Śluzek Sylwia

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracownia Chromatografii i Analityki Środowiska

Wykorzystanie metody aktywacyjnej jako metody porównawczej do oceny stopnia pobierania i rozmieszczenia nanocząstek srebra w tkankach roślin

Sylwia Śluzek

Promotor: dr Joanna Kowalska
Opiekun: dr Monika Asztemborska, mgr Katarzyna Kińska

W obliczu nowych wymagań rozwijającego się świata ogromnym zainteresowaniem cieszy się nanotechnologia. Interesujące właściwości fizykochemiczne nanomateriałów przyczyniły się do ich szerokiego rozpowszechnienia w przemyśle i życiu codziennym. Nanocząstki srebra, ze względu na swoje antybakteryjne właściwości znalazły zastosowane w medycynie, tekstyliach, produkcji opakowań i systemach oczyszczających wodę. Wykorzystywane są jako nanonapełniacze wielu polimerów.

Efektem ubocznym stosowania nanocząstek srebra jest uwalnianie ich do środowiska, a rosnąca  emisja skłania do monitorowania ich mobilności, biodostępności i toksyczności.

Celem badań była ocena stopnia pobierania srebra przez rośliny uprawiane w obecności rozpuszczalnej soli oraz nanocząstek tego pierwiastka, a także sprawdzenie wpływu obecności srebra na przebieg procesu syntezy fitochelatyn w tkankach roślin.

Badane rośliny – gorczycę białą Synapis alba L. oraz rzodkiewkę zwyczajną Raphanus dativus uprawiano hydroponicznie na płynnej pożywce Knoppa z dodatkiem nanocząstek srebra w stężeniach 0,10 – 10 mg/L oraz azotanu srebrna w stężeniu 1,0 mg/L. Całkowite zawartości srebra w tkankach roślin oznaczano metodą spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP MS). Jako metodę porównawczą zastosowano metodę spektrometrii gamma. W tym celu równoległe uprawy prowadzono z dodatkiem nanocząstek srebra aktywowanych wcześniej strumieniem neutronów. Do identyfikacji fitochelatyn w tkankach gorczycy uprawianej z dodatkiem AgNO3 oraz AgNPs wykorzystano metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC FD) po wcześniejszym przeprowadzeniu derywatyzacji związków tiolowych.

Badania prowadzono we współpracy z Pracownią Izotopową Wydziału Biologii UW.

Literatura:
[1] Bystrzejewska-Piotrowska G., Golimowski J., Urban P. L., Nanoparticles: Their potential toxicity, waste and environment and management, Waste Management 29, 2009, 2587-2595
[2] Buzea C., Pacheco Blandino I. I., Robbie K., Nanomaterials and nanoparticles: Source and toxicity, Biointerphases 2, 4, 2007, MR17-MR172
[3] Kowalska J., Asztemborska M., Golimowski J., Dlaczego pilnie obserwujemy nanogramowe zawartości platyny w środowisku, Analityka, 2, 2008, 47-51