Ochrona Środowiska

Studia Podyplomowe dla Nauczycieli pt:”Ochrona Środowiska”

prowadzone są od 2000 roku przez

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Studia trwają trzy semestry i przeznaczone są dla nauczycieli chemii i innych przedmiotów przyrodniczych

Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotu „Ochrona środowiska”. Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do wdrażania edukacji ekologicznej w zreformowanej szkole Program studiów zatwierdzony przez MEN, spełnia warunki określone przepisami dotyczącymi uzyskiwania stopni awansu zawodowego, obejmuje wykłady, seminaria oraz laboratoria i warsztaty metodyczne oraz zajęcia terenowe, których tematyka obejmuje m.in. zagadnienia:

 • monitoring atmosfery, zanieczyszczenia atmosfery, ochrona powietrza

 • monitoring środowiska wodnego, ochrona wód i uzdatnianie wód, oczyszczanie ścieków

 • zanieczyszczenia gleb, ochrona gleb, odpady i ich utylizacja, gospodarka odpadami

 • źródła energii i ich wpływ na środowisko

 • edukacja ekologiczna, kształtowanie postaw proekologicznych

 • biologiczne metody rozpoznawania i usuwania zanieczyszczeń, biologiczne skutki skażeń, skażenia żywności

 • skażenia promieniotwórcze w tym elementy chemii jądrowej

 • ochrona środowiska okiem geografa

 • fizyka w ochronie środowiska, ochrona przed hałasem i drganiami,

 • obliczenia dotyczące zanieczyszczeń i skażeń,

 • ćwiczenia laboratoryjne z ochrony środowiska

 • techniki laboratoryjne stosowane w analizie zanieczyszczeń pochodzenia organicznego

 • psychologia – (profilaktyka uzależnień, komunikacja społeczna)

 • programy komputerowe w nauczaniu ochrony środowiska

 • prawna ochrona środowiska

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Osoby zainteresowane naszymi studiami proszone są o kontakt:

Studium Podyplomowe dla Nauczycieli,

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Żwirki i Wigury 101,

02-089 Warszawa

lub o kontakt: tel/fax (22)8220211 wew.408; lub 232 kom.0608497432;

email: annacz@chem.uw.edu.pl