Prof. Agata Michalska-Maksymiuk – laureatka Nagrody I st. im. W. Świętosławskiego

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego przyznaje Nagrodę im. Wojciecha Świętosławskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii. Celem Nagrody jest wspieranie i propagowanie działalności badawczej chemików z regionu warszawskiego. Nagrodę po raz pierwszy przyznano w 2013 r.

Uroczyste spotkanie z symbolicznym wręczeniem nagród odbyło się w formule on-line na platformie zoom.us w czwartek 17 grudnia 2020 r. W trakcie spotkania prof. Ewa Górecka (UW), tegoroczna Laureatka Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, wygłosiła wykład nt. „Hierarchiczne struktury chiralne z niechiralnych molekuł”.

Laureaci 2020

Nagroda Specjalna – prof. dr hab. Małgorzata Barańska
Nagroda I stopnia, ex  aequo –  prof. dr hab. Irena  Kulszewicz-Bajer i prof. dr hab. Agata Michalska-Maksymiuk
Nagroda II stopnia – dr inż. Krzysztof Durka
Nagroda III stopnia – dr inż. Piotr Jankowski

 

Prof. dr hab. Agata Michalska-Maksymiuk

Wspólną cechą zainteresowań badawczych Profesor Agaty Michalskiej-Maksymiuk w ostatnich latach jest oryginalne, odmienne od ogólnie przyjętego, spojrzenie na sensory jonowe uwzględniające zastosowanie nowych materiałów i metod badań ich właściwości. Do najważniejszych osiągnięć Laureatki należą: (i) zaproponowanie i wykorzystanie optycznie czułego polimeru przewodzącego jako matrycy, co pozwoliło na znaczne poszerzenie obszaru zastosowań optod i umożliwiło wykorzystanie sensora w mediach o różnym pH; (ii) nowatorskie wykorzystanie w warstwie przetwornikowej zamiast klasycznego układu stanowiącego parę redoks, dwóch związków trwałych w swoich formach redoks, ale niebędących parą. (iii) odkrycie i ilościowy opis niekorzystnego zjawiska w elektrodach jonoselektywnych, jakim jest samorzutne przenikanie składników warstwy przetwornikowej (np. z polioktylotiofenu) do warstwy receptorowej oraz zaproponowanie nowego nanostrukturalnego kompozytu w celu ograniczenia tego niekorzystnego efektu; (iv) wprowadzenie nanowłókien elektroprzędzonych jako optod.

Agata Michalska-Maksymiuk od okresu studiów jest związana z Wydziałem Chemii UW, w 1996 r. uzyskała stopień doktora, w 2005 r. habilitację, a w 2012 r. tytuł profesora. Zainteresowania naukowe prof. Agaty Michalskiej dotyczą sensorów chemicznych, a w szczególności zrozumienia mechanizmów działania elektrochemicznych i optycznych czujników jonowych, możliwości wpływania na parametry analityczne tych urządzeń, szczególnie dzięki wykorzystaniu nanomateriałów: nanocząstek polimerowych, nanomateriałów węglowych, w ostatnich latach także nanowłókien elektroprzędzonych. Agata Michalska jest współautorem ponad 140 publikacji.

Źródło: www.ptchem.waw.pl


Data publikacji: 19 grudnia 2020

Data ostatniej modyfikacji: 19 grudnia 2020