Nowakowska Lidia

Zakład Dydaktyczny Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracownia Chromatografii i Analityki Środowiska

Zastosowanie metody SPE-HPLC-UV do oznaczania kortyzolu w moczu

Lidia Nowakowska

Promotor: dr hab. Ewa Poboży

Kortyzol to związek należący do grupy glikokortykosteroidów, wytwarzany jest przez gruczoł nadnerczy [1]. Nazywany jest hormonem stresu, ponieważ uwalniany jest w odpowiedzi na stres. Kortyzol jest wykorzystywany jako biomarker w wielu badaniach nad fizjologią stresu [2]. Wiadomo, że stres może być również przyczyną wielu chorób, dlatego ważne jest opracowanie metod umożliwiających pomiary stężenia kortyzolu. Najczęściej oznacza się go w krwi i moczu [3].

W prezentowanej pracy, do oznaczania kortyzolu w moczu zastosowano chromatografię cieczową z detekcją UV oraz ekstrakcję do fazy stałej (SPE) jako metodę przygotowania próbki. Rozdzielanie chromatograficzne prowadzono z zastosowaniem kolumny Synergi (150 x 4,6 mm, średnica ziarna 4 μm) i elucji izokratycznej. Jako eluent użyto roztwór woda-ACN (75-25). Detekcję prowadzono przy długości fali λ=245 nm. W tych warunkach czas retencji dla kortyzolu wynosił 18,5 min.

Porównano zastosowanie różnych sorbentów do SPE: SupelTM Select HLB, Discovery DSC-18, Discovery DPA-6S, SupelTM Select SAX do zatężania kortyzolu z próbki moczu. Najlepsze efekty uzyskano dla kolumienki SupelTM Select HLB. Odzysk kortyzolu wynosił 92,6 % przy 10-krotnym zatężaniu próbki. Stężenie kortyzolu w badanym moczu wynosiło 0,60 ppm.

Literatura:
[1] Saracino M., Iacono G., Somaini L., Gerra G., Ghedini N., Raggi M., Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2014, 88, 643–648,
[2] Jensen M., Hansen A., Abrahamsson P., Nørgaard A., Journal of Chromatography B. 2011, 879 2527–2532,
[3] Binz T., a, Braun U., Baumgartner M., a, Kraemer T., Journal of Chromatography B. 2016, 1033-1034, 65–72.