Program

Podstawa prawna

Program Studiów Podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dziennik Ustaw Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

Wymiar godzin

Całkowita liczba godzin zajęć przedmiotowych wynosi 400 godzin.
Przygotowanie dydaktyczne w zakresie przedmiotu, do którego nauczyciel uzyskuje kwalifikacje będzie realizowane w wymiarze nie mniejszym niż 90 godzin.
Zajęcia o charakterze teoretycznym (wykłady) trwać będą 120 godzin.

Uprawnienia

Egzaminy z niektórych przedmiotów są prowadzone na dwóch poziomach. W zależności od wybranego poziomu słuchacze mogą uzyskiwać odpowiednie uprawnienia.

Lista przedmiotów i forma zaliczenia

Nazwa przedmiotu Liczba godzin Forma zajęć Forma zaliczenia

Podstawy merytoryczne nauczania chemii

Chemia ogólna i nieorganiczna 32 wykład egzamin
16 seminarium prace zaliczeniowe
30 ćwiczenia rachunkowe kolokwium
16 laboratorium prowadzenie dziennika laboratoryjnego
Chemia organiczna 32 wykład egzamin
20 seminaria kolokwium
16 laboratorium prowadzenie dziennika laboratoryjnego
Chemia fizyczna 22 wykład egzamin
12 seminaria prace zaliczeniowe
16 laboratorium prowadzenie dziennika laboratoryjnego
Chemia jądrowa 12 wykład egzamin
6 laboratorium wykonanie i opis ćwiczeń
Chemia analityczna 11 wykład egzamin
4 laboratorium wykonanie analizy
Ochrona środowiska 11 wykład egzamin
8 laboratorium wykonanie i opis ćwiczeń

Kompetencje dydaktyczne nauczyciela chemii

Dydaktyka nauczania chemii 50 warsztaty metodyczne zaliczenie na podstawie przygotowanych materiałów
40 laboratorium prowadzenie dziennika laboratoryjnego – opracowanie metodyczne wykonywanych eksperymentów

Technologia informacyjna

30 e-learning prace zaliczeniowe

Psychologia

16 warsztaty zaliczenie