Akademickie wsparcie

– Celem rzecznika jest udzielanie wsparcia wszędzie tam, gdzie pojawia się jakaś trudność w życiu akademickim. Ombudsman działa niezależnie i poufnie. Jego zadaniem jest słuszne i skuteczne pomaganie w zmianie i uzdrowieniu sytuacji. Wszystko po to, by zadbać o przestrzeganie praw studentów, doktorantów i pracowników – mówi dr Anna Cybulko, rzeczniczka akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. W przyszłym roku minie 10 lat, odkąd pełni tę funkcję. W obecnej kadencji zamierza się skupić m.in. na kwestii zdrowia psychicznego.

Uniwersytet Warszawski jest wspólnotą złożoną i różnorodną. Może dzielić nas wiek, płeć,  pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, światopogląd, orientacja seksualna czy stopień niepełnosprawności. Wszyscy jednak mamy prawo do równego traktowania.

Równość, otwartość i wzajemny szacunek to zasady, którymi powinien kierować się każdy członek społeczności UW. Nie ma tu miejsca na dyskryminację.

Szczególnie istotnym zadaniem jest wzmacnianie świadomości bogactwa i korzyści wynikających z różnorodności naszej wspólnoty. Uniwersytet Warszawski systematycznie podejmuje działania na rzecz budowania środowiska wolnego od wszelkich przejawów nierównego traktowania.

Ważną rolę pod względem instytucjonalnym pełni w tym kontekście ombudsman, czyli rzecznik akademicki. UW jest wśród polskich uczelni pionierem w zakresie ustanowienia tej funkcji.

Od początku (2011 rok) sprawuje ją dr Anna Cybulko – mediatorka, moderatorka, nauczycielka akademicka oraz trenerka umiejętności społecznych. Jako rzeczniczka akademicka udziela wsparcia studentom, doktorantom i pracownikom UW. Pomaga zawsze wtedy, gdy pojawia się jakaś trudność w życiu akademickim. – Rzecznik działa niezależnie i poufnie, co oznacza, że przede wszystkim wspiera we wszystkich sprawach, które trudno załatwić w inny sposób, czyli zarówno w problemach komunikacyjnych, konfliktach, trudnościach relacyjnych, jak i w kłopotach organizacyjnych i koordynacyjnych. Ombudsman reaguje również na problemy związane z naruszeniami prawa i zasad etyki, molestowaniem czy dyskryminacją. Jego zadaniem jest wsparcie w zmianie i uzdrowieniu sytuacji w taki sposób, aby było to słuszne i skuteczne – tłumaczy dr Anna Cybulko.

Do działań, które może podjąć ombudsman zalicza się np. mediację, wyjaśnienie sprawy, interwencję w danej jednostce, zasugerowanie rekomendacji wprowadzenia zmian systemowych, a czasami bardziej dyscyplinujące, takie jak przekazanie sprawy do innych organów, komisji, zgłoszenie przełożonym. – Wszystko po to, by zadbać o przestrzeganie praw studentów, doktorantów i pracowników. Rzecznik pełni także funkcję sygnalisty. Może przekazywać władzom informacje o nieprawidłowościach, które zostały mu wskazane w poufny sposób przez członków społeczności akademickiej – dodaje rzeczniczka.

 

Jak zgłosić problem?

Sprawy do ombudsmana mogą zgłaszać osoby indywidualne – pracownicy, doktoranci i studenci – oraz jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego, a także organy samorządu studenckiego i doktoranckiego.

Podjęcie czynności przez ombudsmana następuje:

  • po zgłoszeniu się ze sprawą przez zainteresowanego członka społeczności akademickiej;
  • na wniosek organów samorządu studentów lub samorządu doktorantów;
  • na wniosek rektora;
  • na wniosek jednostki organizacyjnej Uniwersytetu;
  • z własnej inicjatywy.

Szczegóły dotyczące procedury zgłoszenia sprawy do rzeczniczki akademickiej znajdują się na stronie: http://ombudsman.uw.edu.pl/sposob-dzialania/procedury/.

W związku z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu nr 233 rektora UW z 16 października 2020 r. oraz w zarządzeniu nr 217 rektora UW z 29 września 2020 r. zespół ombudsmana pracuje do odwołania w trybie zdalnym. Pracownicy Biura Rzeczniczki Akademickiej dostępni są mailowo w godz. 9.00–15.00.

Kontakt: ombudsman(at)uw.edu.pl

 

W trosce o zdrowie psychiczne

Kwestią, wokół której dr Anna Cybulko zamierza się skupić w trakcie swojej kolejnej kadencji jest dbałość o zdrowie psychiczne członków społeczności UW. – Temat ten jest generalnie coraz ważniejszy, niezależnie od wybuchu epidemii. Narastające trudności w funkcjonowaniu psychicznym, psychologicznym to problem cywilizacyjny, rzutujący też na możliwości akademickie czy rozwoju. Teraz w czasie pandemii te problemy się jeszcze pogłębiły – mówi dr Cybulko.

Rzeczniczka akademicka planuje podjęcie działań w tym zakresie na trzech poziomach: procesu studiowania, pracy kadry akademickiej i potencjalnych zagrożeń, jakie niektóre osoby mogą wywoływać dla otoczenia lub np. podczas pracy w grupach na zajęciach.

 

Działania ombudsmana na UW

Praca rzeczniczki akademickiej wiąże się z wieloma aktywnościami podejmowanymi na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji na Uniwersytecie. Dzięki jej współpracy z innymi członkami społeczności, w tym dr hab. Julią Kubisą, główną specjalistką ds. równouprawnienia, powstały m.in.:

Budowaniu na UW środowiska wolnego od dyskryminacji służy też wiele innych działań, w tym:

  • warsztaty rozwijające postawy równościowe;
  • wydawanie aktów prawnych i materiałów edukacyjnych zawierających kompleksowe informacje dotyczące m.in. rodzajów dyskryminacji, procedur zgłaszania jej przypadków, instytucji uniwersyteckich, publicznych i pozarządowych udzielających wsparcia osobom poszkodowanym, a także równościowego języka;
  • praca instytucji, których zadaniem jest przeciwdziałanie dyskryminacji oraz udzielanie wsparcia osobom, które zetknęły się z problemem.

Działania równościowe na UW >>

 

Wsparcie i pomoc dla członków społeczności UW:

Więcej informacji o wsparciu akademickim na UW >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 23 października 2020

Data ostatniej modyfikacji: 24 października 2020