Akty prawne

Zarządzenie nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane – Treść zarządzenia

Komunikat w sprawie sporządzania planu postępowań – Treść komunikatu