Laureaci konkursów NCN OPUS 22 i SONATA 17

Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania od Narodowego Centrum Nauki w konkursach OPUS 22 i SONATA 17 ogłoszonych 15 marca 2021 r.

Laureatami konkursu OPUS 22 zostali:

 • prof. dr hab. Grzegorz Robert Litwinienko, projekt pt.: „Odrażający, Brudni i Źli? – poszukiwanie mechanizmów antyoksydacyjnego działania wybranych organicznych związków azotu i siarki”, kwota finansowania: 1951472 PLN
 • prof. dr hab. Renata Bilewicz, projekt pt.: „Lipidowe nanomateriały ciekłokrystaliczne do rekonstytucji i badan fizykochemicznych białek membranowych”, kwota finansowania: 1299000 PLN
 • dr hab. Tatiana Danuta Korona, projekt pt.: „Stany wzbudzone pod szkłem powiększającym – adaptacja metod opartych na analizie gęstości do badania molekularnych elektronowych stanów wzbudzonych” (konsorcjum: 1. Uniwersytet Warszawski; Wydział Chemii; 2. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk), kwota finansowania: 736331 PLN
 • dr hab. Damian Stanisław Pociecha, projekt pt.: „Uporządkowane polarnie trójwymiarowe struktury miękkiej materii”, kwota finansowania: 1978400 PLN
 • prof. dr hab. Tomasz Jan Gierczak, projekt pt.: „Przemiany chemiczne, absorpcja promieniowania słonecznego oraz toksyczność atmosferycznego brązowego węgla w kontekście zmian klimatu oraz zagrożenia zdrowia publicznego”, kwota finansowania: 1019800 PLN
 • dr hab. Maciej Antoni Wnuk (kierownik z ramienia Wydziału Chemii UW – prof. dr hab. Grzegorz Litwinienko), projekt pt.: „Nanoplatforma senolityczna oparta na nanowłóknach elektroprzędzonych dostarczająca pochodne nutraceutyków w celu usunięcia komórek nowotworu raka piersi z zaindukowanym przez chemioterapeutyki starzeniem” (konsorcjum: 1. Uniwersytet Rzeszowski; Kolegium Nauk Przyrodniczych; 2. Uniwersytet Warszawski; Wydział Chemii; 3. Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Metali Nieżelaznych), kwota finansowania: 2191240 PLN

Laureatami konkursu SONATA 17 zostali:

 • dr Kacper Błaziak, projekt pt.: „Aktywacja i transformacja cząsteczki CO2 oraz grup karboksylanowych w obecności pojedyńczych centów metalicznych. Badania mechanizmów reakcji i właściwości cząsteczkowych na polu eksperymentalnym, teoretycznym i statystycznym”, kwota finansowania: 1 418 600 PLN
 • dr Michał Jerzy Hapka, projekt pt.: „Rachunek zaburzeń o adaptowanej symetrii dla kompleksów w stanach wzbudzonych”, kwota finansowania: 587 400 PLN
 • dr Anna Agnieszka Hoser, projekt pt.: „Dynamiczna Krystalografia Kwantowa do wyznaczania lepszej jakości struktur, entropii i innych parametrów termodynamicznych kryształów molekularnych”, kwota finansowania: 1 062 800 PLN
 • dr inż. Dominika Agnieszka Buchberger, projekt pt.: „Układ Ni-Mn-Co o strukturze gradientowej jako materiał katodowy do magazynowania energii”, kwota finansowania: 1 414 224 PLN
 • dr Kamil Marcisz, projekt pt.: „Zastosowanie elektroczułych mikrożeli w konstrukcji zaawansowanych systemów uwalniania”, kwota finansowania: 1 301 000 PLN
 • dr Michał Krajewski, projekt pt.: „Wysokonapięciowe baterie sodowo-jonowe na bazie elektrod z eksfoliowanego grafitu”, kwota finansowania: 840 580 PLN

 

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 23 maja 2022

Data ostatniej modyfikacji: 24 maja 2022