Wyjazd krok po kroku

PRZED WYJAZDEM

 1. Spośród zaproponowanych uczelni partnerskich student sam wybiera sobie uczelnię zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
 2. Student bierze udział w kwalifikacji na macierzystym wydziale składając odpowiednie dokumenty do wydziałowego koordynatora programu Erasmus+ w terminie podanym w odrębnym ogłoszeniu składają następujące dokumenty:
  • podanie o zakwalifikowanie na studia w uczelni partnerskiej skierowane do dziekana ds. studenckich. Studenci kierunków spokrewnionych z Wydziałem Chemii (Energetyka i Chemia Jądrowa, Inżynieria Nanostruktur, Environmental Management, MSOŚ, MISMaP) na dokumencie muszą uzyskać zgodę kierownika ich macierzystego kierunku.
  • dokument potwierdzający znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym studiowanie,
  • zaświadczenie z dziekanatu d.s. studenckich o braku zaległości w studiowaniu).
 3. Wydziałowa komisja kwalifikacyjna dokonuje przeglądu zgłoszeń i dokonuje kwalifikacji studentów na stypendium w programie Erasmus+.
 4. Wydział zgłasza kandydatury studentów do Biura Współpracy z Zagranicą UW (BWZ), załączając protokół z kwalifikacji oraz wypełniony przez studenta i właściwie podpisany i opieczętowany formularz zgłoszeniowy (generowany w systemie USOS).
 5. Student uzgadnia z instytucją przyjmującą i wydziałowym koordynatorem programu Erasmus+ indywidualny program studiów, wypełnia Zgłoszenie kandydatury studenta, Transcript of work, Learning agreement (LA) (uwaga: uczelnia partnerska może posiadać własne wzory formularzy, w takim przypadku należy wypełnić jej aplikacje) i przekazuje podpisane dokumenty do BWZ.
  Podczas wypełniania formularzy przydatne będą dane dotyczące UW takie, jak: kod Erasmus Uniwersytetu Warszawskiego (PL WARSAW01), kod Erasmus uczelni partnerskiej (dostępny u wydziałowego koordynatora programu ERASMUS), kod kierunku studiów: 13.3 (chemia).
  Uwaga:

  • Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje wykluczenie studenta z procesu kwalifikacyjnego.
  • Dla kandydatów z listy rezerwowej możliwość wyjazdu na stypendium Erasmus pojawi się w momencie zwolnienia się miejsca na podstawowej liście kwalifikacyjnej.
 6. Student zgłasza się na około trzy tygodnie przed wyjazdem do BWZ w celu podpisania umowy indywidualnej. Każdy student otrzyma Kartę Studenta Erasmusa
 7. Student wyrobi na podstawie zaświadczenia z BWZ kartę Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ lub posiadać będzie właściwe ubezpieczenie zdrowotne w przypadku wyjazdu do Turcji.
  • Student obowiązany jest do posiadania właściwego ubezpieczenia zdrowotnego na czas podróży i pobytu za granicą.
  • Ponadto student powinien ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW i ewentualnie również OC na czas podróży i pobytu na studiach w uczelni partnerskiej.

REZYGNACJA Z WYJAZDU

 • Jeżeli z ważnych przyczyn wyjazd nie może być zrealizowany, student zobowiązany jest poinformować o tym jak najszybciej koordynatora wydziałowego oraz złożyć stosowne podanie do BWZ.
 • Podanie powinno być adresowane do koordynatora uczelnianego programu Erasmus. Na podaniu musi znajdować się pisemna akceptacja koordynatora wydziałowego.
 • Student powinien upewnić się, że o rezygnacji wie Uczelnia zagraniczna i że nie grozi studentowi obciążenie kosztami np. z tytułu rezerwacji miejsca w akademiku.

W TRAKCIE POBYTU NA STYPENDIUM

 • Zmiany w Learning Agrement (LA)
  Ewentualne zmiany programu studiów w uczelni partnerskiej wymagają pisemnej zgody wszystkich trzech stron (studenta, UW, instytucji przyjmującej). Student zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić BWZ o takich zmianach, przesyłając zaktualizowane Learning Agrement.
 • Przedłużenie stypendium
  Student może wydłużyć okres odbywania studiów w uczelni partnerskiej pod warunkiem uzyskania zgody instytucji przyjmującej oraz wydziałowego koordynatora programu Erasmus, o czym powinien powiadomić BWZ. O możliwości wydłużenia pobytu, kwestii otrzymania stypendium decyduje BWZ.