Ogólnopolski Konkurs Student-Wynalazca

 

WYRÓŻNIENIE

  • Sposób wytwarzania czystych nanocząstek metali szlachetnych o dużej liczbie ścian (100), nanocząstki otrzymane tym sposobem i ich zastosowanie
    Justyna Piwowar, Barbara Gralec oraz pozostali współtwórcy dr hab. Adam Lewera, prof. ucz.; dr hab. Rafał Jurczakowski, prof. ucz.
    Uniwersytet Warszawski

 

NAGRODA SPECJALNA WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

  • Urządzenie do pobierania próbek środowiskowych, w szczególności zanieczyszczeń, pyłów i partykulatów atmosferycznych
    Filip Bąk, Karol Masztalerz (podopieczni dr Magdaleny Osial) oraz współtwórcy Ewa Klejman, dr Magdalena Osial, Paweł Pleskaczyński
    Politechnika Poznańska

 

Idea organizacji Konkursu powstała w Politechnice Świętokrzyskiej w 2010 roku. W tym samym roku udało się ogłosić i zrealizować pierwszą edycję tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia.

Jego głównym celem jest zwiększenie stopnia udziału studentów, przyszłych pracowników i pracodawców, w tworzeniu oraz rozwoju gospodarki opartej na innowacjach. Generalnie kolejne innowacje techniczne są odpowiedzią na potrzeby nowoczesnego społeczeństwa, społeczeństwa każdej kolejnej dekady, na potrzeby rynku oraz gospodarek krajowych i światowych. Uzyskanie ochrony na wynalazek, wzór użytkowy czy przemysłowy zapewnia bowiem monopol dla ich właścicieli, korzyści dla twórców w sytuacji komercjalizacji chronionego rozwiązania, pozwala też uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku.

Osiągnięcie sukcesu w budowaniu kultury innowacyjności istotnie wspomaga właśnie Konkurs Student-Wynalazca, który ma istotny wpływ na kształtowanie postaw twórczych studentów, w tym także poprzez zwiększenie ich zainteresowania i umiejętności legalnego korzystania z cudzej twórczości oraz poszukiwania, a także tworzenia innowacyjnych rozwiązań na rzecz własnej działalności gospodarczej czy też na rzecz swoich pracodawców.

Zwiększone zaangażowanie się studentów w działalność badawczo-rozwojową, a większość zgłaszanych do Konkursu rozwiązań jest efektem działalności zespołów badawczych, dowodzi trafności powyższej oceny, refleksji.

Istotnym wsparciem dla realizacji postawionego celu jest też system edukacji studentów, którego elementem są zajęcia dydaktyczne dotyczące ochrony i zarządzania własnością intelektualną, realizowane prawie we wszystkich polskich uczelniach. Wydaje się, że zasadnym działaniem byłoby tematyczne i godzinowe rozszerzenie ich zakresu poprzez włączenie zagadnień inwentyki oraz teorii rozwiązywania innowacyjnych zadań – zwanej metodą TRIZ.

Konkurs Student-Wynalazca jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do Konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, a ich współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

W rozstrzygniętej XI edycji Konkursu zgłoszono 139 rozwiązań opracowanych przez 272 współtwórców. Zgłoszone rozwiązania odnoszą się praktycznie do wszystkich obszarów techniki, w tym dotyczących maszyn i urządzeń, inżynierii materiałowej, chemicznej i medycznej oraz inżynierii rolniczej i ochrony środowiska. Coraz częściej obserwuje się zjawisko szczególnego zainteresowania tworzeniem rozwiązań, które nie tylko ograniczają negatywny wpływ na środowisko, ale wprost ukierunkowane są na jego ochronę i poprawę, na ekologię.

W dotychczasowych jedenastu edycjach Konkursu zgłoszono 1074 rozwiązania przez 2307 współtwórców (studentów, pracowników uczelni, przedsiębiorców).

Dotychczasowi laureaci wszystkich edycji Konkursu zdobyli na Międzynarodowych Wystawach Wynalazków w Genewie 16 złotych, 17 srebrnych i 8 brązowych medali oraz liczne nagrody specjalne, a także uczestniczyli w seminariach w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN. Sukcesem dla twórców zakończyła się również ubiegłoroczna 14. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2020, podczas której laureaci i wyróżnieni w Konkursie otrzymali 4 złote, 5 srebrnych i 1 brązowy medal. Właśnie prezentowanie rozwiązań na targach i wystawach, zarówno krajowych jak i zagranicznych przekłada się na szeroki kontakt z przemysłem, co ma znaczenie na ich komercjalizację i wdrożenie, na kontakty biznesowe. Taki sposób ich „publikacji”, upublicznienia jest bardzo trafną formą promocji, reklamy, drogą do sukcesu.

Konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezydenta Miasta Kielce, Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami. Patronat medialny nad Konkursem objęło Radio Kielce, TVP3 Kielce oraz Echo Dnia.

Organizacja zakończonej XI edycji i rozpoczynającej się kolejnej XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca, jak również promocja na forum krajowym i zagranicznym zgłoszonych i chronionych rozwiązań są możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”, na podstawie umowy SONP/SP/466383/2020.

Podsumowaniem dziesięciolecia organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca przez Politechnikę Świętokrzyska w Kielcach jest wydanie monografii „Twórczość młodych wynalazców w rozwoju techniki”, przedstawiającej idee i wartości uzasadniające potrzebę organizacji tego Konkursu.

 

Źródło: www.tu.kielce.pl


Data publikacji: 11 lutego 2021

Data ostatniej modyfikacji: 11 lutego 2021