Niemirka Justyna

Zakład Chemii Organicznej
Pracownia Chemii Związków Naturalnych

Synteza i badania aktywności biologicznej heterodimerów takryny z 1- i 2- naftolem

Justyna Niemirka

Promotor: dr Anna Zawadzka

Strategia projektowania i tworzenia tzw. związków wielofunkcyjnych jest atrakcyjnym kierunkiem służącym do poszukiwania potencjalnych leków stosowanych w leczeniu choroby Alzheimera lub chorób o złożonej etiopatogenezie. Idea projektowania tego typu związków oparta jest na łączeniu różnych komponentów, mogących wykazywać różny efekt terapeutyczny.

Założeniem pracy jest synteza związków hybrydowych – heterodimerów takryny i 2-naftolu 1 oraz takryny i 1-naftolu 2, w których fragment tetrahydroakrydyny połączony jest z fragmentem naftolu dziesięciowęglowym linkerem alkilowym i wiązaniem karbaminianowym (Rys.1) oraz wykazanie ich aktywności biologicznej wobec cholinoesteraz. Głównym celem pracy, jest ocena wpływu fragmentu takrynowego lub melatoninowego na aktywność wobec acetylocholinoesterazy i butyrylocholinoesterazy, w stosunku do wcześniej otrzymanych heterodimerów takryna – melatonina oraz serotonina ‑ aminonaftalen.

Rysunek. 1

Literatura:
[1] Prati F., Cavalli A., Bolognesi M.L. “Navigating the Chemical Space of Multitarget ‑ Directed Ligands: From Hybrids to Fragments in Alzheimer’s Disease” Molecules 2016, 21, 466-477.
[2] Zawadzka A., Łozińska I., Molęda Z., Panasiewicz M., Czarnocki Z. ”Highly selective inhibition of butyrylcholinesterase by a novel melatonin – tacrine heterodimers” J. Pineal Res. 2013, 54, 435-441.
[3] Ellman G.L., Courtney K.D., Andres V.J., Featherstone R.M. “A new and rapid colorimetric determination of acetylcholinesterase activity” Biochem. Pharmacol. 1961, 7, 88‑95.