EChJ II stopnia – magisterskie

Kwalifikacja na studia II stopnia na kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa odbywa się na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki i chemii. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji.

Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów:

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów każda ocena S uzyskana przez kandydata na studiach zostanie przeliczona na punkty zgodnie ze wzorem

(SSmin)/(SmaxSmin),

gdzie Smaxjest najwyższą możliwą do zdobycia oceną, a Sminjest najniższą możliwą do zdobycia oceną.

Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (po przeliczeniu) z przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin danego przedmiotu oraz przez współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu.

Współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio:

dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii: 2,0
dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki: 2,0
dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki: 2,0
dla przedmiotów z zakresu programowania i metod numerycznych: 2,0
dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu astronomii: 1,5
dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu biologii: 1,0
dla pozostałych: 0,0

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 500.

Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki i chemii:

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki i chemii, warunkiem
przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 50 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 100.

Zagadnienia egzaminacyjne podane są w zakładce Egzamin.

W roku 2020 limit miejsc na kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa wynosi 3.