Rada Dydaktyki

Zgodnie z § 69 ust. 3, w związku z § 165 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego z 26 czerwca 2019 r. Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2019 r. wybrała nauczycieli akademickich do Rady Dydaktycznej Wydziału Chemii.

W jej skład weszło: 12 nauczycieli akademickich, 6 studentów, 2 doktorantów oraz obserwator bez prawa głosu delegowany przez Wydział Fizyki. Prodziekan ds. Studenckich z urzędu jest przewodniczącą Rady Dydaktycznej i wchodzi w jej skład. Pierwsza kadencja Rady Dydaktyki upływa z dniem 31 grudnia 2020 r. Do zadań Rady należy projektowanie i monitorowanie procesu kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na naszym Wydziale.

UCHWAŁA NR 2 UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zasad działania rad dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim

Skład Rady Dydaktyki:

Przewodnicząca Rady – dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga
prof. dr hab. Wiktor Koźmiński
prof. dr hab. Grzegorz Litwinienko
dr hab. Barbara Pałys, prof. ucz.
dr hab. Krzysztof Miecznikowski
dr hab. Leszek Stolarczyk
dr hab. Maciej Chotkowski (koordynator kierunku: energetyka i chemia jądrowa)
dr Małgorzata Jeziorska
dr hab. Marzena Jankowska-Anyszka (koordynator kierunku: chemia medyczna)
dr hab. Anna Piątek (koordynator kierunku: chemia)
dr Joanna Juhaniewicz-Dębińska (koordynator kierunku: chemiczna analiza instrumentalna)
dr Agnieszka Siporska

Doktoranci:
mgr Guza Marcin
mgr Justyna Skoczek

Studenci:
Rafał Chojnacki
Sylwia Jopa
Aneta Mierzwa
Jan Orliński
Michał Żebrowski
Patrycja Żukowska