System Analizy Danych na UW

Na UW zostało opracowane nowoczesne narzędzie analityczne – System Analizy Danych. – SAD umożliwia bieżącą analizę danych dydaktycznych, przedstawionych w zagregowany sposób i uszczegółowionych. System będzie miał znaczenie w kształtowaniu polityki rekrutacyjnej na wydziałach – podkreśla prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia.

W semestrze letnim 2021/2022 na UW zostało wdrożone nowe narzędzie analityczne – System Analizy Danych (SAD). System daje możliwość uzyskania szybkiego dostępu do wskaźników dydaktycznych oraz obserwowania trendów zmieniających się w czasie.

– SAD umożliwia bieżącą analizę danych dydaktycznych, przedstawionych w zagregowany sposób i uszczegółowionych. System będzie miał znaczenie w kształtowaniu polityki rekrutacyjnej na wydziałach – podkreśla prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia.

Przewidziane w aplikacji wskaźniki zostały w pierwszej kolejności podzielone zgodnie z ich pochodzeniem i dotyczą rekrutacji, toku studiów i losów absolwentów. Na niższym poziomie zostały podzielone kontekstowo, w zależności od zagadnienia, którego dotyczą m.in.: charakterystyka demograficzna, przebieg rekrutacji, wyniki maturalne i rekrutacyjne, przeszłość edukacyjna, przejście między stopniami studiów, zaliczenie kolejnych etapów studiów, dyplomy, oceny końcowe, dalsza edukacja, zatrudnienie, zarobki.

Na Uniwersytecie Warszawskim istnieje kilka baz danych do planowania, monitorowania i ewaluacji kluczowych procesów, w tym zapewnienia jakości kształcenia. Są to: Uniwersytecki System Obsługi Studiów USOS, Internetowa Rekrutacja Kandydatów IRK oraz system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów ELA.

Do SAD zaciągnięto dane od 2014 roku, które następnie zagregowano i zanonimizowano. Wszystkie wykresy (liniowe lub słupkowe), które tworzy się w przy pomocy aplikacji SAD można w łatwy i szybki sposób pobrać oraz zapisać, np. jako png i następnie wstawić do prezentacji PowerPoint.

Narzędzie może być wykorzystywane przez wybranych pracowników uczelni odpowiedzialnych za zarządzanie i organizację dydaktyki zarówno w pojedynczych jednostkach, jak i na szczeblu ogólnouniwersyteckim. Logowanie jest możliwe za pośrednictwem konta CAS.

Z pełną wersją artykułu pt. „Przyjazne narzędzie” (s. 34–35), który jest poświęcony Systemowi Analizy Danych (SAD), można zapoznać się w najnowszym numerze pisma uczelni „UW”.

ZIP

Przeglądarka jest jednym z elementów projektu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP). Prace nad rozwojem narzędzia prowadzone są przy zaangażowaniu jednostek ogólnouniwersyteckich: Biura ds. Wspomagania Rozwoju UW, Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia oraz programistów współpracujących z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

www.zip.uw.edu.pl

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 28 kwietnia 2022

Data ostatniej modyfikacji: 01 maja 2022