Zmiany w funkcjonowaniu UW w czasie pandemii

16 października rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzy Z. Nowak wydał nowe zarządzenie dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Dokument dotyczy m.in. prowadzenia zajęć dydaktycznych, egzaminów oraz organizacji wydarzeń.

W związku z objęciem Warszawy czerwoną strefą rektor UW wydał nowe zarządzenie określające zasady funkcjonowania uczelni. Na jego mocy do poprzedniego dokumentu w tej sprawie (zarządzenie rektora UW nr 217 z 29 września 2020 roku) dodaje się następujące punkty:

 

KSZTAŁCENIE:

 • zajęcia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich są prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym;
 • zajęcia na studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej, na studiach podyplomowych oraz kursy i szkolenia są prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym;
 • w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie zarządzenia kierownika jednostki dydaktycznej mogą odbywać się wyłącznie zajęcia praktyczne. Wykaz tych zajęć zostanie ogłoszony do 20 października 2020 roku przez kierowników jednostek dydaktycznych;
 • egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia oraz egzaminy dyplomowe przeprowadza się wyłącznie w trybie zdalnym;

ORGANIZACJA WYDARZEŃ:

 • zawiesza się organizację publicznych wydarzeń, spotkań, zgromadzeń i uroczystości na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, w których uczestniczy więcej niż 10 osób;
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się organizację wydarzeń, spotkań, zgromadzeń i uroczystości o charakterze kulturalnym lub naukowym w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego zawierających miejsca siedzące, pod warunkiem udostępnienia uczestnikom co czwartego miejsca siedzącego, przy czym odstęp między uczestnikami powinien wynosić co najmniej dwa metry, a liczba osób w pomieszczeniu nie może przekroczyć 25% liczby miejsc siedzących;

POSIEDZENIA ORGANÓW I PODMIOTÓW KOLEGIALNYCH UW:

 • posiedzenia organów i podmiotów kolegialnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych gremiów odbywają się wyłącznie w trybie zdalnym;

EGZAMINY DOKTORSKIE I KOLOKWIA HABILITACYJNE:

 • egzaminy doktorskie w przewodach doktorskich wszczętych do 30 kwietnia 2019 roku w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego, egzaminy z dyscypliny naukowej w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych po 30 września 2019 roku, obrony rozpraw doktorskich, posiedzenia komisji habilitacyjnych oraz kolokwia habilitacyjne przeprowadza się wyłącznie w trybie zdalnym;

SZKOŁY LETNIE:

 • studenckie i doktoranckie szkoły letnie mogą odbywać się wyłącznie w trybie zdalnym;

ORGANIZACJA PRACY NA UW:

 • kierownik jednostki organizacyjnej może polecić pracownikowi wykonywanie pracy w trybie zdalnym;
 • organizacja pracy powinna minimalizować przebywanie więcej niż jednego pracownika w danym pomieszczeniu;

OBIEKTY UW

 • zawiesza się funkcjonowanie obiektów sportowych Uniwersytetu Warszawskiego;

 

Szczegółowe informacje na temat działania UW w czasie pandemii zawarte są w zarządzeniu nr 233 rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz w zarządzeniu nr 217.

Nowe zarządzenie rektora UW wchodzi w życie 17 października 2020.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 17 października 2020

Data ostatniej modyfikacji: 30 stycznia 2021