zasady korzystania z komputerów bibliotecznych

ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW BIBLIOTECZNYCH

Wszyscy czytelnicy mogą korzystać z komputerów zlokalizowanych w strefie wolnego dostępu Biblioteki WCh zgodnie z zasadami ich przeznaczenia tj. w celach edukacyjnych, naukowo-badawczych i dydaktycznych oraz niekomercyjnych.

Zabrania się korzystania z gier i innych stron WWW o charakterze rozrywkowym na wszystkich komputerach znajdujących się w Bibliotece. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się dokonywanie zmian w już istniejących oprogramowaniach lub instalowania innych programów przyniesionych z zewnątrz lub pobranych przez Internet.

Zasady korzystania z zasobów elektronicznych dostępnych w Bibliotece (a dalej na całym Wydziale Chemii UW) określają warunki licencji oraz przepisy wewnętrzne Biblioteki Wydziałowej i BUW.

Dokonywanie wydruków komputerowych jest możliwe jedynie z komputerów umiejscowionych w korytarzu głównym Biblioteki Wydziałowej. Usługa ta jest odpłatna i uregulowana wewnętrznymi ustaleniami Kierownictwa Biblioteki z władzami Wydziału.

Wydruk danych tekstowo-graficznych czarno-biały = 1 strona A4 = 20 gr
Wydruk danych tekstowo-graficznych kolorowy = 1 strona A4 = 50 gr

W przypadku znacznego obciążenia korzystania z Internetu przez jednego użytkownika bibliotekarz ma prawo określić limit czasowy pracy na stanowisku komputerowym.

Użytkownicy mogą korzystać w Czytelniach z własnych komputerów przenośnych.

Wszystkie wystąpienia zakłóceń w działaniu komputerów, znajdujących się na terenie Biblioteki, należy niezwłocznie zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.

Odrębne zasady korzystania z komputerów bibliotecznych (terminali) umiejscowionych w II Czytelni i Korytarzu głównym Biblioteki WCh UW określa „Regulamin korzystania z Bibliotecznej Pracowni Komputerowej.”

W Bibliotece znajduje się również wydzielone stanowisko komputerowe z możliwością przeglądania wewnętrznej bazy danych ze zbiorem prac dyplomowych obronionych na Wydziale Chemii UW od roku 1995 do chwili obecnej. Nie ma możliwości drukowania ani przegrywania żadnego fragmentu tej bazy na zewnętrzne nośniki cyfrowe.

Na terenie Biblioteki działa wydziałowa sieć Wi-Fi.