Live z prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia UW – relacja
18 listopada 2020

Co dalej z zajęciami? Czy legitymacje są ważne? Kiedy zostaną wypłacone stypendia rektora? O tych i wielu innych kwestiach mówił prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia, podczas spotkania online zorganizowanego we współpracy z Zarządem Samorządu Studentów UW.

„Jeżeli mają Państwo jakieś problemy, które prodziekani lub ja jako prorektor moglibyśmy rozwiązać, proszę o ich zgłaszanie bezpośrednio do mnie, władz jednostki lub samorządów studenckich. Ważne, by o takich kwestiach rozmawiać” prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia

17 listopada odbyło się spotkanie online z prof. Sławomirem Żółtkiem, prorektorem UW ds. studentów i jakości kształcenia.

Podczas transmisji na facebookowym profilu Uniwersytetu Warszawskiego prorektor odpowiadał na najczęściej zadawane przez studentów pytania.

Poniżej prezentujemy wybrane pytania wraz z odpowiedziami:

Czy są jakieś różnice dotyczące formy organizacji zajęć w tym roku akademickim, porównując je do tych prowadzonych w poprzednim semestrze?

Nie nastąpiły jakieś zasadnicze zmiany w tym aspekcie. W poprzednim semestrze również funkcjonował zdalny tryb nauczania. Radykalna różnica dotyczy sposobu prowadzenia zajęć. Przejawia się to przede wszystkim w tym, że zdecydowana większość prowadzących oferuje zajęcia online w formie wideo, a nie np. udostępnianie materiałów do samodzielnego opracowania. Większość zajęć ma charakter synchroniczny, polegający na bezpośrednim kontakcie ze studentami. Forma asynchroniczna wybierana jest właściwie tylko wtedy, gdy synchroniczne zajęcia nie mogą się odbyć ze względu na dużą liczbę uczestników (np. podczas wykładów).

Z czego wynika wydanie zarządzenia o godzinach dziekańskich?

Pomysł wydania takiego zarządzenia wiązał się m.in. z jednym z regularnych spotkań, które prorektor odbywa z kierownikami jednostek dydaktycznych (prodziekanami). Prodziekani zauważyli, że nie ma aktu prawnego, który regulowałby kwestię zarządzania godzin dziekańskich czy rektorskich. Do tej pory godziny rektorskie/dziekańskie wprowadzane były zwyczajowo. Zarządzenie o godzinach dziekańskich wiąże się także z nową strukturą UW, zgodnie z którą na wydziałach, poza dziekanem (kierownik jednostki organizacyjnej – KJO), pojawiła się druga funkcja kierownicza, sprawowana przez prodziekana ds. studenckich (kierownika jednostki dydaktycznej – KJD). Na gruncie Statutu UW Statutu UW KJD podejmuje decyzje niezależnie. Wspomniane zarządzenie wyjaśniło kwestię dotyczącą tego, kto – KJO czy KJD – powinien ogłaszać godziny dziekańskie. W związku z tym, że niektóre kierunki prowadzone są przez kilka wydziałów, decyzję o wprowadzeniu godzin dziekańskich na konkretnym kierunku inicjował będzie KJD, po uzyskaniu zgody dziekana/dziekanów.

Zarządzenie nr 239 rektora UW z 12 listopada 2020 r. w sprawie ustanawiania i ogłaszania dni oraz godzin rektorskich i dziekańskich >>

Jak Uniwersytet reaguje na ostatnie doniesienia o naruszeniu wolności studenckich?

Wszelkie doniesienia (w tym medialne) sugerujące naruszenie praw/wolności członków społeczności UW weryfikowane są najpierw pod względem zgodności z faktami rzeczywistymi.

W ostatnim czasie jeden z profesorów Wydziału Prawa i Administracji wysłał do studentów list mówiący o wykluczaniu z zajęć tych uczestników, którzy w ich trakcie będą manifestować swoje poglądy ideologiczne poprzez np. wykorzystywanie piktogramów. Inny profesor odniósł się za pomocą mediów do tego zachowania.

Żadna skarga studencka dotycząca wspomnianego listu nie wpłynęła dotychczas do rektora ani prorektora ds. studentów. Nie została też przekazana prodziekanowi czy dziekanowi WPiA. Trzy skargi wpłynęły natomiast do ombudsmana UW. Pełniąca tę funkcję dr Anna Cybulko zajmuje się obecnie weryfikacją okoliczności zgłoszonych zdarzeń, jak również analizą sytuacji w szerszym kontekście. Postępowanie w sprawie wysłanego do studentów listu toczy się także na WPiA.

Apeluję o spokój i rozwagę oraz analizowanie faktów w odniesieniu do rzeczywistości. Jeżeli potwierdzi się informacja o wykluczaniu studentów z zajęć, będę osobiście w takich sprawach interweniował, bo dla mnie to sytuacja niedopuszczalna. Z drugiej strony, nie chciałbym, by studenci przerywali zajęcia, manifestując swoje poglądy polityczne i ideologiczne – prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia

Czy legitymacje studenckie zachowują ważność?

W okresie ograniczonego funkcjonowania Uniwersytetu legitymacje studenckie zachowują ważność (również w czasie 60 dni po powrocie „do normalności”). Nie ma powodu, by wybierać się w tej chwili do dziekanatu po naklejkę. Przedłużenie ważności legitymacji w systemie powinno odbywać się automatycznie.

Czy planowana jest reforma obsługi studiów?

Ewentualna reforma zależy od opinii studentów. Prorektor zamierza zwrócić się w tej sprawie do poszczególnych rad samorządów studentów. Jeden z pomysłów prorektora polega na wydłużeniu czasu pracy dziekanatów/sekretariatów do sześciu dni w tygodniu. Inny aspekt reformy dotyczy konieczności weryfikacji jakości obsługi studentów pod względem kultury zachowania oraz sprawdzenia konieczności wprowadzenia obowiązku merytorycznego udzielania pomocy przez pracowników dziekanatów.

Kiedy zostaną wypłacone stypendia rektora?

W tym roku wpłynęła rekordowa liczba wniosków studenckich (ponad 5,5 tys.). 1/3 pracowników Biura Spraw Studenckich została oddelegowana do ich rozpoznawania. Pewien problem stanowią też polityki w zakresie np. liczenia średnich ocen na poszczególnych wydziałach. Zakończenie procesu rozpatrywania wniosków stypendialnych planowane jest na grudzień.

Stypendia dla doktorantów będą wypłacane pod koniec listopada. Zasadnicze stypendium doktoranckie zostało podwyższone przez rektora.

Z czego wynika obowiązek zgłaszania przez studentów i pracowników do KJD informacji o zakażeniu koronawirusem i/lub skierowaniu na kwarantannę, skoro zajęcia odbywają się zdalnie?

Wiąże się to z zarządzeniem rektora UW oraz zdroworozsądkowym podejściem do sytuacji. Zdalna organizacja zajęć nie oznacza, że np. dziekanaty czy biura administracji uniwersyteckiej są nieczynne w formie stacjonarnej. Obowiązek informowania o stanie zdrowia wiąże się z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim członkom społeczności UW.

Zarządzenie nr 217 rektora UW z 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 >>
Zarządzenie nr 233 rektora UW z 16 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 217 rektora UW z 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 >>

W jaki sposób będą zaliczane zajęcia praktyczne w związku ze zdalnym nauczaniem?

Wobec objęcia kraju czerwoną strefą problem organizacji zajęć praktycznych dotyczy obecnie wszystkich uczelni w Polsce. Zajęcia o charakterze praktycznym i praktyki są zasadniczo przesuwane przez KJD na semestr letni w nadziei na uspokojenie sytuacji pandemicznej. O ile przepisy na to pozwolą, zajęcia praktyczne będą w razie konieczności organizowane tak, by maksymalnie zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa studentów i pracowników. Alternatywą są także ewentualne przesunięcia w kalendarzu akademickim.

Jak będzie wyglądała organizacja zajęć w semestrze letnim?

Wobec aktualnej sytuacji pandemicznej próby mówienia o akceptowaniu tak dużego niebezpieczeństwa byłyby nieodpowiedzialne. W tym momencie nie przewiduje się powrotu do zajęć stacjonarnych. Jeśli Warszawa zostanie wyłączona ze strefy czerwonej, Uniwersytet powróci do problemu zarządzenia regulującego organizację zajęć, przedłużając prawdopodobnie dokument wydany w tej sprawie w odniesieniu do semestru zimowego. KJD, po konsultacji ze studentami i pracownikami, zadecydują o dalszej formie organizacji zajęć na poszczególnych wydziałach.

Ogłoszenie nowego zarządzenia planowane jest w styczniu.

Jak wygląda sytuacja w akademikach?

Obecnie w akademikach zajętych jest ok. 850 miejsc. Zostało jeszcze mniej więcej 200 wolnych pokoi. Ze względu na pandemię studenci kwaterowani są wyłącznie w pokojach jednoosobowych.

Planowany jest remont wybranych akademików UW, w zależności od środków przyznanych Uniwersytetowi na ten cel.

Jak będzie wyglądała sesja zimowa?

Sesja odbędzie się zdalnie. Egzaminy ustne zostaną przeprowadzone za pomocą platformy Google Meet, a pisemne dzięki platformie Kampus, której obsługą zajmuje się Centrum Kompetencji Cyfrowych UW.

Trwają prace nad zdalną organizacją certyfikacyjnych egzaminów językowych.

Czy możliwe jest, by na poziomie centralnym zobowiązać prowadzących do udostępniania nagranych wykładów przez określony czas?

Nie planuje się wprowadzania generalnych zakazów czy nakazów w tej kwestii. Ważne, by na początku zgłosić ewentualną potrzebę w tym zakresie poszczególnym KJD. W uzasadnionych przypadkach prorektor może podjąć próbę mediacji.

Czy istnieje możliwość otwarcia Biblioteki Uniwersyteckiej?

Zamknięcie bibliotek wynika z decyzji rządu. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Biblioteka Uniwersytecka będzie zamknięta dla czytelników do 29 listopada. Po tym terminie podjęte zostaną decyzje uniwersyteckie w tej kwestii.

Więcej informacji o działalności BUW w związku z nowym rozporządzeniem RM znajduje się na stronie Biblioteki >>

Jak się ma decyzja o niezmniejszeniu czesnego dla studentów studiów niestacjonarnych do podwyżki pensji rektora UW?

To są dwie zupełnie niepowiązane ze sobą sprawy, jeżeli chodzi o kwestię budżetu uniwersyteckiego. Pensja rektora jest kształtowana przez właściwego ministra, natomiast Rada Uczelni, która jest ciałem niezależnym wobec rektora, może przyznać dodatek rektorowi. Ten przyznany rektorowi w październiku jest w wartościach procentowych dokładnie taki sam, jaki miał poprzedni rektor.

Operacje dotyczące czesnego nie są przeprowadzane z dnia na dzień. Każdy kierunek studiów jest budżetowany; wysokość czesnego zależy od wyliczeń budżetowych. Opłaty ponoszone przez wszystkich studentów (np. za powtarzanie roku) wynikają z wyliczeń dla jednostek. Jednostki nie zmniejszyły kosztów prowadzenia działalności z powodu zdalnej organizacji zajęć, wobec czego ich władze nie mają podstawy do podjęcia decyzji o zmniejszeniu czesnego czy opłat dla studentów.

Studenci mają możliwość indywidualnego wnioskowania o zwolnienie lub zmniejszenie wysokości czesnego. Decyzje w tej sprawie zasadniczo podejmuje KJD. Katalog okoliczności, które mogą być wzięte pod uwagę w tym zakresie reguluje zarządzenie nr 130 rektora UW z 30 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warszawskim.

Czy zostanie przeprowadzona ewaluacja zajęć w semestrze zimowym?

Tak, ale będzie ona miała inny charakter niż dotychczas. Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia zadecydowała, że będzie jedna wspólna ewaluacja (w formie ankiet w systemie USOS) dla całego UW.

Poszczególne jednostki mogą prowadzić własne ankiety. Mogą je też przeprowadzać rady samorządów studenckich (funkcjonują one „poza systemem”, ale również będą brane pod uwagę).

Czy zmieni się harmonogram rejestracji na zajęcia w semestrze letnim?

Jednostki wnioskowały o przesunięcie rejestracji na zajęcia ogólnouniwersyteckie. Za zgodą prorektora rozpocznie się ona 21 grudnia.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


I Dyktando Uniwersytetu Warszawskiego

– Polska ortografia może być ciekawa, zabawna, zaskakująca. Jesteśmy przekonani, że i na naszym Uniwersytecie jest wielu miłośników ortografii – mówi dr hab. Katarzyna Kłosińska z Obserwatorium Językowego UW. 26 listopada o godz. 15.00 na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się po raz pierwszy dyktando skierowane do wszystkich członków społeczności uczelni. Wydarzenie będzie miało formę online.

Na Uniwersytecie Warszawskim 26 listopada odbędzie się pierwsze w historii uczelni dyktando skierowane do wszystkich członków społeczności akademickiej. Przedsięwzięcie organizowane jest przez Obserwatorium Językowe UW, działające w ramach Centrum Współpracy i Dialogu UW.

Dyktando rozpocznie się o godz. 15.00. Wydarzenie będzie miało formę elektroniczną – uczestnicy otrzymają link do spotkania online, które będzie transmitowane na uniwersyteckim profilu na YouTube. Mogą wziąć w nim udział studenci, doktoranci oraz pracownicy UW – z wyjątkiem studentów i absolwentów filologii polskiej.

– Tradycja dyktand organizowanych w miastach, gminach czy instytucjach jest długa – zapoczątkowały ją ogólnopolskie konkursy ortograficzne wymyślone przez Krystynę Bochenek w 1987 roku. Okazuje się, że Polacy lubią tę formę rywalizacji, gdyż dzięki niej poznają na nowo nasz język, odkrywają, że polska ortografia może być ciekawa, zabawna, zaskakująca. Jesteśmy przekonani, że i na naszym Uniwersytecie jest wielu miłośników ortografii, a tych, którzy się nimi jeszcze nie czują, chcielibyśmy zarazić pasją zgłębiania tajników polszczyzny – mówi dr hab. Katarzyna Kłosińska kierująca pracami zespołu Obserwatorium Językowego UW.

Po napisaniu tekstu uczestnicy zostaną poproszeni o przesłanie go e-mailem na adres dyktando@uw.edu.pl. Oceniane będą wyłącznie prace, które do skrzynki odbiorczej dotrą w ciągu 3 minut od zakończenia dyktanda.

Uniwersyteccy mistrzowie ortografii

Autorom najlepszych prac wręczone zostaną statuetki, a każdy uczestnik otrzyma dyplom. Zwycięzca zostanie uhonorowany tytułem Uniwersyteckiego Mistrza Ortografii 2020, a zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca – tytułem Uniwersyteckiego Wicemistrza Ortografii 2020.

Nad przebiegiem wydarzenia będzie czuwać jury pod przewodnictwem dr hab. Katarzyny Kłosińskiej. Po zakończeniu części konkursowej autorka dyktanda dr Barbara Pędzich z Obserwatorium Językowego oraz Instytutu Języka Polskiego UW wyjaśni trudności ortograficzne zawarte w tekście.

Wyniki zostaną ogłoszone 3 grudnia. Warunkiem uczestnictwa w dyktandzie jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.nowewyrazy.uw.edu.pl do 23 listopada, do godz. 23.59. Na tej stronie znajduje się także regulamin konkursu. Rejestracji należy dokonać z adresu e-mail w domenie uniwersyteckiej.

Zachęcamy do obejrzenia filmu, w którym dr hab. Katarzyna Kłosińska zachęca do udziału w dyktandzie:

 

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Wspomnienie Pani Grażyny Różyckiej [*]