Rekrutacja 2022/2023 na UW
28 kwietnia 2022

6 czerwca rozpoczęły się zapisy na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie oraz część studiów drugiego stopnia na UW w roku akademickim 2022/2023. Do 5 lipca kandydaci będą mogli rejestrować się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Uniwersytet przygotował też ofertę dla kandydatów z Ukrainy.

Na Uniwersytecie Warszawskim można studiować kierunki humanistyczne, społeczne, ścisłe, a także interdyscyplinarne i w całości prowadzone w języku angielskim. W sumie Uniwersytet oferuje ponad sto propozycji. Pełna lista studiów dostępnych w roku akademickim 2022/2023 na UW znajduje się na stronie IRK, gdzie można zapoznać się z opisami poszczególnych kierunków, zasadami kwalifikacyjnymi czy zarysem programów studiów. Oferta dostępna jest pod adresem: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2022/.

Harmonogram rekrutacji

 • 6 czerwca: rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK;
 • 5 lipca: ostatni dzień rejestracji w systemie IRK;
 • 19 lipca: ogłoszenie wyników rekrutacji;
 • 20–22 lipca: pierwsza tura składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia.

Pełny harmonogram rekrutacji >>
Informacje na temat wymaganych dokumentów >>

Terminy rekrutacji na pozostałe studia, w tym na część studiów w języku angielskim oraz studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, na których nie obowiązuje powyższy harmonogram, a także na studia drugiego stopnia określone zostały dla poszczególnych kierunków studiów w zał. nr 4 do uchwały Senatu: pod adresem: http://rekrutacja.uw.edu.pl/akty-prawne. Opublikowane zostały również w systemie IRK (przy każdym kierunku studiów w zakładce „OFERTA”).

Nowe kierunki studiów

W tegorocznej ofercie edukacyjnej nowe kierunki studiów to:

 • African Studies, stacjonarne, drugiego stopnia (studia w języku angielskim);
 • Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Borderlands, stacjonarne, drugiego stopnia (studia w języku angielskim);
 • Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej, stacjonarne, drugiego stopnia;
 • Studia kanadyjskie, stacjonarne, drugiego stopnia;
 • Filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics), stacjonarne, pierwszego stopnia (studia w języku angielskim);
 • Filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics), stacjonarne, drugiego stopnia (studia w języku angielskim);
 • Filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture), stacjonarne, pierwszego stopnia (studia w języku angielskim);
 • Filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture), stacjonarne, drugiego stopnia (studia w języku angielskim).

W rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych. Na niektórych kierunkach będą prowadzone dodatkowe egzaminy wstępne (tzw. sprawdziany predyspozycji).

Ze statystykami rekrutacyjnymi oraz informacjami o tym, ilu kandydatów ubiegało się o jedno miejsce na UW w poprzednich latach, można zapoznać się na stronie Biura ds. Rekrutacji: http://rekrutacja.uw.edu.pl/statystyki-rekrutacyjne/.

Rekrutacja dla osób z Ukrainy

Rekrutacja przeznaczona dla obywateli polskich i ukraińskich, którzy przyjechali z Ukrainy po 23 lutego 2022 roku, rozpoczyna się po 29 kwietnia 2022 roku (są określone limity miejsc wyłącznie dla wymienionej kategorii osób na każdym kierunku studiów − tak w trybie rekrutacji od początku pełnego cyklu kształcenia, jak i rekrutacji w trybie kontynuacji studiów rozpoczętych na uczelni działającej na terytorium Ukrainy).

Łącznie przygotowano 2437 miejsc wyłącznie dla kandydatów z Ukrainy (1507 miejsc dla osób rozpoczynających studia, 930 miejsc dla osób przenoszących się ze swoich uczelni).

Kandydaci z Ukrainy będą mogli ubiegać się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Warszawskim (od początku cyklu kształcenia lub w ramach kontynuacji studiów już podjętych na uczelni ukraińskiej) w uproszczonym trybie. Jego podstawą będzie rejestracja w specjalnie przygotowanym w tym celu ogólnopolskim systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy. System został przygotowany przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji (MUCI). Powstał przy wsparciu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Informacje na temat procesu rekrutacji będą dostępne też w języku ukraińskim.

Jeśli kandydat z powodu wojny nie będzie posiadał dokumentów wymaganych do podjęcia studiów, podstawą przyjęcia będzie jego oświadczeniu oraz weryfikacja wiedzy i umiejętności przez komisję rekrutacyjną. Przyjęte udogodnienia dla przyszłych studentów z Ukrainy zapewniają także możliwość przeniesienia na UW przed ukończeniem pierwszego roku studiów, rozpoczęcie kształcenia w ramach tzw. „roku zerowego” w celu nauki języka polskiego, uproszczenia w zakresie procedury ślubowania, dzięki czemu osoby przyjęte szybciej nabędą prawa studenta i będą mogły np. wcześniej ubiegać się o stypendia.

Szczegółowe warunki i tryb przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim kandydatów z Ukrainy w roku akademickim 2022/2023 >>

Dzień Odkrywców Kampusu Ochota

11 czerwca o godz. 11.00 odbędzie się kolejna edycja Dnia Odkrywców Kampusu Ochota (DOKO). Podczas wydarzenia, które w tym roku odbędzie się w formule stacjonarnej, miłośnicy nauk matematyczno-przyrodniczych będą mieli okazję poznać kampus „od kuchni” i wziąć udział w ciekawych zajęciach popularnonaukowych. DOKO będzie także okazją, żeby dowiedzieć się więcej na temat studiów na uczelni. Osoby zainteresowane kierunkami ścisłymi będą mogły odwiedzić stoiska wydziałów i innych jednostek. Dodatkowych informacji udzielą pracownicy i studenci UW.

Dzień Odkrywców Kampusu Ochota to wspólne przedsięwzięcie Wydziałów: Biologii, Chemii, Fizyki, Geologii, Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz jednostek: Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Centrum Nowych Technologii, Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem oraz Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych. Więcej informacji na temat DOKO 2022 znajduje się pod adresem: https://doko.mimuw.edu.pl/.

Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów tematycznych

Zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów w roku akademickim 2022/2023 określa Uchwała nr 379 Senatu UW z 19 grudnia 2018 r. (dostępna w Monitorze UW).

Kandydat może wykorzystywać uprawnienia wynikające z uzyskanego tytułu w roku zdania matury oraz w roku następnym. Decydująca o przyznaniu zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego jest informacja zamieszczona przez organizatora olimpiady lub konkursu na zaświadczeniu o uzyskanym tytule. Jeżeli w ramach danej olimpiady lub konkursu wydawane jest zaświadczenie ze wskazaniem konkretnej uczelni, kierunku, specjalności, na jakich przysługują ulgi, zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego można uzyskać wyłącznie na studia wskazane w zaświadczeniu. Po zakwalifikowaniu na studia kandydat musi przedłożyć oryginał zaświadczenia wraz z innymi dokumentami.

Uniwersytet Warszawski w bieżącym roku akademickim organizował:

 • Olimpiadę Języka Białoruskiego – Katedra Białorutenistyki na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW;
 • Olimpiadę Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW;
 • Olimpiadę Wiedzy o Mediach – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW;
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej OKAWANGO (we współpracy z wydawnictwem Nowa Era) – Wydział Geologii UW.

Wsparcie w organizacji olimpiad przedmiotowych poprzez zaangażowanie pracowników naukowo-dydaktycznych oraz zaplecze lokalowe i sprzęt deklarują: Wydział Biologii, Wydział Fizyki, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Wydział Historii, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Wydział Polonistyki.

Ważne linki

Biuro ds. Rekrutacji
Strona Internetowej Rekrutacji Kandydatów UW

Program wizyt badawczych dla studentów i doktorantów z Ukrainy

27 kwietnia rozpoczęła się rekrutacja do Programu wizyt badawczych na Uniwersytecie Warszawskim dla studentów i doktorantów z Ukrainy, w ramach którego Uniwersytet Warszawski będzie przyjmował studentów i doktorantów ukraińskich na wizyty badawcze trwające od trzech do sześciu miesięcy (beneficjenci Programu otrzymają stypendium i możliwość korzystania z pełnej oferty edukacyjnej UW).

W I turze rekrutacji przygotowano 100 miejsc dla studentów i 10 dla doktorantów. W przypadku dużego zainteresowania Programem planowane jest uruchomienie kolejnych tur rekrutacji.

Więcej informacji na temat Programu >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


System Analizy Danych na UW

Na UW zostało opracowane nowoczesne narzędzie analityczne – System Analizy Danych. – SAD umożliwia bieżącą analizę danych dydaktycznych, przedstawionych w zagregowany sposób i uszczegółowionych. System będzie miał znaczenie w kształtowaniu polityki rekrutacyjnej na wydziałach – podkreśla prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia.

W semestrze letnim 2021/2022 na UW zostało wdrożone nowe narzędzie analityczne – System Analizy Danych (SAD). System daje możliwość uzyskania szybkiego dostępu do wskaźników dydaktycznych oraz obserwowania trendów zmieniających się w czasie.

– SAD umożliwia bieżącą analizę danych dydaktycznych, przedstawionych w zagregowany sposób i uszczegółowionych. System będzie miał znaczenie w kształtowaniu polityki rekrutacyjnej na wydziałach – podkreśla prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia.

Przewidziane w aplikacji wskaźniki zostały w pierwszej kolejności podzielone zgodnie z ich pochodzeniem i dotyczą rekrutacji, toku studiów i losów absolwentów. Na niższym poziomie zostały podzielone kontekstowo, w zależności od zagadnienia, którego dotyczą m.in.: charakterystyka demograficzna, przebieg rekrutacji, wyniki maturalne i rekrutacyjne, przeszłość edukacyjna, przejście między stopniami studiów, zaliczenie kolejnych etapów studiów, dyplomy, oceny końcowe, dalsza edukacja, zatrudnienie, zarobki.

Na Uniwersytecie Warszawskim istnieje kilka baz danych do planowania, monitorowania i ewaluacji kluczowych procesów, w tym zapewnienia jakości kształcenia. Są to: Uniwersytecki System Obsługi Studiów USOS, Internetowa Rekrutacja Kandydatów IRK oraz system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów ELA.

Do SAD zaciągnięto dane od 2014 roku, które następnie zagregowano i zanonimizowano. Wszystkie wykresy (liniowe lub słupkowe), które tworzy się w przy pomocy aplikacji SAD można w łatwy i szybki sposób pobrać oraz zapisać, np. jako png i następnie wstawić do prezentacji PowerPoint.

Narzędzie może być wykorzystywane przez wybranych pracowników uczelni odpowiedzialnych za zarządzanie i organizację dydaktyki zarówno w pojedynczych jednostkach, jak i na szczeblu ogólnouniwersyteckim. Logowanie jest możliwe za pośrednictwem konta CAS.

Z pełną wersją artykułu pt. „Przyjazne narzędzie” (s. 34–35), który jest poświęcony Systemowi Analizy Danych (SAD), można zapoznać się w najnowszym numerze pisma uczelni „UW”.

ZIP

Przeglądarka jest jednym z elementów projektu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP). Prace nad rozwojem narzędzia prowadzone są przy zaangażowaniu jednostek ogólnouniwersyteckich: Biura ds. Wspomagania Rozwoju UW, Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia oraz programistów współpracujących z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

www.zip.uw.edu.pl

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta pracy dla Post-Doc w projekcie OPUS 17 NCN

Kierownik Projektu – prof. dr hab. inż. Karol Grela (Kierownik Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego) poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektu badawczego: „Niemożliwe staje się możliwe: makrocyklizacja nieuprzywilejowanych dienów w wysokim stężeniu przez metatezę z zamknięciem pierścienia”, program Opus finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na stanowiska: Post-Doc (1) – Asystent w grupie pracowników badawczych, prowadzący działalność w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych. Termin przesyłania dokumentów upływa 28 maja 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Project Manager – prof. Karol Grela (Head of Organometallic Synthesis Laboratory, Faculty of Chemistry, University of Warsaw) is looking for candidates to work in a scientific project: „Making the Impossible Possible: Macrocyclisation of Unbiased Dienes at High Concentration by Ring-Closing Metathesis”, programme Opus supported by National Science Centre positions: Post-Doc (1) – Assistant in a group of research workers, operating in the field of exact and natural sciences. Deadline for applications: 28 May 2022. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie SONATA BIS NCN

Konkurs na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu SONATA BIS pt.: „Opracowanie procedury wykorzystującej metody in-situ i ex-situ do analizy właściwości materiałów elektrodowych podczas cyklowania baterii litowo-jonowych” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr inż. Dominika Buchberger. Termin przesyłania dokumentów upływa 28 maja 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of adjunct (a group of science positions) in the project entitled „Development of a procedure using in-situ and ex-situ methods to analyze electrode material properties over lithium-ion battery cycles” financed by National Science Centre is open for application. Project leader: Dr. Dominika Buchberger. Deadline for applications: 28 May 2022. For more info see >> eng


UW ze środkami NAWA na pomoc Ukraińcom

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała Uniwersytetowi Warszawskiemu 350 tys. zł na stypendia dla studentów i doktorantów z Ukrainy. To efekt pozytywnie zaopiniowanego wniosku uczelni w programie „Solidarni z Ukrainą”.

UW otrzyma 350 tys. zł na stypendia dla studentów i doktorantów z Ukrainy, z czego 125 tys. zł przeznaczone jest na stypendia dla doktorantów. Uczestnicy będą mieć możliwość kontynuowania studiów, przygotowania rozprawy doktorskiej, odbycia kursów językowych, przygotowawczych, adaptacyjnych w terminie do 30 września 2022 roku.

Beneficjenci będą zwolnieni z opłat za kształcenie. W razie potrzeby każdemu zostanie zapewniona także pomoc psychologiczna oraz prawna.

„Solidarni z Ukrainą” to program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) skierowany do studentów i doktorantów, będących obywatelami Ukrainy i przybyłych do Polski od 24 lutego 2022 roku.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie NAWA >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl