Cele

Podstawowym celem studiów jest uzyskanie uprawnień do nauczania chemii w szkole przez osoby, które posiadają uprawnienia pedagogiczne i ukończyły studia magisterskie o charakterze przyrodniczym. Studia te umożliwiają również uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu chemii oraz poszerzenie i uzupełnienie umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem tego przedmiotu. Program studiów został opracowany w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu uwzględnić potrzeby współczesnego nauczyciela chemii. Stworzone zostały warunki do zdobycia umiejętności, które pozwolą nauczać chemii zgodnie z nowoczesnymi koncepcjami w kształceniu chemicznym. Program ten powstawał przy wykorzystaniu wieloletnich doświadczeń związanych z prowadzeniem studiów podyplomowych dla nauczycieli.

Ze względu na eksperymentalny charakter chemii nauczyciele tego przedmiotu muszą zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do zorganizowania  szkolnej pracowni  chemicznej oraz przeprowadzania  doświadczeń, na każdym etapie chemicznej edukacji, aby eksperymenty wykonywane na lekcjach nie zagrażały bezpieczeństwu uczniów.

Treści realizowane w ramach studium obejmują niektóre zagadnienia wykraczające poza szkolne programy nauczania, ale przydatne dla nauczycieli przygotowujących uczniów do udziału w konkursach chemicznych.