Skoczek Justyna

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej

Przepływowy system analityczny do oznaczania nadtlenku wodoru bazujący na optoelektronicznym detektorze nitrofenolu

Justyna Skoczek

Promotor: prof. dr hab. Robert Koncki
Opiekun: dr Marta Zuzanna Pokrzywnicka

Oznaczenia nadtlenku wodoru prowadzone są najczęściej amperometrycznie lub chemiluminescencyjnie, rzadziej natomiast stosowana jest detekcja spektrofotometryczna. Przykładem reakcji barwnej wykorzystywanej w praktyce analitycznej do oznaczenia zawartości nadtlenku jest konwersja Biel Pruska/Błękit Pruski [1]. Niedawno zaproponowana została inna spektrofotometryczna metoda wykrywania H2O2: Su i inni [2] udowodnili, że do detekcji nadtlenku wodoru zastosować można kwas 4-nitrofenyloboronowy (NPBA). NPBA reaguje z H2O2 uwalniając 4‑nitrofenol, który w środowisku alkalicznym wykazuje intensywne żółte zabarwienie, silnie absorbując promieniowanie o długości fali ok. 400 nm.

Celem projektu magisterskiego było zbadanie możliwości wykorzystania reakcji NPBA z nadtlenkiem wodoru w warunkach analizy przepływowej w systemie MPFA (Multi‑Pumping Flow Analysis), bazującym na mikropompach solenoidowych oraz dedykowanym przepływowym detektorze optoelektronicznym typu PEDD (Paired Emitter‑Detector Diode). W tym celu skonstruowano układ przepływowy zintegrowany z detektorem dedykowanym do oznaczania 4‑nitrofenolu [3]. W toku badań scharakteryzowano wpływ różnych czynników na czułość oznaczenia, w tym: czasu reakcji, stężenia NPBA oraz pH. Po zoptymalizowaniu parametrów reakcyjnych, użyteczność analityczna opracowanego systemu PEDD‑MCFA zaprezentowano na przykładzie monitorowania procesu enzymatycznego utleniania glukozy. Otrzymane wyniki wskazują na możliwość zastosowania opracowanego systemu analitycznego zarówno do oznaczania glukozy jak i aktywności enzymu (oksydazy glukozy).

Literatura:
[1] Pokrzywnicka M., Cocovi‑Solberg D.J., Miró M., Cerdà V., Koncki R., Tymecki Ł., Anal. Bioanal. Chem. 2011, 399, 3.
[2] Su G., Wei Y., Guo M., Am. J. Anal. Chem. 2011, 2011, 2, 8.
[3] Tymecki Ł., Brodacka L., Rozum B., Koncki R., Analyst. 2009, 134, 7.