z historii Biblioteki

Z HISTORII BIBLIOTEKI WYDZIAŁU CHEMII UW

 • 1945 r. – przyjazd prof. Wiktora Kemuli do Warszawy i objęcie przez Niego stanowiska kierownika Katedry Chemii Nieorganicznej na ówczesnym Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 1946 r. – powstanie małej biblioteki ogólnej na terenie Katedry Chemii Nieorganicznej przeznaczonej początkowo wyłącznie dla pracowników i studentów Katedry Chemii Nieorganicznej. Nosiła ona wówczas nazwę Biblioteki Zakładu Chemii Nieorganicznej
 • 1949 r. – przeniesienie zbiorów Biblioteki ZCN do małej sali wykładowej na I piętrze gmachu Chemii i zmiana jej nazwy na Bibliotekę Zakładów Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 1949 r. – uruchomienie wypożyczalni międzybibliotecznej.
 • 27 marca 1950 r. – zgłoszenie Biblioteki Zakładów Chemii UW do Inspektora Szkolnego w Warszawie i wpisanie jej do rejestru bibliotek polskich pod Nr 554.
 • 1955 r. – przekształcenie Biblioteki Zespołu Katedr Chemii UW w Bibliotekę Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 27 stycznia 1956 r. – inauguracja pierwszego zebrania nowo powołanej Komisji Bibliotecznej pod przewodnictwem kandydata nauk Zbigniewa Grabowskiego.

W pierwszych latach działalności Biblioteki rolę jej kierowniczki pełniła żona prof. Kemuli – Maria, pracująca wówczas na Wydziale na etacie laborantki.

 • 1970 r. – zaadaptowanie służbowego mieszkania prof. Kemuli, po Jego odejściu z Wydziału Chemii UW z końcem lat 60-tych XX w., na nową siedzibę Biblioteki Wydziałowej (boczne skrzydło gmachu Chemii, I piętro, część budynku zwana potocznie „nieorganiczną”).
 • 1971 r. – rozpoczęcie działalności Biblioteki Wydziałowej po generalnym remoncie w nowo przejętych pomieszczeniach. Wyodrębnienie 2 czytelni z wolnym dostępem do półek i 36 miejscami siedzącymi dla czytelników oraz oddzielnego pomieszczenia służbowego do cichej pracy dla personelu Biblioteki.

Od tej pory prawie 85% gromadzonego na półkach księgozbioru bibliotecznego objęte zostało wolnym dostępem.

 • rok akademicki 1972/1973 – przyjęcie nowego ustawienia księgozbioru bibliotecznego na półkach w wolnym dostępie według 36 działów tematycznych obejmujących swoim zakresem szeroko rozumianą chemię oraz nauki ją „wspomagające” takie jak: matematyka, fizyka, biologia i biochemia oraz inne nauki pomocnicze wykładane na UW między innymi: filozofia, pedagogika społeczna czy ekonomia.

Po przeprowadzce Biblioteki WCh do nowej siedziby pierwszą Salę zajmowaną przez zbiory biblioteczne w latach 1949 – 1970 dla odróżnienia od nowych pomieszczeń bibliotecznych zaczęto nazywać „Salą Starej Biblioteki”.

 • połowa lat 70-tych XX w. – utworzenie pracowni kserograficznej, sąsiadującej bezpośrednio z lokalem Biblioteki Wydziałowej, świadczącej usługi reprograficzne dla studentów i pozostałej kadry naukowej Wydziału Chemii jak również współpracującej z samą Biblioteką w ramach wypożyczalni międzybibliotecznej.
 • 1984 r. – wprowadzenie do użytku imiennej karty bibliotecznej dla studentów Wydziału Chemii umożliwiającej im wypożyczanie książek na zewnątrz do domu.
 • 1986 r. – oddanie na potrzeby Biblioteki dodatkowego pomieszczenia w piwnicach gmachu Chemii na podręczny magazyn biblioteczny.
 • 1989 r. – uroczystość nadania Bibliotece Wydziału Chemii UW imienia prof. Wiktora Kemuli.
 • 1991 r. – zakup pierwszego komputera i drukarki na potrzeby Biblioteki Wydziałowej oraz uruchomienie poczty elektronicznej. Założenie w pomieszczeniach obu czytelni lokalnej sieci komputerowej.
 • 1993 r. – odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać Patrona Biblioteki Wydziałowej – prof. Wiktora Kemuli.
 • 1994 r. – zakup 2 komputerów na potrzeby czytelników.
 • 1995 r. – uruchomienie dostępu do bazy danych Current Contens.
 • 1996 r. – uruchomienie dostępu do systemu JASON.
 • 1997 r. – przejęcie przez Bibliotekę lokalu po dotychczasowej wydziałowej pracowni reprograficznej. W jednej z jego części uruchomiono nowy punkt kserograficzny z 2 samoobsługowymi kserokopiarkami wyposażonymi w czytniki na karty magnetyczne. Drugą część pokoju przeznaczono na stanowisko Wypożyczalni książek, które zaopatrzono w ladę do obsługi czytelników wraz ze stanowiskiem dla komputera oraz zestaw szaf na podręczny księgozbiór biblioteczny.
 • 1998 r. – zakup po raz pierwszy licencji do bazy danych w wersji elektronicznej z zakresu chemii organicznej Beilstein i abstraktów z chemii nieorganicznej Gmelin (obecnie kontynuowanej w subskrypcji rocznej jako baza Reaxys).
 • 1999 – 2000 r. – remont generalny korytarza głównego Biblioteki i zamontowano nowych szklanych drzwi wejściowych. Zakup bramki antykradzieżowej do zabezpieczenia zbiorów książek i czasopism zgromadzonych w głównych pomieszczeniach bibliotecznych.
 • 2001 r. – zakup metalowych szafek do przechowywania podręcznego bagażu czytelników przebywających dłużej w obu czytelniach.
 • 2002 r. – przeprowadzenie generalnego remontu Sali Starej Biblioteki i renowacja znajdujących się tam regałów bibliotecznych.
 • 2003 r. – remont pomieszczeń głównych Biblioteki Wydziałowej.
 • 2003 r. – przystąpienie Biblioteki Wydziału Chemii UW do konsorcjów światowych wydawców literatury naukowej: American Chemical Society, Royal Society of Chemistry oraz Wiley. Uruchomienie dostępu online do baz danych z literaturą specjalistyczną z zakresu chemii dla pracowników naukowych Wydziału Chemii z komputerów bibliotecznych, wydziałowych i domowych.
 • 2004 r. – podpisanie „Porozumienia pomiędzy Dyrekcją Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie a Dziekanem Wydziału Chemii UW” w sprawie przystąpienia Biblioteki Wydziału Chemii UW do współpracy przy budowie zintegrowanego katalogu zbiorów bibliotecznych w systemie biblioteczno-informacyjnym UW. Rozpoczęcie prac nad opracowywaniem i wprowadzaniem książek i czasopism ze zbiorów Biblioteki Wydziałowej do sieci UW.

Od tej chwili prawie 80% naszych zbiorów książek widocznych jest we wspólnym Katalogu online bibliotek UW.

 • 2004 r. – przystąpienie Biblioteki Wydziału Chemii UW do Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych umożliwiającego wypożyczanie jej zbiorów bibliotecznych na zewnątrz czytelnikom z innych wybranych jednostek bibliotecznych UW.
 • rok akademicki 2005/2006 – uruchomienie Wypożyczalni książek w systemie elektronicznym i przyjęcie do użytku wspólnej karty bibliotecznej BUW.
 • 1 stycznia 2008 r. – przystąpienie Biblioteki WCh do konsorcjum Knovel (uruchomienie dostępu online do bazy z zagranicznymi książkami naukowymi w wersji elektronicznej z wybranych kolekcji tematycznych z zakresu chemii, biochemii i półprzewodników).
 • rok akademicki 2007/2008 – uruchomienie pierwszej strony internetowej Biblioteki Wydziału Chemii UW.
 • 2011 r. – rezygnacja z bieżącej prenumeraty zagranicznych czasopism naukowych w wersji papierowej i przejście na ich udostępnianie wyłącznie w wersji elektronicznej.
 • 2012 r. – powstanie na terenie 2 czytelni Bibliotecznej Pracowni Komputerowej (BPK) złożonej z 12 stanowisk komputerowych przeznaczonych do użytku czytelników korzystających na co dzień z Biblioteki Wydziałowej.
 • 2013 r. – uruchomienie wewnętrznej ogólnodostępnej bazy danych pod nazwą. „Baza Prac Dyplomowych Wydziału Chemii UW” zawierającej zbiór plików pdf prac licencjackich i magisterskich obronionych na WCh UW od 1995 r. do chwili obecnej. Baza ta jest stale aktualizowana o nowe prace dyplomowe zgrywane obecnie bezpośrednio z centralnego Archiwum Prac Dyplomowych UW.
 • rok akademicki 2014/2015 – rozbudowa BPK o kolejne 4 terminale umiejscowione w korytarzu głównym Biblioteki Wydziałowej (z możliwością wykonywania odpłatnych wydruków komputerowych).
 • 2015 r. – uruchomienie na terenie Biblioteki lokalnej sieci Wi-Fi.
 • rok akademicki 2015/2016 – uruchomienie na stronie domowej Biblioteki Wydziałowej projektu: „Szkolenie biblioteczne online” jako przedmiotu obowiązkowego do zaliczenia dla studentów I roku wszystkich kierunków studiów I stopnia na Wydziale Chemii UW.
 • 2016 r. – rozpoczęcie współfinansowania przez Bibliotekę WCh dostępu online do wybranych tytułów polskojęzycznych podręczników akademickich z zakresu chemii na platformie IBUK Libra poprzez stronę domową Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
 • 2017 r. – zakończenie projektu wprowadzenia do systemu komputerowego VTLS/VIRTUA archiwalnego zasobu polskich i zagranicznych czasopism naukowych zgromadzonych w wersji papierowej w zbiorach Biblioteki WCh.
 • rok akademicki 2017/2018 – uruchomienie nowej strony internetowej Biblioteki Wydziału Chemii UW.
 • wrzesień 2019 r. – przekazanie Bibliotece nowego pomieszczenia magazynowego w piwnicach gmachu Wydziału Chemii oraz zakup 11 przesuwanych regałów jezdnych do przechowywania zbiorów archiwalnych.
 • rok akademicki 2019/2020 – przystąpienie Biblioteki WCh do Systemu Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa).