Jańczuk Zuzanna

Zakład Chemii Organicznej
Pracownia Syntezy Organicznych Nanomateriałów i Bimolekuł

Fotoprzełączalne nanocząstki ciekłokrystaliczne pokryte pochodnymi spiropiranu i koligandami promezogenicznymi

Zuzanna Jańczuk

Promotor: dr Michał Wójcik

Nowe materiały hybrydowe oparte na połączeniu nieorganicznych nanocząstek z organicznymi ligandami są coraz intensywniej badanymi układami. W materiałach tego typu można zaobserwować odmienne od makro-obiektów właściwości, charakterystyczne dla nanocząstek. Ponadto opłaszczanie ligandami organicznymi pozwala na znaczną modyfikację struktury, ukierunkowaną do konkretnego zastosowania. Dzięki temu połączenia tego typu mogą być stosowane w różnorodnych dziedzinach, takich jak elektronika, optoelektronika, fotonika[1] czy też medycyna[2].

W prowadzonych badaniach do modyfikacji powierzchni nanocząstek wykorzystywane są pochodne spiropiranu zdolne do odwracalnej izomeryzacji pod wpływem światła widzialnego i promieniowania UV[3]. Zastosowane ligandy promezogeniczne pozwalają na zmianę uporządkowania przestrzennego rdzeni nanocząstek, w zależności od przyłożonej temperatury. Połączenie tych struktur pozwala stworzyć materiał, którego wewnętrzne uporządkowanie, a co się z tym wiąże właściwości, mogłyby być kontrolowane za pomocą promieniowania elektromagnetycznego. W toku badań syntezowany jest szereg wielopierścieniowych połączeń opartych na bifenolu oraz spiropiranie. Badania mają na celu  potwierdzenie możliwości wykorzystania takiego systemu w fazie skondensowanej. Do wykorzystanych technik pomiarowych należą  NMR, TEM, SAXS, POM, DSC.

Literatura:
[1] Lal S., Link S., Halas N.J., Nature Photonics, 2007. 1, 641 – 648.
[2] Xing R.,  Bhirde A.A.,  Wang S.,  Sun X.,  Liu G.,  Hou Y.,  Chen Y., Nano Research. 2013, 6(1), 1–9.
[3] Udayabhaskararao T. , Kundu P.K., Ahrens J., Klajn R., ChemPhysChem, 2016. 17, 1805 – 1809.