Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert w konkursie „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”

Wydział Chemii UW prowadzi otwarty nabór do projektu w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”.

CEL PROGRAMU

Celem programu jest wsparcie studentek i studentów w rozwoju ich kompetencji i umiejętności, aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach. Rezultatem będzie nabycie kompetencji lub kwalifikacji przez osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym oraz zwiększenie ogólnej liczby osób studiujących, które w ramach systemu szkolnictwa wyższego wezmą udział w różnych formach współzawodnictwa. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 18 miesięcy oraz wykraczać poza datę 31.12.2025 r. Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć: • 80 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta lub studentkę; • 500 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów lub studentek.

OSOBY OBJĘTE WSPARCIEM

Wsparciem może zostać objęty student lub studentka, wskazany/a w ofercie Uczelni, spełniający/a łącznie następujące warunki:
1) jest studentem/studentką studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni, która składa wniosek. Dopuszcza się realizację ofert przez zespoły międzyuczelniane po wskazaniu uczelni odpowiedzialnej za realizację oferty;
2) posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta/studentkę lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego);
3) posiada pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej studenta lub studentki. Opinia powinna potwierdzać, że potencjał rozwojowy i dotychczasowe doświadczenie studenta lub studentki dają podstawy sądzić, iż mogą wygrywać konkursy, zawody międzynarodowe o najwyższej randze lub zdobyć wyróżnienia na konferencjach;
4) w przypadku zespołu studentów lub studentek – udział danej osoby w zespole jest niezbędny do osiągnięcia celów projektu.

Student lub studentka wskazana w ofercie będzie zobowiązana do przekazywania informacji dotyczących swojej sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie np. statusu na rynku pracy (do 4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem danych określonych w „Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027” (tzw. wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego).

KRYTERIA OCENY OFERT

1) plan i rodzaj aktywności uwzględniony w ofercie (0-35 pkt);
2) zasadność, adekwatność i racjonalność planowanych kosztów projektu w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu uwzględnionego w ofercie (0-25 pkt);
3) potencjał do realizacji celu projektu, w szczególności (0-40 pkt):

  1. potencjał uczelni w zakresie opieki merytorycznej nad studentami i studentkami;
  2. nagrody i wyróżnienia studenta lub studentki wskazanych w ofercie w konkursach, zawodach, konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym w dziedzinie nauki związanej z tematem projektu;
  3. wystąpienia studenta lub studentki wskazanych w ofercie na konferencjach naukowych;
  4. udział studenta lub studentki wskazanych w ofercie w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię/ we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi/ przez koła naukowe;
  5. autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego, zgłoszenia patentów;
  6. publikacje naukowe studenta lub studentki wskazanych w ofercie w recenzowanych i nierecenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki (autorstwo lub współautorstwo);
  7. inne osiągnięcia studenta lub studentki wskazanych w ofercie (np. artystyczne, sportowe, działalność społeczna);
  8. opinia opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności studenta lub studentki.

Rekrutacja przeprowadzana będzie z uwzględnieniem zasad równości kobiet i mężczyzn oraz zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
równościowych wyłącznie w oparciu o kryteria merytoryczne wynikające z formularza oferty przez trzyosobową komisję składającą się z pracowników naukowych Wydziału Chemii UW.

Oferty, które uzyskają minimum 70 punktów zostaną złożone do dofinansowania.

SKŁADANIE OFERT

Dokumenty niezbędne na potrzeby rekrutacji można pobrać pod adresem:
https://www.gov.pl/web/nauka/zaproszenie-ministra-nauki-do-skladania-ofert-w-projekcie-wsparcie-studentow-w-zakresie-podniesienia-ich-kompetencji-i-umiejetnosci

Uzupełnione załączniki należy złożyć w Sekcji Obsługi Badań WCh lub przesłać w wersji elektronicznej na adres badania@chem.uw.edu.pl do dnia 13 czerwca 2024.
Kontakt telefoniczny Małgorzata Szczytko +48 22 55 26 294.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na UW.