Pudłowski Grzegorz

Zakład Dydaktyczny Chemii Fizycznej
Pracownia Oddziaływań Molekularnych

Magneto-optyczny efekt Kerra

Grzegorz Pudłowski

Promotor: dr hab. Bożena Gadomska
Opiekun: dr Kamil Polok

Praca przedstawia wyniki symulacji dynamiki molekularnej i budowę spektrometru magneto-optycznego efektu Kerra oraz wyniki pomiarów wykonanych przy jego pomocy. Dane z obliczeń wykonanych przy pomocy programu DL-Poly Classic zostają przetworzone przez program samodzielnie napisany w języku C. Uzyskuje się dzięki temu szczegółowe informacje na temat geometrii układu cząsteczek, parametrów energetycznych oraz oblicza szereg istotnych statystyk.

Drugą częścią jest opis budowy spektrometru do pomiaru magneto-optycznego efektu Kerra. Praca przedstawia szczegóły i rozwiązania konstrukcyjne istotne z fizykochemicznego punktu widzenia oraz teorię stojącą za tym zjawiskiem. Zostały wyszczególnione możliwości i ograniczenia konstrukcji jak i samego zjawiska w zastosowaniach spektroskopowych oraz zestawiono je z elektro-optycznym i optyczno-optycznym efektem Kerra. Następnie omawiane są wyniki pomiarów kilku próbek.