Ogólne zasady kwalifikacji

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW (wybrane punkty)

 • Kandydaci muszą być obywatelami kraju uprawnionego do uczestniczenia w Programie (27 krajów UE, Islandia*, Lichtenstein*, Norwegia*, Turcja) lub posiadać oficjalny status uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium RP.
 • W rekrutacji mogą uczestniczyć studenci I, II, III stopnia studiów lub jednolitych studiów magisterskich (zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych) pod warunkiem, że w chwili rozpoczęcia i zakończenia stypendium będą nadal studentami Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Słuchacze studiów podyplomowych nie są uprawnieni do uczestnictwa w Programie.
 • Studenci ostatniego roku studiów muszą zakończyć stypendium przed ukończeniem studiów tj. przed uzyskaniem absolutorium.
 • Student może zostać skierowany jedynie do uczelni, z którą macierzysta jednostka uzgodniła i zawarła międzyinstytucjonalną umowę Erasmus+.
 • Kwalifikacja studentów odbywa się zgodnie z ustaleniami między uczelniami, dotyczącymi w szczególności: liczby studentów podlegających wymianie, długości okresu studiów (np. 1 lub 2 semestry), stopnia studiów (np. pierwszego lub drugiego), poziomu znajomości uzgodnionego języka wykładowego
 • Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów są: średnia ocen i znajomość właściwego języka obcego oraz poziom jego znajomości (zgodnie z umową międzyinstytucjonalną Erasmus+).
 • W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich UW. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (np. w ramach wspólnie prowadzonych studiów z uczelnią zagraniczną na podstawie zawartego odrębnego porozumienia) do kwalifikacji mogą przystąpić studenci pierwszego roku każdego stopnia studiów.
 • W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci trzeciego roku studiów I stopnia, pod warunkiem udokumentowania przed wyjazdem, że zostali przyjęci przez Uniwersytet Warszawski na studia drugiego stopnia na tym samym kierunku. Ze względu na terminowe wypłaty stypendium zaleca się, aby studenci w takich przypadkach byli kwalifikowani na wyjazdy w semestrze letnim. Stypendium może zostać przyznane studentowi tylko od daty decyzji o przyjęciu na studia kolejnego stopnia.

Cały regulamin znajduje się na stronie Biura Współpracy z Zagranicą jak i u koordynatora programu.

KWALIFIKACJA KANDYDATÓW

Kwalifikacja kandydatów na Wydziale Chemii UW odbywa się w terminie podanym przez koordynatora programu ERASMUS+. Podstawowe kryteria stanowią:

 • zgodność programu studiów w uczelni partnerskiej z programem studiów w Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,
 • brak zaległości w studiowaniu,
 • znajomość języka, w którym mają odbywać się studia w uczelni partnerskiej.