Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Projekty krajowe


1. Doktorat wdrożeniowy I EDYCJA 2022 / 2023

 (DOFINANSOWANIE: 324 077,36 PLN / CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 324 077,36 PLN) 

Ilościowa analiza chemiczna nanostruktur. Aspekty techniczne i metrologiczne

Spektrometria mas sprzężona z plazmą indukcyjnie wzbudzoną w trybie pojedynczej nanocząstki (SP-ICP-MS) to obiecująca technika służąca do prowadzenia analizy nanocząstek. Pozwala uzyskać ilościowe informacje nt. liczby, rozmiarów i dystrybucji rozmiarów nanocząstek oraz stężenia formy jonowej badanego pierwiastka w roztworze. Technikę wyróżnia możliwość prowadzenia analiz dla stężeń nanocząstek odpowiadających stężeniu obserwowanemu w środowisku. Obok zalet technika posiada też ograniczenia. Obecnie możliwe jest oznaczanie jednego pierwiastka przy założeniu sferycznej geometrii nanocząstek. Największym ograniczeniem jest jednak trudność w analizie mniejszych (poniżej 10 nm) nanocząstek, zwłaszcza w przypadku wysokiego stężenia badanego pierwiastka w formie jonowej w tle. Celem projektu będzie: 1) stworzenie nowych algorytmów analizy danych minimalizujących ograniczenia oraz 2) walidacja opracowanych algorytmów analizy danych za pomocą bezmatrycowych nanomateriałów odniesienia (nanoCRM).

2. Doktorat wdrożeniowy I EDYCJA 2021 / 2022

 (DOFINANSOWANIE: 324 077,36 PLN / CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 324 077,36 PLN) 

„Opracowanie nowatorskich złóż osłonowych dla współprzerobu produktu węglowodorowego z procesu recyklingu chemicznego”

Projekt dotyczy recyklingu chemicznego oraz jego asymilacji w ciągu produkcji petrochemicznej stanowiącej bazę dla cyrkularnego modelu recyklingu plastiku odpadowego poprzez monomer do czystego polimeru. Produkt recyklingu chemicznego – krakat, może być przetworzony do polimeru z użyciem aktywów petrochemicznych i ich dalszym współprzerobem. Istota współprzerobu narzuca jednak specyficzne wymagania wobec składu grupowego, a także co do obecności i dystrybucji heteroatomów w węglowodorach obecnych w krakacie. W związku z tym konieczne jest stworzenie dedykowanych materiałów poprawiających właściwości krakatu i umożliwiających współprzerób w hydrorafinacji i krakingu parowym. Celem projektu będzie wytworzenie nowego produktu w postaci złoża osłonowego dla procesów hydrorafinacji i współprzerobu krakatu. Wyzwaniem badawczym będzie określenie materiałów i warunków do usunięcia z krakatu chlorków organicznych, na strumieniu w pełni ciekłym, bezciśnieniowo oraz w temperaturze poniżej 180˚C.

3. Doktorat wdrożeniowy I EDYCJA 2021 / 2022

 (DOFINANSOWANIE: 324 077,36 PLN / CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 324 077,36 PLN) 

„Wytwarzanie i certyfikacja wieloparametrowych fizykochemicznych materiałów odniesienia”

W Głównym Urzędzie Miar są obecnie wytwarzane i certyfikowane materiały odniesienia, przenoszące wartości różnych wielkości fizykochemicznych, przy czym każdy produkowany materiał odniesienia przenosi wartość tylko jednej wielkości. Istnieją substancje, którym można byłoby przypisać jednocześnie wartości kilku wielkości fizykochemicznych, np. gęstości i lepkości albo gęstości i współczynnika załamania światła (potencjalne zastosowanie do wzorcowania gęstościomierzy oscylacyjnych laboratoryjnych). Celem projektu realizowanego w ramach doktoratu wdrożeniowego byłoby opracowanie nowej generacji certyfikowanych materiałów odniesienia, tzw. wzorców wieloparametrowych, odtwarzających i przekazujących wartości wielu wielkości fizykochemicznych, zapewniających spójność pomiarową z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar SI.

4. Doktorat wdrożeniowy I EDYCJA 2021 / 2022

 (DOFINANSOWANIE: 324 077,36 PLN / CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 324 077,36 PLN) 

”Nowe metody analizy strumienia procesowego pod kątem detekcji potencjalnie szkodliwych dla katalizatora zanieczyszczeń i predykcji czasu życia katalizatora”

W procesach katalitycznych na instalacjach przemysłowych stosowane są złoża osłonowe mające na celu ochronę katalizatora przed zatruciem niepożądanymi substancjami, które mogą pojawić się w strumieniu. Niestety w przypadku pojawienia się w strumieniu procesowym wysokiego stężenia zanieczyszczeń może dojść do przebicia złoża i zatrucia katalizatora. Takie zdarzenie powoduje ogromne straty – w szczególności finansowe. Szczególnie niekorzystne jest, gdy w strumieniu pojawi się substancja szkodliwa dla katalizatora, której obecność nigdy wcześniej nie została wykryta i w przypadku której nie istnieje skutecznie wychwytujące złoże osłonowe. W takim przypadku skuteczne usunięcie trucizny jest niemożliwe. Z tego względu planuje się lepsze poznanie mechanizmów zatruwania katalizatora wybranych reakcji o znaczeniu przemysłowym w celu opracowania uniwersalnego czujnika, pozwalającego na szybkie wykrycie niekorzystnych dla katalizatora zmian w strumieniu procesowym.

5. Doktorat wdrożeniowy I EDYCJA 2021 / 2022

 (DOFINANSOWANIE: 324 077,36 PLN / CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 324 077,36 PLN) 

„Właściwości katalityczne nowatorskich katalizatorów uwodornienia 4–CBA”

Celem projektu jest lepsze poznanie czynników wpływających na aktywność katalityczną, selektywność i trwałość katalizatorów reakcji uwodornienia, stosowanej w procesie produkcji kwasu tereftalowego. W tym celu zostaną opracowane nowe katalizatory oraz przebadanie właściwości obecnie stosowanych katalizatorów heterogenicznych na instalacji pilotowej bocznikowej we Włocławku, odwzorowującej przemysłowy proces uwodorniania 4-CBA prowadzący do otrzymania oczyszczonego kwasu tereftalowego (PTA). Dodatkowo zostanie podjęta próba modyfikacji zastosowanych katalizatorów z zamiarem zwiększenia aktywności/selektywności. Docelowo planowane jest wdrożenie powstałych materiałów w pełnoskalowym procesie produkcyjnym. Badania odniosą się m.in. do oznaczenia zmian aktywności, selektywności czy trwałości innowacyjnych katalizatorów oraz wpływu podłoża/składu na reakcję katalityczną.

6. Doskonała Nauka

(DOFINANSOWANIE: 200 000 PLN / CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 611 600 PLN) 

„Wsparcie organizacji konferencji naukowej International Symposium on Novel Aromatic Compounds

7. Premia na Horyzoncie 2

(DOFINANSOWANIE: 208 320 PLN / CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 208 320 PLN) 

Multidisciplinary Training of Young Researchers in Novel Implantable Bio-inspired sensors (BioInspireSensing)

8. Premia na Horyzoncie 2

(DOFINANSOWANIE: 136 000,00 PLN / CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 136 000,00 PLN)

Structural and functional studies of human PNPase in mitochondrial RNA metabolism (MitoPNP)

9. Projekt Międzynarodowy Współfinansowany 2021/2022 realizowany w ramach międzynarodowego programu EIT Raw Materials KIC Added Value Activities (KAVA) na podstawie umowy zawartej z organizacją międzynarodową lub podmiotem zagranicznym EIT Raw Materials GmbH o numerze 19247

(DOFINANSOWANIE: 168 775,00 PLN / CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 805 967,00 PLN)

Zaawansowane materiały elektrokatalityczne o strukturze hierarchicznej i niewielkiej zawartości platyny dla niskotemperaturowych ogniw paliwowych (akronim ALPE)