Studium Podyplomowe – Zastosowania Chemii w Ochronie Środowiska

STUDIUM PODYPLOMOWE
NA WYDZIALE CHEMII UW

ZASTOSOWANIA CHEMII W OCHRONIE ŚRODOWISKA.
KURS CHROMATOGRAFICZNY

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy stosują lub zamierzają stosować w swojej pracy techniki chromatograficzne.

Studium Podyplomowe działa nieprzerwanie od 1990 roku.

Naszym celem jest zapoznanie Słuchaczy z analitycznymi technikami chromatograficznymi (chromatografia gazowa i cieczowa). Podczas wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych uczymy oznaczania śladów związków organicznych w powietrzu, wodzie i glebie, nie ograniczając się przy tym do problemów związanych tylko z zanieczyszczeniem środowiska.

Oferta Studium obejmuje około 160. godzin wykładów i ćwiczeń praktycznych, realizowanych podczas 9. zjazdów weekendowych (sobota-niedziela).
Studium rozpoczyna się w październiku, a kończy w kwietniu.

Dzień zajęciowy składa się z dwugodzinnego wykładu i następujących po nim cztero-, pięciogodzinnych ćwiczeń prowadzonych w laboratorium chemicznym.
Zachęcamy do zapoznania się z wykazem zajęć, proponowanych w ramach Studium.

Zapraszamy do rejestrowania się na nasze Studium poprzez system IRK (irk.oferta.uw.edu.pl).
Rekrutacja otwarta od 01.06.2019 r. do 29.09.2019 r.
Maksymalna liczba Słuchaczy: 15 osób
Po wyczerpaniu limitu miejsc rekrutacja zostanie zamknięta.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają także:

Prof. dr hab. Tomasz Gierczak (kierownik Studium)
al. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
tel.: (22) 55 26 544
e-mail: gierczak@chem.uw.edu.pl

Dr hab. Magdalena Biesaga
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa (główny budynek Wydziału Chemii UW)
tel.: (22) 55 26 328
e-mail: mbiesaga@chem.uw.edu.pl

mgr Agnieszka Łagoda (Sekretariat Studium)
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
tel.: (22) 55 26 313
e-mail: astasiak@chem.uw.edu.pl

LISTA WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ

Wykłady (1 godz. = 45 min.)
1 GC – Chromatografia gazowa prof. dr hab. Tomasz Gierczak 9,5 godzin
2 LC – Chromatografia cieczowa dr hab. Magdalena Biesaga 9,5 godzin
3 IC – Chromatografia jonowa dr hab. Magdalena Biesaga 1 godzina
3 GC/MS – Chromatografia gazowa z detekcją metodą spektrometrii mas prof. dr hab. Tomasz Gierczak 2 godziny
4 LC/MS – Chromatografia cieczowa z detekcją metodą spektrometrii mas dr hab. Magdalena Biesaga 2 godziny
5 CH – Chemometria prof. dr hab. Zbigniew Stojek 4 godziny
6 PP – Pobór i przygotowanie próbek mgr Jarosław Bartulewicz 10 godzin

(1 godz. = 45 minut)

Ćwiczenia laboratoryjne
1 Kapilarna chromatografia gazowa – podstawy prof. Tomasz Gierczak
2 Chromatografia cieczowa. Wpływ stężenia rozpuszczalnika organicznego na retencję dr hab. Magdalena Biesaga
3 Chromatografia gazowa we współpracy ze spektrometrią mas dr Bartłomiej Witkowski
4 Chromatografia cieczowa. Wpływ pH na retencję dr hab. Ewa Poboży
5 Chromatografia gazowa: analiza jakościowa na podstawie indeksów retencji prof. Tomasz Gierczak
6 Mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME) we współpracy z chromatografią gazową połączoną ze spektrometrią mas (GC/MS) dr Bartłomiej Witkowski
7 Sprawność kolumny chromatograficznej i precyzja wprowadzenia próbki prof. Tomasz Gierczak
8 Przeprowadzenie analitów w lotne pochodne i wykorzystanie wzorców wewnętrznych (GC/MS) dr Bartłomiej Witkowski
9 Chromatografia gazowa: polarność fazy ciekłej, względne czasy i indeksy retencji prof. Tomasz Gierczak
10 Oznaczanie aldehydów w spalinach samochodowych mgr Jarosław Bartulewicz
11 Wykorzystanie stabilnych izotopów w analizie GC/MS, metoda rozcieńczeń izotopowych i interpretacja widm mas dr Bartłomiej Witkowski
12 Oznaczanie związków polifenolowych metodą LC/MS dr hab. Magdalena Biesaga
13 Oznaczanie związków fenolowych metodą HPLC z wykorzystaniem ekstrakcji do fazy stałej (SPE) dr hab. Ewa Poboży
14 Sterowanie jakością badań (wykład i ćwiczenia) dr hab. Wojciech Hyk
15 Analiza lotnych zanieczyszczeń powietrza metodą ekstrakcji mgr Jarosław Bartulewicz
16 Oznaczanie węglowodorów aromatycznych w wodzie metodą ekstrakcji (wzorzec wewnętrzny) prof. Tomasz Gierczak
17 Chromatografia jonowa dr hab. Magdalena Biesaga

 

Aktualizacja: 25.05.2017 r.