Kowalik Kamila

Zakład Dydaktyczny Chemii Organicznej
Pracownia Syntezy Organicznych Nanomateriałów i Biomolekuł

Synteza i właściwości fizykochemiczne serii pochodnych  1,3,5-trihydroksybenzenu w połączeniach z nanocząstkami platyny.

Kamila Kowalik

Promotor: prof. dr hab. Józef Mieczkowski
Opiekun: dr Michał Wójcik

Tematyka pracy utajniona z uwagi na patent