Regulamin Biblioteki Wydziału Chemii UW

REGULAMIN
Biblioteki  Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego im. prof. Wiktora Kemuli

.I. Przepisy ogólne

 1. Biblioteka Wydziału Chemii jest biblioteką naukową, która wraz z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie i innymi bibliotekami jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego tworzy system biblioteczno-informacyjny UW.
 2. Biblioteka gromadzi księgozbiór o charakterze dydaktycznym oraz naukowym z zakresu chemii i nauk pokrewnych w języku polskim i obcym. W jej zbiorze znajdują się wybrane tytuły naukowych czasopism chemicznych (zagranicznych i polskich) prenumerowanych corocznie zarówno w wersji papierowej jak i w wersji elektronicznej w ramach systemu biblioteczno-informacyjnego UW.
 3. Ze zbiorów i urządzeń znajdujących się w Bibliotece w sposób pełny mogą korzystać emeryci, pracownicy i studenci wszystkich kierunków otwieranych na Wydziale Chemii UW na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 4. Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki jest posiadanie ważnej karty bibliotecznej UW.
 5. Pozostali czytelnicy, spoza Uniwersytetu Warszawskiego, zainteresowani zbiorami Biblioteki mogą korzystać z nich na miejscu lub na innych zasadach określonych dalej w niniejszym Regulaminie.
 6. Biblioteka Wydziału Chemii uczestniczy w Systemie Wypożyczeń Międzywydziałowych (w skrócie: SWM) oraz Systemie Wypożyczeń Warszawskich (w skrócie: BiblioWawa), których celem jest możliwość wypożyczania swoich zbiorów bibliotecznych w wersji drukowanej na zewnątrz wszystkim pracownikom i studentom Uniwersytetu Warszawskiego oraz pozostałym użytkownikom innych uczelni wyższych w Warszawie na zasadzie wzajemności.
 7. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne. Użytkownik pokrywa jednak koszty związane z realizacją wypożyczeń międzybibliotecznych; wykonaniem kserokopii ze zbiorów Biblioteki (jeśli nie posiada on własnej karty kserograficznej do obsługi maszyn kserograficznych znajdujących się na terenie Biblioteki); wykonaniem wydruków komputerowych jak również koszty związane z karami za przetrzymanie książek i/lub zniszczenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
 8. Zbiory Biblioteki, jej aparat informacyjny i wyposażenie są dobrem wspólnym Wydziału Chemii oraz całego Uniwersytetu Warszawskiego i wymagają poszanowania. Wynoszenie obiektów będących własnością Biblioteki poza jej teren bez zgody jej pracowników jest niedozwolone i podlega sankcjom.
 9. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu oraz w razie niepodporządkowania się przez czytelnika poleceniom bibliotekarza zostanie skierowany przeciwko niemu wniosek o jego ukaranie do odpowiednich władz wydziałowych, uniwersyteckich lub innych.
 10. Każdy student i pracownik odchodzący z Wydziału Chemii UW ma obowiązek uzyskania zaświadczenia o uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki.

.II. Czytelnia – udostępnianie prezencyjne

 1. Zbiory Biblioteki Wydziału Chemii są w większości udostępniane w wolnym dostępie, z których czytelnik może korzystać samodzielnie we wszystkich pomieszczeniach bibliotecznych przeznaczonych do indywidualnej pracy.
 2. Dyskietki, płyty CD ROM, zarówno samoistne jak i dołączone do książek, przechowywane są oddzielnie i udostępniane na stanowisku Wypożyczalni. Mogą one być również wypożyczane na zewnątrz poza Bibliotekę na zasadach określonych dalej w niniejszym Regulaminie.
 3. W Czytelniach na miejscu można korzystać z całości zbioru podręczników akademickich, literatury fachowej jak również z księgozbioru podręcznego i innych materiałów dydaktycznych pozostawionych przez poszczególnych wykładowców na potrzeby studentów i doktorantów.
 4. W zbiorach Biblioteki znajdują się także książki oznaczone żółtą naklejką, z których można korzystać wyłącznie na miejscu. Są to pojedyncze egzemplarze podręczników i skryptów akademickich oraz wybrane pozycje obcojęzyczne najczęściej polecane studentom przez wykładowców z Wydziału Chemii. Zasady ich ewentualnego wypożyczania poza teren Biblioteki określone są w dalszej części niniejszego Regulaminu.
 5. Na miejscu udostępniane są również zbiory czasopism naukowych, zarówno obcojęzycznych jak i polskich, gromadzone w czytelniach, sali Starej Biblioteki, magazynie bibliotecznym oraz innych pomieszczeniach należących bezpośrednio do Biblioteki.
 6. W Czytelniach, oprócz zbiorów własnych, udostępniane są również materiały sprowadzone z innych bibliotek drogą wypożyczenia międzybibliotecznego.
 7. Wynoszenie czasopism i książek z Czytelni poza obręb Biblioteki bez zgody bibliotekarza jest zabronione.
 8. Przepisy porządkowe:

Użytkowników korzystających z Czytelni obowiązuje:

 • pozostawienie okryć, toreb i teczek w szatni lub w schowkach znajdujących się na zewnątrz Biblioteki, do których klucze wydawane są na stanowisku Wypożyczalni po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości,
 • zachowanie ciszy i porządku na sali,
 • zakaz wnoszenia do czytelni jedzenia i napojów kolorowych oraz zakaz spożywania tam posiłków,
 • zakaz używania telefonów komórkowych,
 • zgłoszenie dyżurującemu bibliotekarzowi własnych książek i innych publikacji wnoszonych do Czytelni,
 • odstawienie wykorzystanych materiałów bibliotecznych z powrotem na półkę lub odłożenie na specjalnie w tym celu przygotowanych wózkach bibliotecznych.

.III. Wypożyczalnia – wypożyczanie poza Bibliotekę

Wypożyczalnia Miejscowa

 1. Prawo do bezpośredniego korzystania z Wypożyczalni Miejscowej mają czynni i emerytowani pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Chemii jak również wszystkie inne Biblioteki i ich czytelnicy z Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych wyższych uczelni warszawskich spełniający wymagania odrębnych regulaminów udostępniania zbiorów w ramach systemów SWM oraz BiblioWawa.
 2. Warunkiem wypożyczenia książki przez tych użytkowników jest posiadanie ważnej karty bibliotecznej UW lub WAKB.
 3. Nie wypożycza się książek osobom nie będącym właścicielem okazanej karty bibliotecznej.
 4. Do wypożyczenia materiałów bibliotecznych ze zbiorów Biblioteki Wydziału Chemii mają prawo:
  • pracownicy naukowi z WCh – do 25 woluminów na 365 dni,
  doktoranci z WCh – do 15 woluminów na 90 dni,
  studenci wszystkich kierunków studiów na WCh – do 15 woluminów na 180 dni (podręczniki i skrypty akademickie) lub na 30 dni (książki z pozostałych działów naukowych),
  • pracownicy administracyjno-techniczni z WCh – do 10 woluminów na 90 dni,
  • osoby pracujące naukowo na WCh na umowę „na czas określony” do 5 woluminów na 90 dni,
  inni użytkownicy (w ramach SWM i BiblioWawa) do 5 woluminów na 30 dni.
 5. Zarejestrowanie wypożyczenia i zwrotu w systemie komputerowym zastępuje obieg rewersów papierowych.
 6. Dowodem wypożyczenia i ewentualnej późniejszej reklamacji jest odcinek wydruku komputerowego, który otrzymuje czytelnik każdorazowo w chwili dokonywania operacji wypożyczenia książki.
 7. Biblioteka ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, żądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem regulaminowego terminu. Wówczas terminy zwrotów określone w pkt. 4 Rozdziału III niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania.
 8. Czytelnik może uzyskać przedłużenie (prolongatę) terminu zwrotu wypożyczonego dzieła, jeśli nie zostanie ono w tym czasie zamówione przez innego użytkownika. Warunkiem uzyskania prolongaty jest zgłoszenie się czytelnika przed upływem terminu zwrotu do Wypożyczalni Miejscowej w celu dokonania przedłużenia czasu wypożyczenia dzieła. Użytkownik może również samodzielnie dokonać prolongaty książki logując się bezpośrednio na swoim indywidualnym koncie bibliotecznym.
 9. Książkę można prolongować w systemie komputerowym nie więcej niż 3 razy pod rząd, każdorazowo na 30 dni, niezależnie od uprawnień czytelnika.
 10. Książka zarezerwowana drogą elektroniczną czeka na czytelnika do odebrania na stanowisku Wypożyczalni przez 5 kolejnych dni od daty jej zwrotu przez poprzedniego użytkownika. Po tym terminie wolumin zostaje wypożyczony innemu czytelnikowi bądź wraca z powrotem na półkę.
 11. Poza Bibliotekę można również na krótko wypożyczać książki oznaczone żółtą naklejkąjednorazowo do 3 woluminów – na okres przerwy w pracy Czytelni. Książki te udostępniane są „na noc” na godzinę przed zamknięciem Biblioteki, a zwracane najpóźniej w 1 godzinę po ponownym jej otwarciu.
 12. Dyskietki i płyty CD ROM, zarówno samoistne jak i dołączone do książek, przechowywane są i udostępniane na stanowisku Wypożyczalni. Mogą być one również wypożyczane poza Bibliotekę na określony czas zgodnie z ich aktualnym wykorzystaniem.
 13. Nie wywiązywanie się przez czytelnika z terminów określonych w pkt. 4 Rozdział III niniejszego Regulaminu w odniesieniu do każdego z wypożyczonych woluminów powoduje zawieszenie prawa wypożyczania przez niego następnych książek w każdej z bibliotek wchodzących w skład SWM.
 14. W Bibliotece Wydziału Chemii niedotrzymywanie terminu zwrotu książki przez jej użytkownika pociąga za sobą:
  • zawieszenie jego praw w korzystaniu z Wypożyczalni Miejscowej do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki,
  • karę pieniężną określoną na 25 groszy za 1 wolumin za 1 dzień zwłoki w zwrocie przetrzymywanej książki.
 15. Na okres skontrum bibliotecznego czytelnicy mają obowiązek zwrócić wszystkie wypożyczone materiały biblioteczne.
 16. Nie wypożycza się poza teren Biblioteki pojedynczych numerów zeszytów ze zbioru czasopism naukowych polskich i obcojęzycznych. W zamian wykonuje się odbitki kserograficzne lub skanuje potrzebne fragmenty dzieła.
 17. Poza Bibliotekę nie wypożycza się również:
  • czasopism naukowych (obcojęzycznych i polskich) z przed 1945 r.
  • czasopism naukowych (obcojęzycznych i polskich) z bieżącego roku kalendarzowego,
  • książek wydanych przed 1945 r.,
  • książek unikatowych (w jednym egzemplarzu),
  • dzieł wchodzących w skład księgozbioru podręcznego Czytelni,
  • materiałów dydaktycznych pozostawionych w zbiorach Biblioteki przez poszczególnych wykładowców na okres semestru zimowego i/lub letniego w danym roku akademickim,
  • obiektów w złym stanie zachowania.
 18. W wyjątkowych przypadkach o wypożyczeniu powyższych materiałów decyduje Kierownik Biblioteki.
 19. Czytelnik opuszczający Wydział Chemii UW na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest zobowiązany zwrócić wszystkie wypożyczone wcześniej materiały biblioteczne.
 20. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie zbiorów bibliotecznych. W razie zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest odkupić nowy egzemplarz tego samego dzieła, a jeśli jest to niemożliwe zakupić inne dzieło zaproponowane przez Kierownika Biblioteki.
 21. Uregulowanie zobowiązań wobec Biblioteki ustala jej Kierownik po zasięgnięciu opinii Dziekańskiej Komisji Bibliotecznej.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

 1. Biblioteka Wydziału Chemii prowadzi wypożyczanie międzybiblioteczne.
 2. Prawo do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej mają pracownicy, doktoranci oraz studenci II i III roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia studiujący na Wydziale Chemii UW.
 3. Osoba zamawiająca materiały biblioteczne zobowiązuje się do przestrzegania zasad udostępniania określonych przez bibliotekę będącą ich właścicielem.
 4. Sprowadzane w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych czasopisma i książki udostępniane są na miejscu w Czytelni na czas określony wcześniej przez bibliotekę, z której zostały one wypożyczone.
 5. W wyjątkowym sytuacjach dzieła te mogą być wypożyczane na krótki termin poza teren Biblioteki.
 6. Wszystkie koszty za odbitki i wysyłkę pocztową zamówionych materiałów bibliotecznych z poza księgozbioru Biblioteki Wydziałowej ponosi zamawiający.
 7. Innym Bibliotekom z całego kraju wypożycza się jednorazowo do 3 woluminów książek na okres 30 dni, na podstawie rewersu międzybibliotecznego, prawidłowo opieczętowanego, czytelnie wypełnionego oraz zawierającego wszystkie dane osoby wypożyczającej jak również dokładny adres i telefon biblioteki zamawiającej.
 8. Pojedyncze numery czasopism polskich i zagranicznych wypożycza się na rewers międzybiblioteczny tylko w wyjątkowych wypadkach i jedynie za zgodą Kierownika Biblioteki Wydziału Chemii. W zamian wykonuje się odbitki kserograficzne lub skanowanie potrzebnych fragmentów dzieła.
 9. Sprowadzanie materiałów bibliotecznych z zagranicy, na indywidualne zamówienie czytelnika, prowadzi wyłącznie Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Zamówienia można składać również za pośrednictwem Biblioteki WCh.

.IV. Komputery w Bibliotece

 1. Wszyscy czytelnicy mogą korzystać z komputerów zlokalizowanych w strefie wolnego dostępu Biblioteki WCh zgodnie z zasadami ich przeznaczenia tj. w celach naukowo-badawczych i edukacyjnych.
 2. Zabrania się korzystania z gier i innych stron WWW o charakterze rozrywkowym na wszystkich komputerach znajdujących się w Bibliotece.
 3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się dokonywanie zmian w już istniejących oprogramowaniach lub instalowania innych programów przyniesionych z zewnątrz lub pobranych przez Internet.
 4. Zasady korzystania z zasobów elektronicznych dostępnych w Bibliotece (a dalej na całym Wydziale Chemii UW) określają warunki licencji oraz przepisy wewnętrzne Biblioteki Wydziałowej i BUW.
 5. W Bibliotece znajduje się wydzielone stanowisko komputerowe umożliwiające przeglądania wewnętrznej bazy danych ze zbiorem prac dyplomowych (dostępnych w postaci plików PDF) obronionych na Wydziale Chemii UW od roku 1995 do chwili obecnej. Nie ma możliwości drukowania ani przegrywania żadnego fragmentu bazy na zewnętrzne nośniki cyfrowe.
 6. Dokonywanie wydruków komputerowych jest możliwe jedynie z komputerów umiejscowionych w korytarzu głównym Biblioteki Wydziałowej. Usługa ta jest odpłatna i uregulowana wewnętrznymi ustaleniami Kierownictwa Biblioteki z władzami Wydziału.
 7. W przypadku znacznego obciążenia korzystania z Internetu przez jednego użytkownika bibliotekarz ma prawo określić limit czasowy pracy na stanowisku komputerowym.
 8. Użytkownicy mogą korzystać w Czytelniach z własnych komputerów przenośnych.
 9. Wszystkie wystąpienia zakłóceń w działaniu komputerów, znajdujących się na terenie Biblioteki, należy niezwłocznie zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.
 10. Odrębne zasady korzystania z komputerów bibliotecznych (terminali) umiejscowionych w korytarzu głównym Biblioteki i Czytelni nr 2 określa „Regulamin korzystania z Bibliotecznej Pracowni Komputerowej”.

.V. Wykonywanie odbitek kserograficznych

 1. W Bibliotece Wydziału Chemii istnieje możliwość wykonania odbitek kserograficznych z materiałów bibliotecznych znajdujących się w jej zbiorach jak i własnych dostarczonych przez użytkownika.
 2. Służy do tego samoobsługowy kserograf znajdujący się na terenie Biblioteki obok stanowiska Wypożyczalni książek.
 3. Do wykonywania kserokopii służy specjalna karta magnetyczna, którą można nabyć przy stanowisku Wypożyczalni książek.
 4. Dla czytelników spoza Wydziału Biblioteka wykonuje się odpłatnie kserokopie wyłącznie ze zbiorów bibliotecznych.
 5. Nie wykonuje się kserokopii z następujących materiałów bibliotecznych:
  • czasopism wydanych przed 1900 r.,
  • materiałów zaczytanych i zniszczonych,
  • zbiorów specjalnych.
 6. Cennik za usługi kserograficzne jest aktualizowany i uzgadniany z odpowiednimi władzami Wydziału na początku każdego nowego roku akademickiego.
 7. Wszystkie usterki w pracy maszyn kserograficznych należy każdorazowo zgłaszać dyżurującemu pracownikowi Biblioteki.
 8. Odpowiedzialnością i kosztami napraw za świadome uszkodzenie bądź samodzielne próby napraw kserografów obciążony zostaje sprawca ewentualnych usterek.

Przypomnienie:

 1. Przepisy prawa autorskiego (Dz. U 1994 Nr 24 poz. 83) pozwalają na kopiowanie fragmentów opublikowanych materiałów, nie większych jednak niż 1 arkusz wydawniczy (22 strony).
 2. Kopiowanie materiałów na prawach rękopisu tj. prac licencjackich, magisterskich i prac doktorskich jest zabronione.

.VI. Przepisy końcowe

 1. Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu i stosowaniem się do zawartych w nim postanowień.
 2. Nie przestrzeganie Regulaminu powoduje utratę prawa do korzystania z Biblioteki Wydziału Chemii UW.
 3. Rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Kierownika Biblioteki Wydziału Chemii UW.
 4. Odstępstwa od wymagań Regulaminu mogą być stosowane jedynie w wyjątkowych wypadkach za specjalną zgodą Kierownika Biblioteki.