Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.chem.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-29.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-29 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Kotwice (odnośniki w obrębie strony)
   • Link do przeskoczenia do treści strony istnieje ale jest uszkodzony.
  • Linki
   • Serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
   • Serwis posiada odnośniki do pobrania dokumentów bez informacji o ich formacie.
   • Serwis posiada odnośniki, których treścią jest adres URL.
  • Znacznik języka strony lub treści tekstowej.
   • Serwis posiada nieprawidłowy znacznik języka w angielskojęzycznej wersji strony
  • Nagłówki
   • Strony serwisu nie posiadają nagłówka H1.
  • Pozostałe elementy sterujące strony
   • Główne menu strony posiada elementy rozwijane, ale czytnik ekranu nie informuje o ich rozwinięciu i zwinięciu.
  • Slajdy
   • Strona główna zawiera pokaz slajdów bez możliwości zatrzymania i sterowania przy użyciu klawiatury.
  • Wyszukiwanie w serwisie
   • Formularz wyszukiwania posiada przycisk bez tekstowej etykiety
  • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
   • Serwis może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
  • Mapa serwisu, zrozumiałość struktury serwisu, łatwość odnajdywania informacji
   • Serwis nie posiada mapy stron.
  • Alternatywne opisy dla grafiki
   • Serwis zawiera ilustracje bez tekstów alternatywnych.
  • Akapity tekstowe
   • Serwis zawiera akapity z justowaniem.
  • Widoczność fokusa klawiatury
   • Serwis ukrywa widoczność fokusu klawiatury w menu głównym oraz na niektórych elementach treści.
  • Elementy dynamiczne strony
   • Serwis posiada grafiki będące odnośnikami i nieposiadające opisu w znaczniku ALT.
   • Serwis posiada elementy rozwijalne, które nie są poprawnie dostępne przy użyciu klawiatury.
  • Slajdery
   • Serwis zawiera slajdery bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury.
  • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
   • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem.
  • Walidacja HTML/CSS
   • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Skróty klawiaturowe

Na stronie www.chem.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Karolina Dudzińska. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: kdudzinska@chem.uw.edu.pl, telefon 22 55 26436. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.

Opis w przygotowaniu