Certyfikat Doskonałości Kształcenia dla kierunku chemia – studia I i II stopnia

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej,

po zapoznaniu się z wnioskami zespołów działających w ramach dziedzin nauki i dziedziny sztuki, przyznał:

Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii

Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu kierunkowi

chemia na Uniwersytecie Warszawskim –

– studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że kierunek studiów chemia (studia I i II stopnia) otrzymał pozytywną ocenę programową na 6 lat popartą dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów. Wnioski w sprawie przyznania certyfikatów złożyli przewodniczący zespołów działających w ramach dziedzin nauki i dziedziny sztuki, kierując się rekomendacją zawartą w opinii zespołu.


Data publikacji: 11 grudnia 2020

Data ostatniej modyfikacji: 14 grudnia 2020