Ważyńska Marta

Zakład Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej
Pracownia Chemii Związków Naturalnych

Modyfikacje strukturalne pochodnej diazepinotetrahydroakrydyny i ich wpływ na aktywność biologiczną

Marta Ważyńska

Promotor: dr Anna Zawadzka

Najbardziej rozpowszechnioną chorobą wśród osób starszych, która stanowi jedną z głównych przyczyn śmierci jest choroba Alzheimera (AD). Schorzenie to jest nie tylko problemem medycznym ze względu na nadal niepoznaną etiologię, ale również zagadnieniem społecznym i ekonomicznym. Niepełnosprawność fizyczna i umysłowa chorego wiąże się z dużym nakładem finansowym [1]. Dlatego też zrozumiałe jest niegasnące zainteresowanie środowiska naukowego tym tematem oraz chęć poszukiwania nowych związków, które mogą znaleźć zastosowanie w terapii choroby Alzheimera.

W ramach pracy magisterskiej otrzymałam tetracykliczną pochodną takryny (leku stosowanego w objawowym leczeniu AD), którą poddałam następnie strukturalnym modyfikacjom. Zmiany te obejmowały wprowadzenie dobrej grupy opuszczającej – bromu lub grupy nitrowej do cząsteczki. Zsyntetyzowane związki mogą być w przyszłości wykorzystane jako prekursory radiofarmaceutyków znakowanych 18F. Podstawienie radioaktywnym fluorem może być dokonane na wiele sposobów, ale najczęściej stosowana jest substytucja nukleofilowa, ze względu na dużą selektywność i możliwość uzyskania wysoce specyficznych związków [2].

W dalszej części pracy określiłam wpływ wprowadzonych modyfikacji strukturalnych pochodnych diazepinotetrahydroakrydyny na inhibicję ludzkich cholinoesteraz. Wykorzystałam w tym celu kolorymetryczną metodę Ellmana, zgodnie z opisaną wcześniej procedurą [3][4]. Badania wykazały, że otrzymane pochodne diazepinotertrahydroakrydyny są dobrymi inhibitorami zarówno acetylocholinoesterazy jak i butyrylocholinoesterazy.

Literatura:
[1] Alzheimer’s Association. 2016 Alzheimer’s Disease Facts and Figures.  Alzheimer’s & Dementia 2016; 12(4)
[2] P. W. Miller i in., Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 8998-9033
[3] G. L. Ellman, K. D. Courtney, J. V. Andres i in., Biochem. Pharmacol. 1961, 7, 88-95
[4] A. Zawadzka, I. Łozińska, Z. Molęda, M. Panasiewicz, Z. Czarnocki, J. Pineal Res. 2013, 54, 435-441.