Wydział Chemii uzyskał kategorię naukową A+

Dnia 30 września 2013 roku Wydziałowi Chemii UW została przyznana kategoria naukowa A+.

Komunikat o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) w terminie określonym w art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620 i Nr 155, poz. 1036 oraz z 2012 r. poz. 756) przeprowadził kompleksową ocenę jakości naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877 i z 2013 r. poz. 191).

Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia.

Jednostki naukowe były oceniane w grupach wspólnej oceny (GWO) ustalonych przez KEJN w trybie określonym w § 16 rozporządzenia przez Zespoły Ewaluacji powołane przez Przewodniczącego KEJN na podstawie propozycji przedstawionych przez poszczególne komisje KEJN.

Wykaz jednostek kategorii A+