Publikacja w Science of The Total Environment (2022)

Badania prowadzone przez grupę prof. Beaty Krasnodębskiej-Ostręgi dotyczące rodu jako ksenobiotyka wykazały, że połączenie różnych technik analitycznych oraz metod przygotowania próbek roślinnych i glebowych pozwala na wskazanie procedury rozróżnienia form jonowych od nano-form rodu występujących w glebach, jak i pobranych przez rośliny. Badania te wpisują się w nowe wyzwania analityki środowiska, a uzyskane wyniki są istotne z punktu widzenia poznania zachodzących w środowisku naturalnym przemian i jego ochrony.

Rezultaty badań wskazały możliwość pobierania Rh przez rośliny nie tylko w formach jonowych, ale także w formie nano-metalicznej oraz udowodniły, że gleba jest istotnym abiotycznym elementem ekosystemu lądowego, odpowiadającym za organicznie mobilności tego metalu, niezależnie od formy w jakiej został wprowadzony do gleby. Porównanie rezultatów oznaczeń techniką woltamperometryczną (AdSV) z techniką spektralną (ICP MS) pozwoliło na rozróżnienie jonowych i metalicznych form rodu. Obrazowanie mikroskopią elektronową (TEM), potwierdziło obecność RhNPs w tkankach rośliny uprawianej w obecności tej formy rodu. Ekstrakcja typu SLE wspomagana ultradźwiękami z gleb domieszkowanych różnymi formami tego metalu wskazała na znaczną immobilizację rodu w glebie.

Praca ta powstała we współpracy z dr Marianną Gniadek (WCh UW) i dr Katarzyną Kińską, obecnie pracującą w Université  de Pau et des Pays de l’Adour, we Francji.

J. Kowalska, E. Biaduń, K. Kińska, M. Gniadek, B. Krasnodębska-Ostręga, Tracking changes in rhodium nanoparticles in the environment, including their mobility and bioavailability in soil, Science of The Total Environment 806 (2022) :151272 (open access) doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.151272

 


Data publikacji: 11 stycznia 2022

Data ostatniej modyfikacji: 11 stycznia 2022