Chemia II stopnia – magisterskie

Podstawą kwalifikacji na studia na kierunku Chemia II stopnia jest egzamin testowy przeprowadzony na Wydziale Chemii UW. Wynik egzaminu stanowi podstawę ustalenia miejsca na liście rankingowej kandydata na studia.

Zagadnienia egzaminacyjne oraz sposób przeprowadzenia egzaminu opisane są w zakładce egzamin. Wymagane jest uzyskanie z egzaminu minimum 30 punktów (tzn. 60% maksymalnej liczby punktów wynoszącej 50).

Dla absolwentów studiów I stopnia o kierunku Chemia WChUW test licencjacki jest równoważny z egzaminem wstępnym na studia drugiego stopnia.

Wynik egzaminu jest ważny 12 miesięcy od daty przystąpienia do egzaminu. Kandydat musi mieć ważny egzamin w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji na studia.

Na studia II stopnia mogą rejestrować się również kandydaci, którzy nie otrzymali jeszcze dyplomu licencjata. Na koncie IRK należy zaznaczyć rodzaj dyplomu a numer dyplomu i datę wystawienia pozostawić bez zmian. Dane te należy uzupełnić przed wydrukowaniem podania o przyjęcie na studia.

W roku 2019 limit miejsc na kierunku chemia wynosi 74.