Zalewska Aleksandra

Zakład Dydaktyczny Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracownia Chromatografii i Analityki Środowiska

Oznaczanie amitrazy w miodach za pomocą HPLC-UV

Aleksandra Zalewska

Promotor: dr hab. Magdalena Biesaga
Opiekun: mgr Anna Kubiak

Miód jest jednym z pszczelich produktów o uznanych własnościach leczniczych. Zawiera on w swoim składzie głównie cukry, ponadto enzymy, witaminy, mikroelementy, kwasy organiczne, aminokwasy, hormony, substancje zapachowe oraz związki fenolowe [1,2]. Istotnym czynnikiem wpływającym na jakość miodów są leki stosowane w terapii pszczół. Warroza jest najczęstszą chorobą pszczół, która wywoływana jest przez roztocza Varroa destruktor. Lekiem stosowanym do zwalczania warrozy jest amitraza [1]. Spożycie większej ilości amitrazy (powyżej 0,02 mg/kg masy ciała) powoduje bradykardię, utraty świadomości, depresję, śpiączkę a nawet śmierć poprzez niewydolność oddechową [3].

Celem pracy było opracowanie metody oznaczania pozostałości amitrazy w miodach za pomocą HPLC-UV, z wykorzystaniem ekstrakcji do fazy stałej SPE (ang. Solid Phase Extraction).

Analizę prowadzono w układzie faz odwróconych z użyciem kolumny C8, przy zastosowaniu elucji gradientowej HCOOH:ACN. Podczas optymalizacji procesu ekstrakcji zbadano cztery kolumienki SPE: Discovery DSC, Oasis HLB, Resprep 18 oraz Strata X, oraz dwa rozpuszczalniki i ich mieszaniny z wodą: metanol i acetonitryl. Z przeprowadzonych badań wynika, że użycie kolumienki Discovery DSC oraz metanolu jako eluentu, gwarantuje uzyskanie najwyższych wartości odzysków (powyżej 70%) i powtarzalnych wyników. Ze względu na fakt, że amitraza rozkłada się w metanolu, analizę chromatograficzną prowadzono natychmiast po zatężaniu, aby zniwelować degradację analitu. Dzięki takim warunkom chromatograficznym i przygotowaniu próbki, uzyskano granicę wykrywalności na poziomie mg/L. Tak opracowaną metodę wykorzystano do oznaczania zawartości amitrazy w próbkach różnych miodów.

Literatura:
[1] Kędzina B., Hołderna- Kędzina E., Miód. Skład i właściwości biologiczne, Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita SA, Warszawa 2008.
[2] Wilczyńska A., Jakość miodów w aspekcie czynników wpływających na ich właściwości przeciwutleniające, Prace naukowe akademii morskiej w Gdyni, Gdynia 2012.
[3] Gupta, C.R., Amitraz, Veterinary toxicology. Mosby, USA (2004):514-517.