odpowiednio na studiach I i II stopnia. Od 2018 r. jest doktorantką na naszym Wydziale, w postępowaniu rekrutacyjnym zajęła drugie miejsce. Laureatka jest wyjątkowo zaangażowana w pracę społeczną, przede wszystkim w harcerstwie, a także w różnego rodzaju zajęciach dla młodzieży. Są to działania długoterminowe i regularne, jednocześnie Laureatka angażuje się też w inne przedsięwzięcia o charakterze społecznym.

2019/2020

Piotr Dzwoniarek  pracę magisterską: „Nowa koncepcja nauczania podstawowych pojęć chemicznych w szkole podstawowej ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia mola” przygotował pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Orlika. Praca stanowi nowatorski wkład w dziedzinę praktycznej dydaktyki chemii. Zaproponowany sposób nauczania odbiegał od typowego spotykanego w szkołach i zdaniem Autora może pomóc uczniom w lepszym zrozumieniu podstawowych pojęć. Do poparcia swoich wniosków Laureat wykorzystał wyniki przeprowadzonych przez siebie badań ankietowych. Pan Dzwoniarek uzyskał bardzo wysoką średnią ocen na studiach II stopnia, ocenę celującą na dyplomie studiów magisterskich i w rezultacie wynosząca 4,82, otrzymał dyplom z wyróżnieniem i końcowej oceny celującej na dyplomie studiów magisterskich. Był bardzo zaangażowany w działalność edukacyjną i popularyzatorską na naszym Wydziale, wygłosił wiele znakomitych wykładów popularno-naukowych. Obecnie jest nauczycielem chemii w LO im. Władysława IV w Warszawie.

2020/2021

Anna Konefał – pracę magisterską: „Biozgodne jonowe sensory jonów potasowych i wodorowych” przygotowała pod kierunkiem prof. dr hab. Agaty Michalskiej-Maksymiuk. Praca stanowi nowatorski wkład w dziedzinę chemii analitycznej, dotyczyła też podstawowych fizykochemicznych aspektów zjawisk zachodzących w badanym układzie. Praca magisterska jest jednocześnie oryginalnym opracowaniem dotyczącym nowej grupy czujników optycznych, mających szansę na zastosowania in vivo. Ponieważ praca została napisana w początkowym okresie pandemii Covid-19, przy istotnych ograniczeniach w kontaktach, Autorka pracowała całkowicie samodzielnie. Laureatka uzyskała bardzo wysoką średnią ocen na studiach II stopnia, wynoszącą 4,78.

Pani Konefał jest zaangażowana zarówno w samodzielną pracę badawczą jak i w pracę o charakterze popularyzatorskim. Uczestniczyła m.in. w organizacji Dnia Odkrywców Kampusu Ochota 2019 i w imprezach Festiwalu Nauki na Wydziale Chemii. Jest też zaangażowana w pracy typowo społecznej – w wolontariacie.

Obecnie Laureatka jest doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

2022/2023

Ireneusz Tomczyk – pracę magisterską: „Badania nad reakcją utleniającej dearomatyzującej metoksylacji fenoli w warunkach galwanostatycznych” przygotował pod kierunkiem dr. hab. Marcina Kałka. Praca dotyczy złożonego procesu chemicznego, a wyniki badań doświadczalnych zostały uzupełnione o wyniki obliczeń teoretycznych. Podjęty temat był bardzo ambitny, dotyczący nowoczesnej tematyki typowej dla syntezy chemicznej w XXI w. Laureat ukończył studia II stopnia ze średnią ocen wynoszącą 4,93 i uzyskał ocenę celującą na dyplomie ukończenia studiów. Laureat prowadził działalność naukową, odbył wiele praktyk, również w zagranicznych ośrodkach naukowych, Jego dorobek naukowy obejmuje dwie publikacje naukowe w prestiżowych czasopismach.

Pan Ireneusz Tomczyk w czasie studiów był bardzo zaangażowany w działalność społeczną na Wydziale Chemii, przede wszystkim w Radzie Samorządu Studenckiego, Radzie Dydaktycznej i Radzie Wydziału (Jego kandydatura w wyborach do Rady Samorządu Studenckiego i Rady Wydziału uzyskała największą liczbę głosów).

Obecnie Laureat jest doktorantem w Uniwersytecie Paris Cité ze stypendium otrzymanym w ramach Fundacji Marii Skłodowskiej-Curie.

Hubert Szabat – pracę magisterską: „Synteza i charakterystyka nanocząstek typu rdzeń-powłoka Pd@Au” przygotował pod kierunkiem dr. Piotra Połczyńskiego. Tematyka pracy jest ważna nie tylko z poznawczego, ale też praktycznego punktu widzenia ze względu na zastosowania tych nanocząstek w katalizie. Laureat zaproponował nowatorską i bardzo skuteczną metodę syntezy; praca magisterska uzyskała ocenę celującą.

Laureat ma duże osiągnięcia naukowe, jest współautorem publikacji w Electrochemistry Communications, kilku międzynarodowych zgłoszeń patentowych oraz ustnych wystąpień na konferencjach krajowych.

Pan Hubert Szabat w czasie studiów był bardzo zaangażowany w działalność w kole naukowym, a przez pewien czas był jego prezesem. Był współautorem licznych przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim. Poza tym jest doświadczonym żeglarzem, jako kapitan jednostki odbył wiele rejsów pełnomorskich i oceanicznych.

Obecnie Laureat jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.