Regulamin Bibliotecznej Pracowni Komputerowej

REGULAMIN
korzystania z Bibliotecznej Pracowni Komputerowej
w Bibliotece Wydziału Chemii UW

Każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami niniejszego regulaminu
oraz do przestrzegania wszystkich jego punktów

 1. Z Bibliotecznej Pracowni Komputerowej (w skrócie: BPK) mogą korzystać wszyscy pracownicy i studenci UW w godzinach pracy Biblioteki Wydziałowej (od poniedziałku do piątku od 9.00 do 19.00 oraz w soboty od 10.00 do 16.00).
 2. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich wyłącznie w celach informacyjnych, naukowo-badawczych i dydaktycznych.
 3. Zabrania się instalowania własnych programów i dokonywania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu komputerów bibliotecznych. Zakaz dotyczy również samodzielnego odłączania komputerów od sieci informatycznej i podłączania własnych przenośnych urządzeń elektronicznych bez wiedzy i zgody dyżurującego bibliotekarza.
 4. Stanowisko komputerowe może być użytkowane w sposób ciągły o ile nie będzie innych chętnych do skorzystania z komputera. W innym wypadku użytkownik jest zobowiązany ustąpić miejsca kolejnej osobie.
 5. W pracowni komputerowej należy zachować ciszę. W szczególności zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i głośnych rozmów.
 6. Drukowanie tworzonych i przeglądanych przez użytkownika plików jest możliwe tylko z terminali znajdujących się w korytarzu głównym Biblioteki. Z komputerów umiejscowionych w 2 Czytelni jest to niemożliwe. Po wylogowaniu wszystkie dane zostają utracone. W celu ich zachowania należy zapisać je na pulpicie komputera, a następnie (przed wylogowaniem) przesłać na swoją prywatną skrzynkę e-mailową lub bezpośrednio skopiować na zewnętrzny nośnik cyfrowy (pendrive).
 7. Po zakończeniu pracy na stanowisku komputerowym użytkownik powinien:
  a) zamknąć wszystkie dokumenty i programy, z których wcześniej korzystał,
  b) wylogować się z systemu,
  c) uporządkować stanowisko pracy.
 8. Wszystkie nieprawidłowości zauważone podczas pracy z komputerem należy niezwłocznie zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.
 9. Sala pracowni komputerowej jest pod stałym monitoringiem kamery przemysłowej. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.
 10. W przypadku nieprzestrzegania ww. Regulaminu dyżurny bibliotekarz może odebrać użytkownikowi możliwość korzystania z komputera, a w przypadku powtarzających się podobnych sytuacji Kierownik Biblioteki może pozbawić go prawa wstępu do BPK oraz powiadomić właściwy Dziekanat Studencki i/lub inne jednostki uniwersyteckie.
 11. Rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Kierownika Biblioteki Wydziału Chemii UW.