Nagroda im. Piotra Wrony

Nagroda im. Piotra Wrony

Nagroda został ustanowiona dla uczczenia pamięci Profesora Piotra Wrony, wybitnego chemika nieorganika i elektrochemika, znakomitego Nauczyciela zasłużonego dla naszego Wydziału. Był nie tylko naukowcem o rozległych zainteresowaniach i oddanym swojej pracy, ale przede wszystkim Człowiekiem wielkiej prawości, przyjacielem młodzieży.

Nagroda przyznawana jest najlepszemu absolwentowi naszego Wydziału lub magistrowi, który odbył studia w trybie indywidualnym (np. w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych – MISMaP) i wykonał pracę magisterską na Wydziale Chemii UW. Przy wyborze laureata pod uwagę bierze się trzy elementy: (i) poziom pracy magisterskiej, (ii) średnią ocen ze studiów oraz (iii) zaangażowanie w pracę naukową lub inne formy działalności świadczące o wszechstronności uzdolnień i zainteresowań kandydata; duże znaczenie ma też praca społeczna na rzecz Wydziału i środowiska. Właśnie wszechstronność zainteresowań i zaangażowanie w sprawy Wydziałowej społeczności wyróżniały Profesora Wronę.

Na Nagrodę składa się wypłacane jednorazowo stypendium w wysokości przynajmniej 2000 zł i dodatkowo (od 2008 roku) medal ustanowiony na tę okazję. Staramy się, w miarę dostępnych środków, aby Nagroda ta była przyznawana co roku.

Środki finansowe pochodzą w połowie z wpłat Ofiarodawców (gromadzonych na rachunku Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego) i w połowie ze środków naszego Wydziału.

Medal im. Piotra Wrony (Autorka: Ewa Olszewska-Borys)

Wydział jest bardzo wdzięczny za dotychczasowe wpłaty. Licząc na dalszą Państwa przychylność, uprzejmie prosimy o wpłaty na konto:

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Nr rachunku: 30 1020 1156 0000 7502  0008 7213

(PKO BP SA XV O/W-wa)

podając jako tytuł przelewu: z przeznaczeniem dla Wydziału Chemii / Nagroda Wrony.

Fundacja UW jest organizacją pożytku publicznego (nr KRS 0000218937), dlatego możliwe jest dokonywanie (i) wpłat w ramach 1 % podatku dochodowego (do dnia złożenia zeznania za ubiegły rok), (ii) darowizn odliczanych od przychodów (wg zasad dla darowizn, w okresie całego roku), (iii) dowolnych wpłat nie kwalifikujących się do odliczeń, w tym także od instytucji, firm itp.). Informacje na ten temat dostępne są na stronie: http://www.fuw.pl i pod numerem telefonu Fundacji UW: 022 5520882.

Regulamin

przyjęty przez Radę Wydziału Chemii UW w dniu 4 października 2006 r.

 1. Stypendium zostało ustanowione dla uczczenia pamięci Piotra Wrony, wybitnego elektrochemika i chemika nieorganika, profesora Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
 1. Stypendium ma charakter jednorazowy. Jest przyznawane najlepszemu absolwentowi Uniwersytetu Warszawskiego, który obronił pracę magisterską w Wydziale Chemii UW z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem pracy magisterskiej i przeprowadzeniem niezbędnych badań. Przy ocenie kandydata bierze się pod uwagę: pracę magisterską, wyniki ze studiów oraz naukową i społeczną działalność kandydata.
 2. Stypendium przyznaje się nie częściej niż raz w roku. Jedna osoba może otrzymać stypendium tylko jeden raz.
 3. Stypendium pochodzi w połowie ze środków finansowych wpłacanych na ten cel przez osoby fizyczne i prawne na konto Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego, a w połowie ze środków Wydziału Chemii UW. Wysokość stypendium każdorazowo ustala Komisja Konkursowa w zależności od posiadanych funduszy. Stypendium nie może być niższe od 2000 zł.
 4. Kandydatem do stypendium może być absolwent studiów magisterskich, który zdał egzamin magisterski na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, w okresie od terminu składania wniosków o nagrodę w poprzedniej edycji do terminu składania wniosków w edycji obecnej.
 5. Kandydat powinien uzyskać bardzo dobrą ocenę z pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego oraz uzyskać ogólną ocenę bardzo dobrą ze studiów.
 6. Wnioski w sprawie przyznania Stypendium składa się do Dziekana Wydziału Chemii UW. Kandydatów zgłaszają nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden nauczyciel akademicki może zgłosić najwyżej dwie kandydatury.
 7. Do wniosku o kandydowanie do Nagrody wnioskodawca dołącza egzemplarz pracy magisterskiej, opinię kierownika i recenzenta pracy magisterskiej oraz przygotowane przez kandydata omówienie jego osiągnięć w pracy naukowej (z wykazem ewentualnych publikacji), społecznej na rzecz Wydziału i środowiska, kulturalnej, popularyzacji nauki itp.
 8. W skład Komisji Konkursowej wchodzi przedstawiciel Fundatorów, Dziekan Wydziału Chemii UW oraz przedstawiciel Rady Wydziału Chemii UW. Komisja może dokooptować do swojego składu jeszcze dwie dodatkowe osoby spośród Fundatorów i nauczycieli akademickich Wydziału Chemii.
 9.  Przy ocenie pracy magisterskiej komisja konkursowa może zwrócić się o opinię dodatkowego recenzenta powołanego spośród samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
 10. Przy ocenie działalności naukowej i społecznej komisja konkursowa może zwrócić się o opinię osób kierujących tego typu działalnością kandydata.

 

Laureaci

2006/2007

Łukasz Zawadzki – pracę magisterską: „Synteza diprolinowych pochodnych tiamin aromatycznych jako potencjalnych organokatalizatorów” wykonał pod kierunkiem prof. J. Jurczaka. Uzyskał bardzo wysoką średnią ocen ze studiów (4,93), był zaangażowany w pracę Samorządu Studentów na naszym Wydziale, studiował farmację na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie.

Joanna Bąk – pracę magisterską: „Porównanie neutronowej i rentgenowskiej analizy strukturalnej na przykładzie kryształu (NH4)3H(SO4)2” wykonała pod kierunkiem prof. K. Woźniaka. Z zaangażowaniem  działała w harcerstwie, organizowała też i prowadziła w szkole zajęcia pozalekcyjne z chemii, była doktorantką naszego Wydziału. W 2011 r. uzyskała stopień doktora.

2007/2008

Mateusz Donten – pracę magisterską: „Analiza struktury dwuskładnikowych monowarstw tioli projektowanych do immobilizacji cytochromu C, z wykorzystaniem metod elektrochemicznych, skaningowej mikroskopii tunelowej i spektroskopii ramanowskiej” wykonał pod kierunkiem prof. J. Bukowskiej. Wykazywał dużą inicjatywę przy wyborze miejsc pogłębiania wiedzy (również na stażach zagranicznych), studiował na Wydziale Fizyki UW. Ma duży dorobek publikacyjny oraz wkład w popularyzację nauki. W 2013 r. uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie w Zurychu.

2008/2009

Joanna Juhaniewicz – pracę magisterską: „Synteza pochodnych tiolowych wybranych peptydów i ich samoorganizacja na podłożu złotym” wykonała pod kierunkiem dra S. Sęka. Uzyskała wysoką średnią ocen ze studiów, była bardzo zaangażowana w pracę społeczną na Wydziale Chemii UW, przede wszystkim w komisji stypendialnej, była doktorantką na naszym Wydziale. W 2013 r. uzyskała stopień doktora.

Jan Stanek – pracę magisterską: „Iteracyjny algorytm dyskretnej transformaty Fouriera dla losowo próbkowanych wielowymiarowych widm NMR” wykonał pod kierunkiem dra hab. W. Koźmińskiego, prof. UW. Praca ta została oceniona bardzo wysoko jako wyjątkowo twórcze i pogłębione rozwiązanie trudnego zagadnienia badawczego. Laureat uzyskał też bardzo wysoką średnią ocen ze studiów, obecnie jest doktorantem na naszym Wydziale.

2009/2010

Sebastian Wojtysiak – pracę magisterską: „Projektowanie nowych katalizatorów do elektrochemicznego utleniania metanolu w ogniwie paliwowym”, o charakterze teoretycznym i eksperymentalnym, wykonał pod kierunkiem dra A. Lewery i uzyskał dyplom z wyróżnieniem. Jako przedstawiciel Samorządu był bardzo zaangażowany w pracę społeczną, zarówno na Uniwersytecie jak i na Wydziale Chemii. Był współzałożycielem i aktywnym działaczem Koła Naukowego „Fulleren”, Prowadził też zajęcia dla młodzieży, a także udzielał się w pracy społecznej poza Uniwersytetem. Obecnie jest doktorantem na naszym Wydziale.

2010/2011

Joanna Jankowska – pracę magisterską: „Badanie oddziaływań międzycząsteczkowych w kompleksie molekularnym HXeF….HF z uwzględnieniem korelacji elektronowej oraz efektów relatywistycznych” wykonała pod kierunkiem prof. dr hab. J. Sadlej i uzyskała dyplom z wyróżnieniem. Ukończyła studia (w ramach Kolegium MISMaP) w ciągu czterech lat i z pierwszą lokatą zdała egzamin na Studia Doktoranckie na Wydziale Chemii UW. Laureatka jest jednocześnie studentką Wydziału Fizyki, poza tym uczestniczyła w konferencjach i stażach naukowych, wyróżniła się też aktywnością naukową i społeczną – m.in. w zarządzie koła naukowego.

2011/2012

Kamil Strzelak – pracę magisterską: „Wielozaworowy system przepływowy do oznaczania aktywności fosfoesteraz” wykonał pod kierunkiem dra Ł. Tymeckiego, w zespole prof. dra hab. R. Konckiego, i uzyskał dyplom z wyróżnieniem. Po ukończeniu studiów został przyjęty na Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na UW, w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. W czasie studiów Laureat wyróżniał się dużą aktywnością naukową, o czym świadczą publikacje i prezentacje konferencyjne.

2012/2013

Piotr Piotrowski – pracę magisterską: „Nano- i mikrometryczne czujniki pH wykorzystujące widma SERS 3-amino-5-merkapto-1,2,3-triazolu” wykonał pod kierunkiem prof. dr hab. J. Bukowskiej. Autor zaproponował innowacyjne rozwiązanie umożliwiające miniaturyzację czujników pH i dzięki temu pozwalające na pomiar pH w różnych obszarach komórki. Praca uzyskała ocenę celującą, a sam Laureat otrzymał dyplom z wyróżnieniem. Po ukończeniu studiów został przyjęty na Studia Doktoranckie na UW, jednocześnie jest studentem Wydziału Fizyki. W czasie studiów Laureat wyróżniał się dużą aktywnością naukową. Od kilkunastu lat jest intensywnie zaangażowany w działalność chóru Pueri Cantores Plocenses.

2013/2014

Krzysztof Bąk – pracę magisterską: „Otrzymywanie i badanie właściwości kompleksotwórczych nowych ligandów użytecznych w templatowanej anionem siarczanowym syntezie fluorescencyjnych katenanów” wykonał pod kierunkiem dra Michała Chmielewskiego. Autor zaproponował nowatorskie rozwiązanie dotyczące syntezy i badania właściwości kompleksotwórczych pochodnych 1,8-diaminokarbazolu, które mogą posłużyć do templatowanej anionem siarczanowym syntezy fluorescencyjnych katenanów o właściwościach sensorowych. Praca uzyskała ocenę celująca, a Laureat otrzymał dyplom z wyróżnieniem (średnia ocen ze studiów II stopnia: 4,85). Jest doktorantem na naszym Wydziale, w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia doktoranckie zajął I lokatę. Jest też zaangażowany w pracę społeczną polegającą na prowadzeniu zajęć dla zainteresowanych chemią uczniów II LO w Szczecinie, pomagał też w organizacji warsztatów i staży w Pracowni Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej Wydziału Chemii UW dla zdolnych uczniów z Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

2014/2015

Kaja Fac – pracę magisterską: „Wykorzystanie reakcji S-alkilowania do syntezy nowych dinukleotydowych oraz oligonukleotydowych analogów końca 5’ mRNA” wykonała pod kierunkiem dra hab. Jacka Jemielitego, prof. UW. Praca była fragmentem większego projektu zmierzającego do opracowania wydajnej, posttranskrypcyjnej metody chemicznej ligacji kapu do mRNA. Autorka m.in. zoptymalizowała reakcje S-alkilowania reszty trifosforanowej nukleotydów, potwierdziła eksperymentalnie struktury otrzymanych związków, scharakteryzowała użyteczność badanych związków. Praca magisterska uzyskała ocenę celująca, a Autorka otrzymała dyplom z wyróżnieniem. Obecnie jest doktorantką w ramach studiów doktoranckich MISDoMP, m.in. na Wydziale Chemii UW, opiekunem pracy z naszego Wydziału jest dr hab. Maciej Mazur. Aktywnie działała w kole naukowym „Nukleotyd’, którego została prezesem, uczestniczyła też w Piknikach Naukowych Polskiego Radia.

2015/2016

Maciej Dzwonek – pracę magisterską: „Klastery złota, właściwości i samoorganizacja w warstwy na elektrodach” wykonał pod kierunkiem prof. dr hab. Renaty Bilewicz i dr Agnieszki Więckowskiej. Laureat opracował różne metody syntezy nanocząstek złota i zrealizował je w praktyce, ponadto scharakteryzował je z użyciem wielu nowoczesnych technik eksperymentalnych. Pan Maciej Dzwonek uzyskał dyplom magisterski z wyróżnieniem i został przyjęty na studia doktoranckie na naszym Wydziale po uzyskaniu jednej z najwyższych ocen na egzaminie wstępnym. Laureat uzyskał certyfikaty dotyczące m.in. pracy z radioizotopami oraz dobrej praktyki klinicznej. Był też zaangażowany w pracę społeczną na rzecz naszego Wydziału, ponadto prowadził zajęcia w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach.

2016/2017

Urszula Budniak – pracę magisterską: „Thermal characterization of 2,6-diaminopurine monohydrate crystals” wykonała pod kierunkiem dr hab. Pauliny Dominiak. Laureatka w swoich badaniach umiejętnie łączyła pracę typowo doświadczalną / syntetyczną z wyznaczaniem struktury krystalicznej oraz stosowaniem różnych modeli kwantowo-chemicznych w celu pełniejszego opisu badanych zjawisk. Pani Budniak w ramach Kolegium MISMaP, ukończyła studia I i II stopnia na dwóch kierunkach – biotechnologii i chemii, studia magisterskie na kierunku chemia ukończyła z oceną celującą. Na kierunku „chemia” uzyskała bardzo wysokie średnie ocen: 4,77 i 4,97, odpowiednio na studiach I i II stopnia. Od 2013 r. jest doktorantką na naszym Wydziale. Laureatka była też zaangażowana w pracę społeczną na rzecz naszego Wydziału, w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach dla młodzieży oraz w masowych imprezach popularyzujących naukę, w których Wydział Chemii brał udział.

2017/2018

Joanna Macnar – jest autorką pracy magisterskiej: „Analiza oddziaływania inhibitorów metylotransferazy tRNA metodami in silico i in vitro”, wykonanej pod kierunkiem dra hab. Dominika Gronta. Laureatka nie tylko przeprowadziła zaawansowane obliczenia metodami chemii kwantowej, ale otrzymała też badane związki wykorzystując metody syntezy organicznej. Pani Macnar ukończyła studia magisterskie (II stopnia) z bardzo wysoką średnią ocen (4,81), uzyskała dyplom z wyróżnieniem oraz ocenę celującą na dyplomie studiów magisterskich. W 2017 r. została przyjęta na studia doktoranckie MISDoMP, zajmując drugie miejsce na liście rankingowej. Laureatka jest współautorką wielu wystąpień konferencyjnych, odbyła liczne staże i praktyki, również w wiodących naukowych ośrodkach zagranicznych. Była też zaangażowana w pracę społeczną na rzecz naszego Wydziału, w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach dla młodzieży oraz w masowych imprezach popularyzujących naukę, w których nasz Wydział brał udział, w tym w zajęciach dla młodzieży z Funduszu na Rzecz Dzieci.  Prowadziła też działalność społeczną na rzecz swojej społeczności lokalnej w Jarosławiu.

2018/2019

Barbara Gruza – pracę magisterską: „Analysis of intermolecular interactions in dihydrate and anhydrous forms of cyanuric acid on the basis of electron density x-ray diffraction measurement and periodic calculations” wykonała pod kierunkiem dr hab. Pauliny Dominiak, prof. UW. Laureatka w swoich badaniach połączyła pracę typowo doświadczalną / syntetyczną z wyznaczaniem struktury krystalicznej oraz stosowaniem różnych modeli kwantowo-chemicznych w celu pełniejszego opisu badanych zjawisk. Pani Gruza ukończyła studia magisterskie na kierunku chemia z oceną celującą. Uzyskała bardzo wysokie średnie ocen: 4,66 i 4,88, odpowiednio na studiach I i II stopnia. Od 2018 r. jest doktorantką na naszym Wydziale, w postępowaniu rekrutacyjnym zajęła drugie miejsce. Laureatka jest wyjątkowo zaangażowana w pracę społeczną, przede wszystkim w harcerstwie, a także w różnego rodzaju zajęciach dla młodzieży. Są to działania długoterminowe i regularne, jednocześnie Laureatka angażuje się też w inne przedsięwzięcia o charakterze społecznym.