Szmurło Anna

Zakład Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej
Pracownia Syntezy Nanomateriałów Organicznych i Biomolekuł

Synteza promezogenicznych związków dendrymerycznych sfunkcjonalizowanych grupą merkaptanową.

Anna Szmurło

Promotor: dr Wiktor Lewandowski

Głównym celem mojej pracy jest synteza relatywnie dużej i rozgałęzionej molekuły organicznej, klasyfikowanej jako ciekłokrystaliczny dendrymer pierwszej generacji. Ze względu na tendencję do samoorganizacji w uporządkowane struktury (Rys 1.) dendrymery stanowią jeden z podstawowych bloków budulcowych używanych przy tworzeniu nanomateriałów. Systemy zbudowane z takich bloków mają dobrze zdefiniowaną strukturę, a dodatkowo cechują się małą polidyspersyjnością oraz szeroką gamą możliwości modyfikowania ich struktury.1 W ramach swojej pracy magisterskiej zaproponowałam uzyskanie molekuły wcześniej nieopisanej, składającej się z dwóch trójpierścieniowych ramion oraz kwasu 2,4-dihydroksybenzoesowego jako jednostki centralnej. Związek ten posiada również 3 terminalne łańcuchy alkilowe, z których jeden sfuncjonalizowany jest ugrupowaniem merkaptanowym. Taka budowa ma zapewnić możliwość przyłączenia do powierzchni nanocząstek srebra (poprzez grupę –SH), ostatecznie prowadząc do uzyskania materiału hybrydowego posiadającego silne właściwości plazmonowe2 (związane z metalicznym rdzeniem) oraz zdolność do samoorganizacji w atypowe struktury (związaną z obecnością organicznych molekuł na powierzchni nanocząstek). Takie materiały mają możliwość zastosowania w przyszłości w produkcji metamateriałów.

Rys. 1. Schemat procesu samoorganizacji wybranego dendrymeru3

Literatura:
[1] Mercedes M., Martin-Rapun R., Omenat A., Luis Serrano J., Chem. Soc. Rev. 2007, 36, 1889-1901
[2] Sun Y., & Xia Y., Science.2002, 298, 2176-2177
[3] Mercedes M., Martin-Rapun R., Omenat A., Luis Serrano J., Chem. Soc. Rev. 2007, 36, 1889-1901