SZKOLENIE BIBLIOTECZNE online

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE online

  • szkolenie biblioteczne online jest przedmiotem obowiązkowym przeznaczonym dla studentów I roku rozpoczynających studia I stopnia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  • celem szkolenia jest zapoznanie nowych potencjalnych czytelników z organizacją, funkcjonowaniem oraz zasadami korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Wydziałowej a przede wszystkim ze sposobami wyszukiwania i wypożyczania przez nich literatury naukowej w wersji drukowanej i elektronicznej.
  • materiały informacyjne dotyczące szkolenia bibliotecznego dostępne są dla studenta I roku przez 24h na dobę z dowolnego komputera (np. domowego) posiadającego stałe połączenie z Internetem. Student otrzymuje hasło wielokrotnego użycia do zalogowania się do bazy z materiałami szkoleniowymi pogrupowanymi w specjalne „bloki informacyjne”. Przeglądanie materiałów można przerwać w dowolnym momencie i ponownie wrócić do nich w dogodnym czasie. Czynność tę można powtarzać wielokrotnie.
  • warunkiem zaliczenia szkolenia bibliotecznego jest prawidłowe wypełnienie „Testu zaliczeniowego” sprawdzającego nabyte tą drogą wiadomości. Do zaliczenia testu można przystąpić tylko jeden raz. Składa się on z 15 losowo wybranych pytań, na wypełnienie których przeznaczono 10 minut. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 12 pytań. Wynik zaliczenia będzie widoczny zaraz po zatwierdzeniu przez zdającego wszystkich odpowiedzi na zadawane w teście pytania.

UWAGA !

Test należy wypełniać samodzielnie i bez pomocy dodatkowych notatek
oraz osób postronnych. 

W razie naruszenia powyższych warunków dyżurujący bibliotekarz ma prawo
przerwać studentowi zdawanie testu zaliczeniowego.

  • test zaliczeniowy uruchamiany jest na początku każdego nowego roku akademickiego w dniach 1-31 październikadostępny wyłącznie na komputerach znajdujących się na terenie Biblioteki Wydziałowej.
  • oceny z zaliczenia szkolenia bibliotecznego będą widoczne w bazie USOSweb do końca listopada br.
  • w sprawach związanych z zaliczeniem szkolenia można kontaktować się mailowo bezpośrednio z biblioteką wydziałową: biblio@chem.uw.edu.pl

 

Szkolenie biblioteczne online
Wejście