Kępka Renata

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej

Analiza ilościowa i jakościowa niskocząsteczkowych selenozwiązków w tkankach zwierzęcych z wykorzystaniem metod spektrometrii mas

Renata Kępka

Promotor: dr Anna Ruszczyńska

W związku z badaniami fizjologów zwierząt dotyczącymi wpływu składu pasz na kondycję zwierząt przeprowadzono analizę ilościową i jakościową selenu będącego głównym suplementem w opracowywanej paszy. Analizie poddano tkankę wątroby zwierząt karmionych dietą kontrolną oraz dietą z dodatkiem selenu: w postaci SeO42- i selenometioniny. W pierwszym etapie badań określono całkowitą zawartość selenu w tkankach metodą spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS). Tkanki zmineralizowano w 65% HNO3 wykorzystując system do mineralizacji w zamkniętym układzie z energią mikrofalową. W drugim etapie badań przeprowadzono badania specjacji selenu w tkankach wątroby za pomocą metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej połączonej (HPLC) z układem ICP-MS. W tym celu przeprowadzono ekstrakcję wodą i związkiem powierzchniowo czynnym (SDS). Na podstawie wyników całkowitej zawartości selenu w ekstraktach i osadach wyznaczono efektywność ekstrakcji. Do analizy specjacyjnej w ekstraktach zastosowano kolumnę kationowymienną i porównano czasy retencji dla zastosowanych wzorców:  SeO32-, SeO42-, selenocystynę, selenometioninę, Se-metylo-selenocystynę i g-glutamylo-Se-metylo-selenocysteinę z czasami retencji sygnałów zarejestrowanych w próbce identyfikując: selenocystynę, selenometioninę oraz SeO32-. Zidentyfikowane związki selenu zostaną poddane analizie ilościowej metodą rozcieńczeń izotopowych (ID): HPLC-ID-ICP-MS. Ostatnim zaplanowanym etapem badań jest zastosowanie metody tandemowej spektrometrii mas z jonizacją elektrosprejem (ESI-MS/MS) w celu identyfikacji małocząsteczkowych związków selenu występujących w ekstraktach. Metoda ta pozwali na potwierdzenie otrzymanych wyników metodą HPLC-ICP-MS oraz na identyfikację pozostałych związków selenu bez konieczności stosowania wzorców.