Parzyszek Sylwia

Zakład Dydaktyczny Chemii Fizycznej
Pracownia Oddziaływań Międzymolekularnych

Synteza nanocząstek Au@Ag metodą chemiczną i fotochemiczną.  

Sylwia Parzyszek

Promotor: dr hab. Andrzej Kudelski
Opiekun: mgr Jan Krajczewski

W niniejszej pracy wykonano syntezę nanocząstek typu core- shell Au@Ag dwoma metodami. Pierwsza z nich, chemiczna polega na otrzymaniu sferycznych nanozarodków złota zmodyfikowaną metodą Turkevicha [1] o średniej średnicy 16,00±2,00 nm. Dodatek kwasu askorbinowego oraz roztworu azotanu (V) srebra pozwala na złotym rdzeniu uzyskać srebrną otoczkę o grubości 1,15- 1,50 nm w zależności od użytej w syntezie ilości soli srebra.

Do przekształcenia fotochemicznego wykonano tę samą syntezę zarodków złota oraz oddzielnie otrzymano nanozarodki srebra. Roztwory mieszano ze sobą w różnych stosunkach oraz naświetlano lampami ledowymi o czterech długościach fali: 410, 470, 520, 660 nm. Do analizy otrzymanych nanocząstek wykorzystano spektroskopię UV-VIS oraz mikroskopię TEM. Nanocząstki otrzymane obiema metodami wykorzystano do zbadania wzmocnienia sygnału spektroskopii Ramana dla kilku barwników, w tym rodaminy 6G. Otrzymane wyniki porównano także ze wzmocnieniem otrzymywanym oddzielnie dla wyjściowych nanocząstek złota i srebra.

Literatura:
[1] Zhao L., Jiang D., Cai Y., Ji X., Xie R., Yang W., Nanoscale. 2012, 4, 5071.