Dziubak Damian

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracownia Teorii i Zastosowań Elektrod

Charakterystyka elektrochemiczna warstw tiolowanych pochodnych chitozanu zaadsorbowanych na powierzchni złota

Damian Dziubak

Promotor: dr hab. Sławomir Sęk prof. UW

Tematem pracy magisterskiej jest stworzenie układów chitozanowych modyfikowanych krótkimi tiolami, zawierającymi grupy karboksylowe, w celu konstrukcji matryc, na których zostałyby osadzone warstwy biomimetycznych membran lipidowych. Uzyskane układy charakteryzowałby się przybliżoną budową do tych występujących naturalne, ponieważ osiągnięto by podobną hydratację układu z obydwu stron membrany1. Dzięki obecności grup karboksylowych oraz wolnych grup aminowych w chitozanie możliwe jest połączenie tych związków za pomocą wiązań amidowych tworząc odpowiednią matrycę2. Skuteczność syntezy warstw tiolowanych pochodnych chitozanu stwierdzono za pomocą badań spektroskopii w podczerwieni (FTIR). Obecność wiązań amidowych w produktach była dostatecznym dowodem na poprawność wykonania syntezy związków. Następnie przeprowadzono szereg eksperymentów elektrochemicznych, które pozwoliły na charakteryzację otrzymanych układów pod kątem adsorpcji i desorpcji otrzymanych związków, gęstości ładunku,  pojemności i oporności warstw oraz zbadanie ich przepuszczalności dla próbników elektroaktywnych3.

Literatura:
[1] Koolman J., Roehm K. H., Color Atlas of Biochemistry, second edition, Nowy York, 2005.
[2] Kim J. H., Lee S. Y., Fibers and Polymers, 2014, 15, 2489-2494.
[3] Kunze J., Leith J., Schwan A. L., Faragher R. J., Naumann R., Schiller S., Knoll W., Dutcher J. R., Lipkowski J., Langmuir, 2006, 22, 5009-5019.